Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2871. Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS)
2872. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-D)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2873. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2874. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2875. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2876. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2877. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2878. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti

MINISTRSTVA

2879. Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti v pitni vodi
2880. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila
2881. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2882. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju

OBČINE

Ajdovščina

2883. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015
2884. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Hrpelje-Kozina

2885. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina

Ivančna Gorica

2886. Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki

Kranj

2887. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj

Kranjska Gora

2888. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Litija

2889. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2015
2890. Akt o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o.

Ljubljana

2891. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana
2916. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Nova Gorica

2917. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica
2918. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta

Pivka

2919. Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2015

Sevnica

2892. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2015
2893. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
2894. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2895. Sklep o spremembi Sklepa o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko poslovni center Šmarje

Šentjur

2920. Odlok o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Knjižnica Šentjur
2921. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Škocjan

2922. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za programsko obdobje 2015–2020

Škofljica

2896. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škofljica za programsko obdobje 2015–2020

Šmarje pri Jelšah

2897. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta – ID OPN Občine Šmarje pri Jelšah

Šmartno pri Litiji

2898. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015
2899. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja enote urejanja prostora z oznako VT-5
2900. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šmartno pri Litiji
2901. Sklep o nadomestnem mandatu člana občinskega sveta
2902. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2903. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2904. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Tišina

2905. Poslovnik Občinskega sveta Občine Tišina

Trebnje

2906. Odlok o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2015

Tržič

2907. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tržič
2908. Odlok o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Tržič
2909. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tržič za programsko obdobje 2015–2020
2910. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žalec

2923. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Žirovnica

2911. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Breznica – Center (BZ 2)
2912. Odlok o spremembi Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica
2913. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
2914. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2915. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

2924. Popravek Statuta Občine Lendava

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti