Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020

Kazalo

1047. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2019, stran 2525.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 110. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 11. seji dne 7. maja 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2019.
3. člen 
Prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2019 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv
Realizacija 2019
I.
SKUPNI PRIHODKI (70+71+72+73+74)
19.354.195,78
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.877.416,93
70
DAVČNI PRIHODKI
12.973.603,33
700
Davek na dohodek in dobiček
9.995.853
703
Davek na premoženje
2.747.821,07
704
Domači davki na blago in storitve
229.929,26
706
Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.903.813,60
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.935.659,39
711
Takse in pristojbine
17.024,26
712
Globe in druge denarne kazni
209.907,59
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
202.425,66
714
Drugi nedavčni prihodki
538.796,70
72
KAPITALSKI PRIHODKI
152.010,57
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
20.596,04
721
Prihodki od prodaje zalog
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
131.414,53
73
PREJETE DONACIJE
790
730
Prejete donacije iz domačih virov
790
731
Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.323.978,28
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.054.475,44
741
Prejeta sredstva iz državn. prorač. 
iz sredstev pror. Evropske unije
2.269.502,84
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
19.151.266,70
40
TEKOČI ODHODKI
5.253.121,35
400
Plače in drugi izdatki zaposlenih
1.574.049,89
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
255.778,59
402
Izdatki za blago in storitve 
3.142.167,01
403
Plačila domačih obresti
45.747,10
409
Rezerve
235.378,76
41
TEKOČI TRANSFERJI
8.597.749,78
410
Subvencije
244.511,18
411
Transferji posameznikom 
in gospodinjstvom
3.230.571,88
412
Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam
784.425,54
413
Drugi tekoči domači transferji
4.338.241,18
414
Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.806.583,57
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.806.583,57
43
INVESTICIJSKI TRANSFERJI
493.812,00
431
Inves. transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso proč. uporabniki
69.716,70
432
Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
424.095,30
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
202.929,08
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČ. DANIH POSOJ. 
IN PROD. KAP. DELEŽ.
0,00
75
PREJETA VRAČ. DANIH POSOJ. 
IN PROD. KAP. DELEŽ.
0,00
750
Prejeta posojila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440
Dana posojila
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0,00
VI.
PREJETA MINIS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.315.709,15
50
ZADOLŽEVANJE
1.315.709,15
500
Domače zadolževanje
1.315.709,15
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
793.669,23
55
ODPLAČILA DOLGA
793.669,23
550
Odplačilo domačega dolga
793.669,23
IX.
SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
724.969,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) 
522.039,92
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
–202.929,08
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2019
9009
Splošni sklad za drugo
1.317.183,67
4. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaključni račun z vsemi prilogami pa se objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.
Št. 410-0038/2020-1
Murska Sobota, dne 7. maja 2020
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek 

AAA Zlata odličnost