Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020

Kazalo

Št. 430-7/2020-12 Ob-1972/20, Stran 1055
Sprememba 
javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve v Občini Sežana za leto 2020
Občina Sežana objavlja spremembo vsebine Javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve v Občini Sežana za leto 2020, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 9 z dne 14. 2. 2020.
V besedilu javnega razpisa se spremeni sledeče:
V 4. točki javnega razpisa se spremeni besedilo pete alineje, in sicer tako, da se po novem glasi: »najkasneje v roku 15 dni od dneva prejema sklepa o odobritvi sredstev mora realizirati samozaposlitev.«
Spremeni se besedilo enajstega odstavka 6. točke javnega razpisa, in sicer tako, da se po novem glasi: »Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec v roku 15 dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev predložiti naslednjo dokumentacijo za izplačilo:
– zahtevek za izplačilo,
– fotokopijo dokazila o registraciji dejavnosti (dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes) oziroma dokazilo o vpisu v sodni register),
– fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1).«.
Spremeni se besedilo 8. točke javnega razpisa, in sicer tako, da se po novem glasi: »Rok za predložitev vlog je do vključno 21. 8. 2020.«
Spremeni se besedilo 11. točke javnega razpisa, in sicer tako, da se glasi: popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, vloga na javni razpis – sofinanciranje samozaposlitve«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog – do vključno 21. 8. 2020 osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost