Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

430. Pravilnik o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije, stran 1251.

  
Na podlagi desetega odstavka 21. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa metodologijo za določanje višine nadomestila za pridobitev služnosti na vodnih ali priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije in upravljanju ministrstva, pristojnega za vode (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), ki ga mora služnostni upravičenec plačati služnostnemu zavezancu za izvajanje posega, ki je predmet služnosti.
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo pri določitvi nadomestil v vodnih soglasjih.
2. člen 
(pojmi) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. Služeče zemljišče je zemljišče v lasti Republike Slovenije, na katerem se ustanavlja služnost;
2. Služnostni upravičenec je investitor gradnje, zaradi katere se ustanavlja služnost;
3. Služnostni zavezanec je Republika Slovenija, ki je lastnica služečega zemljišča.
II. METODOLOGIJA ZA DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA 
3. člen 
(osnova za določitev nadomestila) 
Osnova za določitev nadomestila je temeljna vrednost služečega zemljišča z upoštevanjem površine vplivnega območja posega, vrste služečega zemljišča, vpliva posega na vodni režim, vpliva posega na služeče zemljišče, emisije v vode in trajanje služnosti.
4. člen 
(višina nadomestila) 
(1) Višina nadomestila N je izražena v eurih in se določi po naslednji enačbi:
N = P(m2) x TV (EUR/m2) x Fvrsta x Frežim x Fvpliv x Femisija x Fčas
pri čemer je
– površina vplivnega območja posega, izražena v m²,
TV 
– temeljna vrednost služečega zemljišča,
Fvrsta
– faktor vrste služečega zemljišča,
Frežim
– faktor vpliva posega na vodni režim,
Fvpliv
– faktor vpliva posega na služeče zemljišče,
Femisija
– faktor emisije v vode,
Fčas
– faktor trajanja služnosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je najnižja vrednost nadomestila 10 eurov.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena znaša višina nadomestila za služnost za lokalne skupnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije pet odstotkov višine nadomestila iz prvega odstavka tega člena v naslednjih primerih:
‒ za gradnjo objektov javne infrastrukture, namenjenih izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ali odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ki prečkajo vodna in priobalna zemljišča v lasti države, če gradnja brez prečenja vodnega ali priobalnega zemljišča ni mogoča;
‒ za gradnjo podmorskih cevovodov z iztoki padavinskih odpadnih voda, ki so namenjeni izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;
‒ pri neodplačnem prenosu zemljišč lokalnih skupnosti v last države, katerih upravljavec je ministrstvo, pristojno za vode, in gre za gradnjo objektov komunalne infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo, namenjenih izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ali odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
5. člen 
(površina vplivnega območja posega) 
Površina vplivnega območja (P) se določi na podlagi podatkov iz dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja v skladu s Preglednico 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
(temeljna vrednost služečega zemljišča) 
(1) Temeljna vrednost služečega zemljišča (TV) je tržna vrednost kmetijskega zemljišča glede na lokacijo zemljišča.
(2) Temeljna vrednost zemljišča se določi v skladu s cenami nepremičnin, ki jih na podlagi predpisa, ki ureja izračunavanje letnih indeksov cen nepremičnin, objavlja Geodetska uprava Republike Slovenije na svoji spletni strani, in sicer za zadnje objavljeno obdobje, izraženo v euro/m2.
7. člen 
(faktor vrste služečega zemljišča) 
(1) Faktor vrste služečega zemljišča (Fvrsta) se določi glede na to, ali je služeče zemljišče vodno ali priobalno zemljišče.
(2) Če je služeče zemljišče vodno zemljišče, znaša faktor vrste služečega zemljišča (Fvrsta):
Fvrsta = 2,00
(3) Če je služeče zemljišče priobalno zemljišče, znaša faktor vrste služečega zemljišča (Fvrsta):
Fvrsta = 1,50
(4) Če gre za poseg na vodno in priobalno zemljišče hkrati, se za določitev nadomestila upošteva vrednost faktorja vrste zemljišča iz drugega odstavka tega člena.
8. člen 
(faktor vpliva posega na vodni režim) 
(1) Faktor vpliva posega na vodni režim (Frežim) se določi glede na vrsto in način posega na služeče zemljišče.
(2) Faktorji vpliva posega na vodni režim so določeni v Preglednici 2, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
9. člen 
(faktor vpliva posega na služeče zemljišče) 
(1) Faktor vpliva posega na služeče zemljišče se določi glede na okrnjeno možnost rabe zemljišča zaradi posega na služeče zemljišče.
(2) Če je služeče zemljišče vodno ali priobalno zemljišče vode 1. reda, znaša faktor vpliva posega na služeče zemljišče (Fvpliv):
Fvpliv = 2,00
(3) Če je služeče zemljišče vodno ali priobalno zemljišče vode 2. reda, znaša faktor vpliva posega na služeče zemljišče (Fvpliv):
Fvpliv = 1,50
10. člen 
(faktor emisije v vode) 
Faktor emisije v okolje (Femisija) se določi zaradi tveganja negativnih vplivov (emisij) posega na vode, in sicer:
– faktor 2,00 za poseg: izpust padavinske odpadne vode,
– faktor 3,00 za poseg: izpust komunalne ali industrijske odpadne vode,
– faktor 1,00 za druge posege.
11. člen 
(faktor trajanja služnosti) 
(1) Faktor trajanja služnosti (Fčas) se določi glede na dobo trajanja služnosti, in sicer:
– 0,30 za služnosti do 1 enega leta,
– 1,00 za služnosti nad enim letom.
(2) Če služnostna pravica ni časovno opredeljena, se upošteva faktor trajanja nad enim letom.
III. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
12. člen 
(postopki, začeti pred uveljavitvijo pravilnika) 
Postopki za določitev nadomestil v postopkih za izdajo vodnega soglasja, ki so bili začeti do uveljavitve tega pravilnika, se končajo po tem pravilniku.
13. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/11, 18/13, 59/14 in 56/15 – ZV-1E).
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-230/2020
Ljubljana, dne 5. februarja 2021
EVA 2020-2550-0043
Mag. Andrej Vizjak 
minister 
za okolje in prostor
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti