Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020

Kazalo

Št. 410-0001/2020-31 Ob-1968/20, Stran 1061
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19), Zakona o prostovoljstvu (ZProst), (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr., 82/15), Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) (Uradni list RS, št. 21/18), Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/19), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača – postopki in merila za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/18), (v nadaljevanju: Odlok)), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3713, 81/16), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19), Letnega programa športa v Občini Divača za leto 2020 (sprejetega na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Divača, dne 5. 2. 2020) (v nadaljevanju: LPŠ), Meril in kriterijev za vrednotenje in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2020 (sprejetih na 2. seji Komisije za izvedbo postopka Javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje programov športa v Občini Divača – za leto 2020, dne 8. 5. 2020 (v nadaljevanju: Merila), Sklepa županje o določitvi obsega razpisnih sredstev javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranja programov športa v Občini Divača za leto 2020, št.: 410-0004/2020-21 z dne 20. 4. 2020, Sklepa županje o spremembi Sklepa o določitvi obsega razpisnih sredstev javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranja programov športa v Občini Divača za leto 2020, št.: 410-0004/2020-22 z dne 24. 4. 2020, Sklepa županje Občine Divača o začetku postopka izvedbe Javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje programov športa v Občini Divača – za leto 2020, št.: 410-0004/2020-33 z dne 8. 5. 2020, Občina Divača objavlja
javni razpis 
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje programov športa v Občini Divača – za leto 2020 (v nadaljevanju: Javni razpis)
1. Naziv in sedež izvajalca Javnega razpisa: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID za DDV: SI 48502502; MŠ: 5882974.
2. Predmet Javnega razpisa
Občina Divača skladno s sprejetim Letnim programom športa v Občini Divača v letu 2020 razpisuje izbor izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača v letu 2020.
Občina Divača želi na osnovi navedene pravne podlage in skladno z Letnim programom športa v Občini Divača za leto 2020, v letu 2020 sofinancirati naslednje programe športa:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših,
– športni objekti in površine za šport v naravi,
– razvojne dejavnosti v športu,
– športne prireditve in promocija športa.
3. Pravna podlaga za izvedbo Javnega razpisa: Zakon o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19), Zakon o prostovoljstvu (ZProst) (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr., 82/15), Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) (Uradni list RS, št. 21/18), Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/19), Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača – postopki in merila za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/18), (v nadaljevanju: Odlok), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3713, 81/16), Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19), Letni program športa v Občini Divača za leto 2020 (sprejet na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Divača, dne 5. 2. 2020) (v nadaljevanju: LPŠ), Merila in kriteriji za vrednotenje in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2020 (sprejeti na 2. seji Komisije za izvedbo postopka Javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje programov športa v Občini Divača – za leto 2020, dne 8. 5. 2020 (v nadaljevanju: Merila), Sklep županje o določitvi obsega razpisnih sredstev javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranja programov športa v Občini Divača za leto 2020, št.: 410-0004/2020-21 z dne 20. 4. 2020, Sklep županje o spremembi Sklepa o določitvi obsega razpisnih sredstev javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranja programov športa v Občini Divača za leto 2020, št.: 410-0004/2020-22 z dne 24. 4. 2020, Sklep županje Občine Divača o začetku postopka izvedbe Javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje programov športa v Občini Divača – za leto 2020, št.: 410-0004/2020-33 z dne 8. 5. 2020 in smiselna uporaba druge zakonodaje, ki pokriva to področje.
4. Cilji
Z Javnim razpisom Občina Divača na osnovi pravne podlage in skladno z Letnim programom športa v Občini Divača za leto 2020 zasleduje doseganje zastavljenih ciljev na področju športa v občini, predvsem:
– zagotavljati možnosti in pogoje za izvajanje programov športa v občini z zavedanjem, da področje športa pomembno vpliva na življenje in delo v lokalni skupnosti, predvsem z vidika zagotavljanja, ohranjanja in krepitve zdravja vseh ter kvalitetnega preživljanja prostega časa,
– izbrati ustrezne izvajalce programov športa v občini, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa in zagotoviti sofinanciranje izbranih izvajalcev programov športa v Občini Divača v letu 2020,
– spodbujati izvajalce programov športa v občini k aktivnemu, organiziranemu in kvalitetnemu delovanju na področju športa,
– spodbujati izvajalce programov športa k aktivnemu vključevanju občanov vseh generacij v programe športa,
– spodbujati kvalitetno strokovno delo na področju športa v vseh programih, posebej pri delu z otroki, mladimi in starejšimi,
– ohranjati in spodbujati obstoječe programe športa v občini, ki so se dokazali kot kakovostni ter spodbujati izvajalce programov športa k uvajanju in širjenju novih programov športa v občini,
– spodbujati nove zainteresirane izvajalce k izvajanju programov športa v občini, k uvajanju novih dejavnosti in širitvi programov, ki se v občini še ne izvajajo in s tem omogočiti vključevanja posameznikov v programe športa v domačem lokalnem okolju ter tako zagotoviti pestro ponudbo za zadovoljevanje različnih interesov,
– posebno skrb nameniti programom športa za otroke in mladino,
– zagotavljati pogoje in možnosti posameznikom, prednostno občanom, za vključevanje in sodelovanje v programih športa,
– pospešiti razvoj športne aktivnosti v občini,
– podpirati in povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev občine, ki se ukvarjajo z organizirano gibalno športno aktivnostjo,
– posebej podpirati in povečati vključenost gibalno športno aktivnih otrok in mladine v programih športa,
– podpirati in povečati prostovoljno dejavnost vseh generacij v programih športa, in sicer tam, kjer se lahko prostovoljstvo uporabi ob delu strokovno izobraženega in/ali usposobljenega kadra,
– podpirati in spodbujati izvajanja tekmovalnih športov in udejstvovanja na športnih tekmovanjih,
– posebno pozornost posvetiti športnikom iz občine, ki dosegajo uspehe v tekmovalnem športu, nagrajevati delo in dosežke v športu,
– spodbujati in nadgrajevati medresorsko sodelovanje področja športa z drugimi področji: izobraževanje, kultura, sociala, delo z in za mlade, zdravstvo …
5. Okvirna višina sredstev za leto 2020: proračunska postavka: »18050000 – Programi športa – sredstva za programe športa – razpis«: višina razpisnih sredstev: 30.240,00 EUR.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na podlagi tega Javnega razpisa, morajo biti za odobrene namene porabljena v proračunskem letu 2020 oziroma v zakonskih plačilnih rokih in v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Merila za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača
Izvajalci programov športa in programi športa bodo izbrani in sofinancirani na podlagi Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača – postopki in merila za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/18) in Meril in kriterijev za vrednotenje in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2020, sprejetih na 2. seji Komisije za izvedbo postopka Javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje programov športa v Občini Divača – za leto 2020, dne 8. 5. 2020. Skladno z upravnim opozorilom Inšpektorata RS za šolstvo in šport je Občina Divača začela s postopkom priprave spremembe Odloka uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača – postopki in merila za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/18).
Merila in kriteriji, po katerih bodo izbrani izvajalci programov športa in vrednoteni programi športa, prijavljeni na Javni razpis, so sestavni del razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani Občine Divača http://www.divaca.si oziroma dosegljiva v občinski upravi Občine Divača.
Postopek izvedbe Javnega razpisa se izvaja skladno s potekom spreminjajočih se razmer in ukrepov v času epidemije koronavirusa (SARS-CoV-2).
8. Sodelovanje na Javnem razpisu
Skladno z Odlokom se na Javni razpis lahko prijavijo izvajalci programov športa v Občini Divača:
1. športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji in imajo sedež v Občini Divača ter izvajajo športne programe, določene z LPŠ, v Občini Divača,
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini Divača in imajo sedež v Občini Divača ter izvajajo športne programe, določene z LPŠ, v Občini Divača; Občina lahko sofinancira stroške delovanja občinske športne zveze, če le-ta v občini deluje,
3. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe, imajo sedež zavoda ali sedež enote zavoda v Občini Divača in izvajajo športne programe, določene z LPŠ, v Občini Divača.
Izvajalci programov športa v Občini Divača, ki so v občini v tekočem letu izbrani za izvajalce programov športa na podlagi Javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2020 lahko pridobijo sofinancerska sredstva iz občinskega proračuna za izvajanje programov športa skladno z Merili.
Izbrani vlagatelji lahko dodeljena sredstva namenijo in uporabijo le za namene, ki so za vsako področje športa, program športa oziroma dejavnost predvideni s tem razpisom in določeni v pogodbi o sofinanciranju.
Sofinanciranje se izvede na podlagi zahtevkov, izbranemu izvajalcu športnih programov se na podlagi pogodbe in vloženega zahtevka odobri črpanje dodeljenih sredstev na Javnem razpisu.
Za izvajalce športnega programa, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu v skladu z zakonom, ki ureja status nevladne organizacije v javnem interesu, in so izbrani za izvajanje letnega programa športa v Občini Divača, veljajo smiselna določila Odloka in tega Javnega razpisa.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo na podlagi Javnega razpisa izbrani izvajalci LPŠ, če, skladno z Odlokom, izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. da so registrirani v Republiki Sloveniji;
2. da imajo sedež v Občini Divača;
3. imajo v temeljnem aktu šport opredeljen kot pretežno dejavnost – ne velja za področja, kjer je to posebej navedeno;
4. da izvajajo programe športa na območju Občine Divača;
5. da so na dan objave Javnega razpisa registrirani v skladu z veljavnimi predpisi najmanj eno leto; oziroma vsaj dve leti, v primeru novoustanovljenega društva, ki bi izvajalo že obstoječo športno panogo v lokalnem okolju;
6. da imajo za izvajanje prijavljenih športnih programov/področij športa;
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražene in/ali usposobljene strokovne delavce za opravljanje dela v športu;
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in odhodkov izvedbe programov;
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih posameznih programov in plačani članarini;
7. da so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do Občine Divača na podlagi javnih razpisov iz naslova sofinanciranja programov LPŠ iz preteklih treh let;
8. da niso na drugih javnih razpisih Občine Divača oziroma iz drugih proračunskih postavk Občine Divača pridobili sredstva za iste programe.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo Javnega razpisa, razpisne obrazce za prijavo na Javni razpis, navodila za pripravo in oddajo vloge na Javni razpis, vzorec pogodbe o sofinanciranju programov, merila in kriterije za ocenjevanje in vrednotenje programov športa, informacijo o dostopnosti do Odloka, LPŠ, meril in kriterijev za izbor izvajalcev in sofinanciranje LPŠ v občini, obrazce za končno poročanje.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Divača: http://www.divaca.si Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem, na osnovi njihove izražene zahteve v času razpisnega roka, pošlje razpisno dokumentacijo.
11. Oddaja, dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena osebno ali po pošti v zaprtem ovitku na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača; ovitek mora biti označen z navedbo: »Ne odpiraj – Razpis šport 2020«. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Vloga mora biti podpisana in žigosana vsaj na mestih, kjer je to zahtevano.
Slika 1
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji, merili in kriteriji Javnega razpisa.
Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno v razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali del vloge, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno zadnjega dne razpisnega roka oziroma do tega dne ni bila predložena na Občino Divača.
Za nepopolno se šteje celotna vloga in/ali del vloge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Občina Divača bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge vlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.
12. Razpisni rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: razpis se prične z dnevom objave razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 30. dan od dneva objave v Uradnem listu RS.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje županja Občine Divača. Odpiranje vlog bo izvedeno v roku 30 dni od zaključenega razpisnega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se zavržejo. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju.
Odločitev o izboru in sofinanciranju se izda v obliki odločbe. Z izbranimi izvajalci programov športa bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja odobrenih proračunskih sredstev iz naslova tega javnega razpisa.
14. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Občinska uprava Občine Divača, Romana Derenčin; tel. 05/73-10-930; e-naslov: romana.derencin@divaca.si Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.
Občina Divača 

AAA Zlata odličnost