Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020

Kazalo

Št. 848-16/2020-3 Ob-1953/20, Stran 1059
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov v Mestni občini Ljubljana za leta 2020 do 2022 s področja veteranskih organizacij
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov v Mestni občini Ljubljana.
1.1. Izvajanje programa dela (programov in projektov)
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov, povezanih z/s:
– izobraževalnimi vsebinami splošnega pomena, za seznanjanje javnosti z vlogo in aktivnostmi v času osamosvajanja Slovenije (predavanja, okrogle mize, seminarji, posveti, prikazi, razstave), s ciljem krepitve domoljubja, pomoči in solidarnosti;
– ohranjanjem zgodovinskih izročil ter spominskih prireditev (obeležja pomembnejših dogodkov, skrb za spominska obeležja osamosvajanje Slovenije 1991, zbiranje pričevanj, pisnega, slikovnega in drugega gradiva);
– predstavitvijo organizacije v lokalnem, regionalnem, državnem ali mednarodnem okolju;
– organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti kot so: razstave, prikazi dejavnosti, športne aktivnosti, predstavitev publikacij;
– sodelovanjem na področju zaščite reševanja in pomoči (vpetost v sistem, izraba strokovnih potencialov organizacije, vključenost v štabe Civilne zaščite in v aktivnosti odzivanja ob nesrečah).
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Za pridobitev sredstev za izvajanje programa dela nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov lahko kandidira:
– pravna oseba, ustanovljena skladno s predpisi, ki urejajo status nevladne organizacije v javnem interesu, je registrirana in deluje na območju Mestne občine Ljubljana, kjer ima vsaj 50 % njenih članov stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana;
– pravna oseba, navedena v prejšnji alineji, ki bo predložila seznam 20 članov, ki bodo vključeni in aktivno sodelovali v sistemu zaščite, reševanja in pomoči Mestni občini Ljubljana (štabi Civilne zaščite, vodenje centrov za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč, pridobivanju informacij na terenu o posledicah večjih naravnih nesreč).
Vlagatelji za pridobitev sredstev vložijo vlogo, ki mora vsebovati razpisne obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ter prilogi:
– potrjen program dela nevladne organizacije v javnem interesu za leto 2020, iz katerega morajo biti razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa,
– seznam 20 članov, ki bodo aktivno sodelovali v sistemu zaščite, reševanja in pomoči Mestne občine Ljubljana.
III. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programov in projektov v Mestni občini Ljubljana za leta 2020 do 2022 s področja veteranskih organizacij:
1. program dela organizacije;
2. delež lastnih finančnih sredstev za izvedbo programa dela;
3. število članov organizacije;
4. premoženje organizacije (prostori za delovanje).
IV. Okvirna višina sredstev
Okvirni skupni znesek sredstev, namenjenih za sofinanciranje v letu 2020 znaša 18.000,00 EUR. Mestna občina Ljubljana si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2020.
Višina sredstev za sofinanciranje v letih 2021 in 2022 bo odvisna od dogovorjenega obsega programa za posamezno leto, od višine razpoložljivih sredstev v proračunu Mestne občine Ljubljana v letih 2021 in 2022, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega programa v prihodnjih letih in od ocene programa dela in finančnega načrta za posamezno proračunsko leto.
V. Poraba dodeljenih sredstev
Sredstva, dodeljena v vsakem posameznem letu, morajo biti porabljena v letu dodelitve sredstev, in sicer do konca tekočega leta.
Z izbranimi vlagatelji programov in projektov v Mestni občini Ljubljana za leta 2020 do 2022 s področja veteranskih organizacij, bo Mestna občina Ljubljana sklenila pogodbo o sofinanciranju za omenjeno triletno obdobje.
V letih 2021 in 2022 bo Mestna občina Ljubljana izbrane vlagatelje pozvala k predložitvi programov in projektov za vsako leto posebej. Na podlagi ovrednotenja le-teh bodo nato z njimi sklenjeni dodatki k pogodbi v letih 2021 in 2022.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Rok za predložitev vlog je 1. 6. 2020 (datum poštnega žiga).
Vlagatelji morajo vlogo oddati izključno po pošti, kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani označena z: »Ne odpiraj – Sofinanciranje – Vojni veterani«.
Na zadnji strani ovojnice mora biti razločno napisan naziv in naslov pošiljatelja.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– vlogi morajo biti v celoti izpolnjeni in predloženi vsi zahtevani dokumenti iz razpisne dokumentacije;
– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila javnega razpisa.
VII. Datum odpiranja vlog in obveščanje o izidu javnega razpisa
Odpiranje vlog za sofinanciranje programa dela nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov za leta 2020–2022, bo opravila strokovna komisija 3. 6. 2020. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog, vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo.
Mestna občina Ljubljana bo vlagatelje vlog obvestila o izidu javnega razpisa v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog.
VIII. Odločanje v postopku javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na prvi stopnji s sklepi odločila Mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan Mestne občine Ljubljana.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, določen v VI. točki besedila tega javnega razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije ali iz programa dela organizacije ne bodo razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa, pa vloge kljub pozivu v roku za dopolnitev ne bodo dopolnjene z vsemi dokazili in drugimi sestavinami, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije ali kljub pozivu za dopolnitev iz programa dela organizacije za leto 2020 ne bodo razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev, določenih v II. točki besedila javnega razpisa;
– tistih vlagateljev, ki jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje in vrednotenje ocenila kot neustrezne.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija obsega:
– navodilo vlagateljem za prijavo na razpis;
– merila za ocenjevanje vlog;
– razpisne obrazce;
– vzorec pogodbe.
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je vlagateljem, od dneva objave do zaključka javnega razpisa, na voljo na spletni strani Mestne občine Ljubljana: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa jo v tem roku lahko zainteresirani dvignejo vsak uradni dan med 8. in 11. uro, v tajništvu Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo, Zarnikova 3, Ljubljana.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak uradni dan od 8. do 11. ure, pri Romanu Lavraču, na tel. 01/306-43-36 ali preko elektronske pošte na naslovu: roman.lavrac@Ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost