Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020

Kazalo

1046. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta »Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu«, stran 2524.

  
Na podlagi 123. člena v zvezi s 119. in 110. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2); (Uradni list RS, št. 61/17) ter 31. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je župan Občine Miren - Kostanjevica sprejel
S K L E P 
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta »Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu« 
1. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
S tem sklepom se po predhodni seznanitvi javnosti na spletni strani občine, ki je potekala v obdobju od 31. 3. 2020 do 14. 4. 2020, potrjujejo izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta »Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu« (v nadaljnjem besedilu: SD OPPN) in začne postopek priprave sprememb in dopolnitev OPPN.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPPN) 
Območje EUP MI 56 ima v Občinskem prostorskem načrtu Občine Miren - Kostanjevica (OPN, Uradni list RS, št. 85/13, 10/14, 50/14, 87/15, 21/16 in 14/20) določeno namensko rabo prostora IG – gospodarske cone ter predpisan način urejanja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN).
Za obravnavano območje je v veljavi OPPN »Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu« (Uradni list RS, št. 51/15), ki predvideva ureditev parkirišča za kamione z notranjimi transportnimi potmi in uvozom, objekte spremljajoče dejavnosti ter bencinski servis s spremljajočimi objekti. V času od sprejema veljavnega OPPN je prišlo do drugačnih gospodarskih interesov iz strani lastnikov, zaradi česar se prične postopek SD OPPN.
V sklopu SD OPPN bo opredeljena ureditev komunalne in prometne infrastrukture, opredeljeni bodo pogoji gradnje objektov s spremljevalnimi dejavnostmi in izvedba drugih, na načrtovane investicije vezanih ureditev.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
SD OPPN je predviden zahodno od obvozne ceste proti Vrtojbi, na trenutno degradiranem območju opuščene gramoznice. Območje obsega parcele in dele parcel številka 33/11, 34/5, 34/6, 37/4, 34/7, 34/9, 34/10, 34/11, 37/5, 37/6, 39/4, 39/5, 649/12, vse k.o. Miren. Velikost območja je okvirno 2,55 ha. Izven ureditvenega območja se lahko posega z izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture in priključevanjem na komunalno in cestno infrastrukturo.
Območje se lahko v času postopka priprave SD OPPN še spremeni, zaradi načrtovanja spremljajočih potrebnih ureditev in posegov, navezav na sosednja območja, prilagoditev obstoječih ureditev, smernic nosilcev urejanja prostora ali drugih upravičenih razlogov.
V območju SD OPPN je predvidena umestitev objektov, namenjenih obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim ter bencinskemu servisu s spremljajočimi dejavnostmi.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-2.
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije OPN Občine Miren - Kostanjevica, analize prostora, pridobljenih mnenj in smernic ter ob upoštevanju programskih izhodišč in drugih gradiv s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
5. člen 
(rok za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek priprave SD OPPN predviden v dvanajstih mesecih po začetku postopka priprave oziroma skladno z opisanimi roki v Izhodiščih.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
V postopek priprave in sprejema SD OPPN bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Nova Gorica, Kidričeva ulica 9/a, Nova Gorica;
– Ministrstvo za okolje in prostor RS, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja Soče, Cankarjeva 62, Nova Gorica;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, Kromberk, Nova Gorica;
– Komunala Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
– Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica, Cesta 25. junija 1p, Nova Gorica.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da je potrebno njihovo mnenje o načrtovani prostorski ureditvi.
7. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
Za pripravo SD OPPN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.
Izdelavo SD OPPN in vseh morebitnih strokovnih podlag ter idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO, v kolikor bo CPVO potrebna, bodo financirali pobudniki.
8. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-1/2020-9
Miren, dne 8. maja 2020
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost