Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

454. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje IPC Loke (ID 1612), stran 1296.

  
Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 31. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) in 100. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP) je župan Občine Ljubno sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje IPC Loke (ID 1612) 
I. 
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje IPC Loke, v nadaljevanju OPPN IPC Loke, ki ga je izdelalo podjetje Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, Cesta XIV. Divizije 14, 3000 Celje, pod številko 22/19.
OPPN IPC Loke ima v zbirki prostorskih aktov dodeljeno identifikacijsko številko 1612.
Namen izdelave OPPN IPC Loke je v omogočanju širitve proizvodnega kompleksa ter s tem povezane nove ureditve in določitev prostorskih izvedbenih pogojev za gradnjo na celotnem območju.
II. 
Javna razgrnitev OPPN IPC Loke bo trajala 30 dni, od 22. 2. 2021 do 23. 3. 2021.
V skladu s priporočili Ministrstva za okolje in prostor št. 010-3/2020/106 z dne 27. 3. 2020 bo OPPN IPC Loke javno razgrnjen izključno z uporabo elektronskih medijev na spletni strani Občine Ljubno https://www.ljubno.si/.
Pisne pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko v času trajanja javne razgrnitve vsi zainteresirani podajo na obrazcu, ki je poleg gradiva objavljen na spletni strani občine.
Izpolnjen in podpisan obrazec s pripombo oziroma predlogom na javno razgrnjeni osnutek zainteresirani pošljejo na el. naslov: obcina@ljubno.si ali po pošti na naslov: Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji ali ga oddajo neposredno, po predhodni najavi na tel. 03/893 17 70, v tajništvu Občine Ljubno.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dana privolitev za objavo teh podatkov v stališčih do pripomb, ki bodo objavljene na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
Na ta način bo občina zagotovila, da bo v pripravo OPPN IPC Loke vključen najširši možen krog zainteresirane javnosti, tudi v primeru, ko se izvaja javna razgrnitev z uporabo elektronskih medijev.
III. 
V času trajanja javne razgrnitve bo Občina Ljubno z zoom aplikacijo organizirala javno obravnavo OPPN IPC Loke.
Prijave zainteresiranih na javno obravnavo bodo možne do 9. 3. 2021, na elektronski naslov: obcina@ljubno.si, s pripisom: Prijava na javno razgrnitev OPPN IPC Loke.
Javna obravnava bo opravljena dne 10. 3. 2021, s pričetkom ob 15:00 uri.
IV. 
Za pripravo OPPN IPC Loke je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, izdalo mnenje št. 35409-112/2020/7 z dne 11. 8. 2020, da v postopku priprave OPPN IPC Loke, celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.
V. 
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainteresirano javnost z vsebino OPPN IPC Loke in pridobiti k dopolnjenemu osnutku pripombe, mnenja in dodatne predloge.
Po končani javni razgrnitvi bo občina proučila pripombe in pobude ter do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na spletni strani Občina Ljubno.
VI. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Ljubno. Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
Št. 007-02/2020-2
Ljubno, dne 9. februarja 2021
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 

AAA Zlata odličnost