Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020

Kazalo

Ob-1958/20, Stran 1056
Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), 10. člena Poslovnika Sveta romske skupnosti Republike Slovenije in Pogodbe o sofinanciranju Sveta romske skupnosti RS za leto 2020, objavlja Svet romske skupnosti Republike Slovenije
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2020 (JR-RD 2020)
1) Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Svet romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota.
2) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2020, ki podpirajo cilje javnega razpisa.
Cilji javnega razpisa so spodbujanje izvajanja programov in projektov romskih društev:
– na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja
– na področju medgeneracijskega sodelovanja
– na področju spodbujanja enakosti
– na področju spodbujanja izobraževanja
– na področju ohranjanja, razvoja in promocije romske kulture in identitete
– na področju ozaveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti na terenu.
Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru javnega razpisa ne bodo financirane.
3) Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– predstavljajo romsko društvo v Republiki Sloveniji, ki je registrirano kot pravna oseba zasebnega prava oziroma romsko društvo, ki deluje v javnem interesu;
– na dan objave javnega razpisa so registrirani najmanj eno leto;
– imajo poravnane vse obveznosti do državnih inštitucij;
– izpolnjujejo najmanj en cilj javnega razpisa;
– vsebina prijavljenega programa in projekta je skladna s predmetom javnega razpisa;
– posamezno romsko društvo lahko prijavi največ en program ali projekt.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
Do prijave na razpis niso upravičene zveze romskih društev.
4) Programi in projekti, ki jih bo Svet romske skupnosti Republike Slovenije podprl
Svet romske skupnosti Republike Slovenije bo podprl programe in projekte ciljnih področij, kot so: delavnice, seminarji, izobraževanja, okrogle mize, konference, medijske kampanje, prireditve, kratki filmi, razstave, tiskane izdaje (letaki, zgibanke …).
Vse navedene aktivnosti naj se izvedejo na način oziroma ob upoštevanju navodil in ukrepov v povezavi z omejevanjem epidemije koronavirusa in odpravljanjem njenih posledic.
Svet romske skupnosti Republike Slovenije ne bo podprl: osnovne dejavnosti prijavitelja; naknadne izdaje nosilcev in zvoka; športnih dejavnosti; ekskurzij in izletov; projektov, iz katerih je razvidno, da gre le za druženje ob športu, koncertu, zabavi; projekte, ki imajo elemente vaške veselice ipd.
5) Merila za sofinanciranje
Pri izboru programov in projektov prijaviteljev bodo upoštevana naslednja merila, ob primerjavi istovrstnih projektov in upoštevanju specifičnosti posameznih projektov:
– pomen prijavljenega programa/projekta za spodbujanje aktivnega delovanja romskih društev na ciljnih področjih (do 15 točk),
– kakovost prijavljenega programa/projekta (do 60 točk),
– novi, inovativni pristopi k spodbujanju ciljnih področij (do 15 točk),
– reference o izvajanju programov/projektov, namenjenih Romom (do 5 točk),
– dolgoročnost oziroma trajnost programa/projekta oziroma možnost nadgradnje programa/projekta ter prenosa dobrih praks (do 5 točk).
Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
6) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 20.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2020 morajo biti porabljena v istem letu.
7) Način sofinanciranja
Izbranim romskim društvom bodo sredstva nakazana v dveh obrokih: prvi obrok v roku trideset dni od prejema zahtevka za izplačilo v višini 70 % odobrenih sredstev; drugi obrok najkasneje trideset dni od pregleda in odobritve vmesnega vsebinskega in finančnega poročila s strani komisije v višini preostalih 30 % odobrenih sredstev.
Sofinancerska sredstva se izplačajo le na podlagi pravilno izstavljenega zahtevka za izplačilo največ v višini odstotka vrednosti pravilno izkazanih upravičenih stroškov, ki bo določen s pogodbo, na osnovi navedb v vlogi na razpis.
8) Predložitev vloge
Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključno 5. 6. 2020. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošti najkasneje 5. 6. 2020. Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Svet romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota.
Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem obrazcu in zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JR-RD 2020«,
– naslov Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota,
– naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
9) Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Potekalo bo predvidoma osem dni po zaključku razpisa.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v tem roku ne dopolni, se zavržejo.
10) Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku deset dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v petinštiridesetih dneh od roka za predložitev vlog.
11) Besedilo in informacije javnega razpisa ter navodila prijaviteljem: besedilo in informacije javnega razpisa ter navodila prijaviteljem bodo dostopni na spletni strani Sveta romske skupnosti Republike Slovenije: www.svetromskeskupnosti.com. Na istem mestu bo dostopen tudi prijavni obrazec.
12) Dodatna pojasnila: prijavitelji se lahko za pridobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Svet romske skupnosti Republike Slovenije, in sicer po elektronski pošti na naslov: rskupnost@siol.net.
Svet romske skupnosti Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost