Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1052. Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji

SODNI SVET

1035. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1036. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2020

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1037. Tarifa o pravnih storitvah

OBČINE

Ankaran

1038. Odlok o prvem rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2020

Dobrepolje

1039. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje
1040. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Dobrepolje
1041. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kanal ob Soči

1042. Odlok o načinu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba na območju Občine Kanal ob Soči

Kočevje

1043. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Občini Kočevje

Kranj

1044. Obvezna razlaga prve alineje (4) odstavka 2.1.1.2 podtočke 9. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj

Lendava

1045. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2019

Miren-Kostanjevica

1046. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta »Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu«

Murska Sobota

1047. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2019
1048. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106)
1049. Sklep o obračunavanju subvencije zasebnemu vrtcu v Mestni občini Murska Sobota za šolsko leto 2020/2021

Straža

1050. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske

Trebnje

1051. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost