Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020

Kazalo

1045. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2019, stran 2523.

  
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11, 110/11 – ZDIU12, 14/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 115. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 12. redni seji dne 7. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Lendava za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Lendava za leto 2019.
Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov se objavi na spletnih straneh Občine Lendava.
Št. 410-0008/20-2
Lendava, dne 7. maja 2020
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar