Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

Ob-1276/21, Stran 277
Svet zavoda Srednje trgovske šole Ljubljana, Poljanska cesta 28a, 1000 Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in sklepa seje Sveta zavoda Srednje trgovske šole Ljubljana razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati tudi pogoje, določene v 53. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljevanju ZOFVI), in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (tretji odstavek 92. člena, 96., 100. in 102. člen ZOFVI),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in
– opravljen ravnateljski izpit.
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 8. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– izobrazba,
– naziv,
– opravljen strokovni izpit,
– opravljen ravnateljski izpit (kandidat/ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu/ji preneha mandat po zakonu),
– delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanj ZPIZ-a),
– potrdilo o nekaznovanosti (ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku (ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni),
– kratek življenjepis
pošljite v zaprti ovojnici s priporočeno poštno pošiljko v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Srednje trgovske šole Ljubljana, Poljanska cesta 28a, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo v roku prispele na naslov, vključno s prijavami, ki bodo oddane na zadnji dan roka s priporočeno poštno pošiljko.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku 4 mesecev od objave razpisa.
Svet zavoda Srednje trgovske šole Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti