Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020

Kazalo

1039. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje, stran 2515.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – UPB1 in 69/19) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 2. dopisni seji dne 4. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje 
1. člen 
V 1. členu Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Dobrepolje (Uradni list št. 57/17 in 62/19) se črtata drugi in tretji odstavek.
2. člen 
Doda se 1.a člen, ki se glasi:
»S pokopališkim redom se določi:
– zagotavljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti,
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe,
– izvajanja pogrebne slovesnosti,
– storitve pokopališko pogrebnega moštva in storitve grobarjev,
– osnovni obseg pogreba,
– način in čas pokopa,
– način pokopa, če je plačnik Občina Dobrepolje,
– pokop zunaj pokopališča,
– obratovanje mrliških vežic,
– obseg prve ureditve groba,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
– način oddaje grobov v najem,
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču,
– zvrsti grobov,
– okvirni tehnični normativi za grobove,
– mirovalna doba za grobove,
– cenik, ki vključuje cene uporabe pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– pogrebna pristojbina,
– grobnine in razmerja za posamezno vrsto groba glede na enojni grob,
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.«
3. člen 
Doda se 1.b člen, ki se glasi:
»Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi. Vsi izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki (pokojnik, najemnik, izvajalec ...), veljajo za ženski in moški spol.«
4. člen 
Doda se 1.c člen, ki se glasi:
»(1) Odlok se uporablja na območju Občine Dobrepolje za:
– pokopališče Videm
– pokopališče Pri Cerkvi – Struge.
(2) Območje pokopališča obsega prostor za grobove, mrliško vežico, parkirišča in druge površine in objekte, ki sodijo k pokopališču.
(3) Pokopališči na območju Občine Dobrepolje (v nadaljevanju občina) sta namenjeni pokopavanju umrlih, ne glede na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso. V primerih, ko se želje pri dogovorih za izvedbo pogreba razlikujejo med verskimi skupnostmi, različnimi organizacijami in društvi, je potrebno spoštovati pokojnikove želje oziroma želje svojcev pokojnika.«
5. člen 
V 4. členu odloka se črta celoten tekst in nadomesti s tekstom iz 27. člena zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, in sicer:
»(1) Upravljavec pokopališča je občina ali oseba javnega prava, ki jo za upravljavca določi organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine, s svojim aktom v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko občina pooblasti koncesionarja za izvajanje naslednjih nalog:
– zagotavljanje urejenosti pokopališča;
– izvajanje investicijskega vzdrževanja;
– izvajanje investicije, za katero si koncesionar kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov;
– oddajo grobov v najem;
– vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.«
6. člen 
Doda se 4.a člen, ki se glasi:
»(1) Zagotavljanje urejenosti pokopališča obsega naslednje storitve:
– vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– storitve najema pokopaliških objektov in naprav;
– storitve grobarjev;
– storitve pokopališko pogrebnega moštva.
(2) Storitev vzdrževanja pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture obsega vzdrževanje objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, nadzorno službo, storitve informacijske pisarne in druga vzdrževalna dela.
(3) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče, ter prekop posmrtnih ostankov. Storitve pokopališko pogrebnega moštva, če jih omogoča pokopališki red, obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(4) Storitve iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena upravljavec pokopališča zaračunava izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, kot ga določa pokopališki red.«
7. člen 
V drugem odstavku v prvem stavku 5. člena se briše »se zagotavlja z javno službo« in doda »je obvezna občinska gospodarska javna služba«. V drugem stavku pa za besedo »ravnati« doda »s pieteto do umrlih in«.
Besedilo tretjega odstavka se v celoti nadomesti z besedilom:
»Ceno storitve javne 24-urne dežurne službe izračuna izvajalec javne službe na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. Izvajalec 24-urne dežurne službe predlaga cenik storitev v potrditev občinskemu svetu.«
Besedilo petega odstavka se v celoti nadomesti z novim besedilom:
»Izvajalec 24-urne dežurne službe je oseba javnega prava ali koncesionar, ki mu občina na podlagi javnega razpisa po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu, podeli koncesijo.«.
8. člen 
V prvem odstavku 6. člena se briše besedilo: »pokojnika oziroma pred upepelitvijo«, ter dopolni z besedilom: »krste s pokojnikom, pred položitvijo žare oziroma pred raztrosom pepela«.
Drugi odstavek se dopolni tako, da se za besedo: »pokojnika iz«, doda »pogrebnega vozila ali« in briše besedilo: »oziroma upepeljevalnice«.
9. člen 
Črta se celoten 19. člen in tudi 10. poglavje.
10. člen 
Črta se celoten 20. člen in tudi 11. poglavje.
11. člen 
Doda se nov prvi odstavek v 21. členu, ki se glasi:
»(1) Uporaba mrliške vežice je predpisana na celotnem območju občine.«
Prejšnji prvi odstavek postane sedaj drugi odstavek.
12. člen 
V prvem odstavku 28. člena se briše besedilo: »ali najemnica (v nadaljnjem besedilu: najemnik)«.
13. člen 
V 53. členu se spremenijo razmerja grobnine do enojnega groba, in sicer:
»
Vrsta groba 
Faktor grobnine
enojni grob
1
dvojni grob 
1,6
povečani grob
2,3
vrstni grob
0,8
otroški grob
0,6
žarni grob
0,6
« 
14. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2017
Videm, dne 5. maja 2020
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 

AAA Zlata odličnost