Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2871. Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS)
2872. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-D)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2873. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2874. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2875. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2876. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2877. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2878. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti

MINISTRSTVA

2879. Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti v pitni vodi
2880. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila
2881. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2882. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju

OBČINE

Ajdovščina

2883. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015
2884. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Hrpelje-Kozina

2885. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina

Ivančna Gorica

2886. Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki

Kranj

2887. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj

Kranjska Gora

2888. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Litija

2889. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2015
2890. Akt o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o.

Ljubljana

2891. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana
2916. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Nova Gorica

2917. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica
2918. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta

Pivka

2919. Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2015

Sevnica

2892. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2015
2893. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
2894. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2895. Sklep o spremembi Sklepa o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko poslovni center Šmarje

Šentjur

2920. Odlok o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Knjižnica Šentjur
2921. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Škocjan

2922. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za programsko obdobje 2015–2020

Škofljica

2896. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škofljica za programsko obdobje 2015–2020

Šmarje pri Jelšah

2897. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta – ID OPN Občine Šmarje pri Jelšah

Šmartno pri Litiji

2898. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015
2899. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja enote urejanja prostora z oznako VT-5
2900. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šmartno pri Litiji
2901. Sklep o nadomestnem mandatu člana občinskega sveta
2902. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2903. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2904. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Tišina

2905. Poslovnik Občinskega sveta Občine Tišina

Trebnje

2906. Odlok o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2015

Tržič

2907. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tržič
2908. Odlok o ukinitvi Javnega zavoda za turizem Tržič
2909. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tržič za programsko obdobje 2015–2020
2910. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žalec

2923. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Žirovnica

2911. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Breznica – Center (BZ 2)
2912. Odlok o spremembi Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica
2913. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
2914. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2915. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

2924. Popravek Statuta Občine Lendava

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost