Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

468. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Šmarješke Toplice, stran 1382.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 10/14), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19), Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 98/15) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 15. redni seji dne 27. 1. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Šmarješke Toplice 
1. člen 
S tem pravilnikom se spreminja in dopolni Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč na območju Občine Šmarješke Toplice, št. 007-0004/2019-1 z dne 31. 7. 2019 (Uradni list RS, št. 51/19), v nadaljnjem besedilu: pravilnik.
2. člen 
6. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičencem se dodelijo finančna sredstva za nakup male komunalne čistilne naprave v višini 200,00 EUR/1PE. Pri določitvi vrednosti sofinanciranja se upošteva maksimalna velikost male komunalne čistilne naprave v PE, vendar ne več kot 50 % izkazane vrednosti nakupa MČN brez DDV.
Upravičencem se za nakup in vgradnjo hišnega črpališča dodelijo finančna sredstva v višini 1000,00 EUR vendar največ 50 % izkazane vrednosti upravičenih stroškov nakupa in vgradnje hišnega črpališča brez DDV.«
3. člen 
Tretji odstavek 7. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»PE je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan na poselitvenih območjih.«
Za tretjim odstavkom 7. člena se doda nov četrti odstavek tako, da se glasi:
»Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini in s prijavljenim stalnim prebivališčem v stanovanjski hiši, za katero se uveljavlja subvencija.«
Za tretjim odstavkom 7. člena se doda nov peti odstavek tako, da se glasi:
»Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat, upravičeni stroški pa lahko nastanejo v obdobju največ do pet let od dneva nakupa male komunalne čistilne naprave ali vgradnje hišnega črpališča.«
4. člen 
Ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene in v veljavi še naprej.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2019
Šmarjeta, dne 1. februarja 2021
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
Marjan Hribar

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti