Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020

Kazalo

1042. Odlok o načinu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba na območju Občine Kanal ob Soči, stran 2517.

  
Na podlagi 4. in 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 7. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 46/18) in 7. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. dopisni seji dne 30. 4. 2020 sprejel
O D L O K 
o načinu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba na območju Občine Kanal ob Soči
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Kanal ob Soči (v nadaljevanju: občina ali koncedent) določa način in pogoje opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urna dežurna služba (v nadaljevanju tudi: javna služba).
(2) Javna služba po tem odloku obsega dejavnost 24-urne dežurne pogrebne službe, ki se kot koncesionirana dejavnost izvaja na celotnem območju občine.
(3) Vsebino in dejavnosti, ki jih zajema javna služba, podrobneje določa zakon, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonski predpisi in Odlok o pokopališkem redu v Občini Kanal ob Soči.
2. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem javne službe, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
3. člen 
(izrazi) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
(storitve, ki so predmet javne službe) 
S storitvami, ki so predmet javne službe, se zagotavlja 24-urna dežurna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
III. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
5. člen 
(način zagotavljanja 24-urne dežurne službe)
(1) Izvajanje javne službe 24-urna dežurna služba se zagotovi s podelitvijo koncesije, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, ter predpisi občine.
(2) Javno službo opravlja en izvajalec, v svojem imenu in za svoj račun, ki ima naslednje pravice in obveznosti:
– izključno pravico izvajati javno službo;
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe, 24 ur dnevno, vse dni v letu.
(3) Uporabniki imajo na območju občine pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.
IV. JAVNO POOBLASTILO 
6. člen 
(javno pooblastilo) 
(1) Ne glede na dejstvo, da je upravljavec pokopališč v občini Režijski obrat Občine Kanal ob Soči, lahko občina za vsako posamezno pokopališče v občini, pooblasti koncesionarja za izvajanje naslednjih nalog:
– zagotavljanje urejenosti pokopališča;
– izvajanje investicijskega vzdrževanja;
– izvajanje investicije, za katero koncesionar kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov;
– oddajo grobov v najem;
– vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(2) Za izvajanje nalog iz pete alineje prvega odstavka tega člena mora imeti koncesionar zaposleno osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodenje in odločanje v upravnem postopku.
V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
7. člen 
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar) 
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane javne službe.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati minimalne pogoje, ki so:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki je predmet javne službe, in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovni akt;
– da ima zaposleni najmanj dve osebi;
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnika, ki se uporablja izključno v te namene;
– da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika;
– da ima najmanj eno transportno krsto;
– da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki.
(3) Koncesionar mora koncedentu predložiti letni program izvajanja javne službe, vsako leto do 15. 10. za naslednje leto.
8. člen 
(splošni pogoji za izvajanje javne službe) 
Koncesionar izvaja javno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov in njihovih svojcev ter v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.
VI. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE 
9. člen 
(podelitev koncesije) 
(1) Koncesija za 24-urno dežurno službo se podeli enemu koncesionarju na celotnem območju občine.
(2) Koncesija se podeli za obdobje pet (5) let z možnostjo podaljšanja največ za polovico koncesijske dobe, skladno s predpisi, ki urejajo podelitev koncesije gospodarske javne službe.
10. člen 
(način podelitve koncesije) 
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na Portalu javnih naročil in/ali v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnih straneh občine.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.
(3) Če koncedent ne pridobi nobene ponudbe ali pa so le-te nedopustne, se javni razpis ponovi ali pa uporabi ustrezen postopek s pogajanji, v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje.
11. člen 
(vsebina javnega razpisa) 
(1) Vsebina javnega razpisa se določi v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje javno zasebnega partnerstva.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 7. členu tega odloka.
12. člen 
(vodenje postopka podelitve koncesije) 
(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje, ter zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
(2) Za vodenje postopka razpisa in pregled ter oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje z delovnega področja, ki omogoča strokovno presojo ponudb.
(3) Komisija pripravi predlog podelitve koncesije, ki ga posreduje občinski upravi, ki izbere koncesionarja z upravno odločbo.
(4) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan občine.
VII. SKLENITEV IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
13. člen 
(koncesijsko razmerje in koncesijska pogodba) 
(1) Koncesijsko razmerje začne teči s podpisom koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredijo medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem.
(2) Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odkupom koncesije;
– z odvzemom koncesije;
– s prevzemom javne službe v režijo;
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
(3) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena;
– z odpovedjo;
– z razdrtjem.
(4) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
(5) Koncesijska pogodba lahko predčasno preneha tudi na podlagi sporazumne razveze.
(6) Ne glede na razloge prenehanja koncesijske pogodbe, mora koncesionar opravljati javno službo do izbire novega koncesionarja, vendar ne več kot eno (1) leto po prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe.
14. člen 
(odkup koncesije) 
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
15. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v roku enega (1) meseca po podpisu pogodbe;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba;
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti;
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta;
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe;
– če koncesionar, kot fizična ali pravna oseba, preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju pred odvzemom koncesije dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena.
VIII. PRENOS KONCESIJE IN ZAČASEN PREVZEM 
16. člen 
(prenos koncesije) 
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb, ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
(3) V izjemnih primerih lahko koncedent, ob soglasju koncesionarja, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo, v okviru katere lahko druga oseba opravlja posamezne storitve javne službe na območju občine.
17. člen 
(začasen prevzem) 
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih delavcev, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
IX. DOLŽNOSTI KONCESIONARJA 
18. člen 
(dolžnosti koncesionarja) 
Dolžnosti koncesionarja so:
– zagotoviti kontinuirano izvajanje javne službe;
– pri izvajanju dejavnosti upoštevati vso veljavno zakonodajo, sprejete predpise, standarde in normative ter kodekse za opravljanje predmetne dejavnosti, kot tudi v okviru teh krajevne običaje;
– zagotoviti storitve vsem pod enakimi pogoji;
– koncedentu omogočiti nadzor nad izvajanjem javne službe;
– za koncesionirano dejavnost voditi ločeno poslovne knjige in druge knjigovodske listine ter obračune.
19. člen 
(zavarovanje za škodo) 
(1) Koncesionar mora skleniti ustrezno zavarovanje za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni delavci ali pogodbeni izvajalci uporabnikom ali drugim osebam.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
X. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE 
20. člen 
(financiranje javne službe) 
(1) 24-urna dežurna služba se financira iz plačil uporabnikov storitev javne službe ter iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
(2) Koncesionar je dolžan v roku dveh (2) mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe občinskemu svetu predložiti v sprejem cenik storitev javne službe, skladno z določili predpisane metodologije za oblikovanje cen storitev 24-urne dežurne službe.
21. člen 
(koncesijska dajatev) 
Zaradi uresničevanja javnega interesa zagotavljanja javne službe se koncedent v javnem interesu in v korist uporabnikov s tem odlokom odpoveduje plačilu koncesijske dajatve.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 
22. člen 
(nadzor nad izvajanjem javne službe) 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinska uprava občine.
(2) Koncesionar je dolžan do 31. 5. vsakega naslednjega leta koncedentu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu.
XII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
23. člen 
(prehodna določba) 
(1) Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v šestih (6) mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Do začetka veljave koncesijske pogodbe dejavnosti javne službe izvajajo dosedanji izvajalci.
24. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0006/2020-6
Kanal ob Soči, dne 30. aprila 2020
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti