Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020

Kazalo

Ob-1971/20, Stran 1070
Svet zavoda Osnovna šola Otlica na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – Zvaj), 65. člena Poslovnika o delu sveta Osnovne šole Otlica in sklepa dopisne seje Sveta zavoda, z dne 27. 2. 2020, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predviden začetek dela je 10. 9. 2020.
Delo se opravlja za polni delovni čas, izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisni prijavi kandidati priložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 53. člena ZOFVI (če kandidat ravnateljskega izpita nima, ga mora opraviti kot določa peti odstavek 53. člena ZOFVI, sicer mu mandat preneha), o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, potrdilo iz kazenske evidence (izpolnjen obrazec Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od enega meseca, potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica. Kandidat mora k prijavi priložiti tudi program vodenja zavoda za mandatno obdobje ter kratek življenjepis.
Prijavo z vsemi prilogami pošljite do vključno 27. 5. 2020 na naslov: Svet zavoda Osnovna šola Otlica, Otlica 48, 5270 Ajdovščina, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Upoštevale se bodo le vloge, ki bodo prispele pravočasno in s priporočeno pošto. Vlog v e-obliki ne bomo upoštevali. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Osnovne šole Otlica 

AAA Zlata odličnost