Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

440. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA13 – dvorec Žovnek (ID: 2203), stran 1283.

  
Na podlagi 124. in 125. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 15. seji dne 27. 1. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA13 – dvorec Žovnek (ID: 2203) 
1. člen 
(1) S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA13 – dvorec Žovnek (Uradni list RS, št. 116/20; v nadaljevanju: OPPN), ki ga je pod št. projekta 100-2013 izdelal biro Urbanisti d.o.o. Celje (odgovorni prostorski načrtovalec: mag. Gorazd Furman Oman, udia, PA PPN ZAPS 1060).
(2) Ta prostorski akt je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko: 2203.
2. člen 
V 7. členu OPPN se v (2) odstavku Stavbe, v EU/4 na koncu zadnjega stavka za piko doda nov stavek: »V primeru zamenjave dotrajanih panelov/kritine na strehah objektov se obstoječa kritina zamenja s kritino v opečni barvi ter namestijo paneli v opečni barvi.«
3. člen 
V 14. členu OPPN se za (3) odstavkom doda nov (4) odstavek, ki se glasi:
»(4) Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, mora najditelj/lastnik zemljišča/drug stvarnopravni upravičenec na zemljišču ali njegov posestnik/investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS. V primeru najdbe arheološke ostaline mora investitor za predmetni poseg pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu za kulturo RS. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko Zavod to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska ali druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline. Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.«
KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
(dostopnost) 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA13 – dvorec Žovnek je na vpogled pri pristojnih službah Občine Braslovče in na Upravni enoti na Oddelku za okolje in prostor Žalec.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35050-19/2012-40
Braslovče, dne 27. januarja 2021
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti