Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

2872. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-D), stran 8096.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. septembra 2015.
Št. 003-02-7/2015-5
Ljubljana, dne 1. oktobra 2015
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN JEDRSKI VARNOSTI (ZVISJV-D)
1. člen
V Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B in 60/11) se v prvem odstavku 1. člena za besedilom »izvajanje ukrepov jedrske« doda besedilo »in sevalne«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata Direktiva Sveta 2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za varnost jedrskih objektov (UL L št. 172 z dne 2. 7. 2009, str. 18) in Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki (UL L št. 199 z dne 2. 8. 2011, str. 48).«
2. člen
V naslovu 3. člena in prvem odstavku se beseda »pojmi« nadomesti z besedo »izrazi«.
V prvem odstavku se v 20. točki za besedo »začeti« doda besedilo »s pripravami ali«.
V 21. točki se črta beseda »snovi«, besedilo »jedrskega blaga« pa se nadomesti z besedilom »jedrskih snovi«.
V 24. točki se črta besedilo »in toplarna«.
28. točka se spremeni tako, da se glasi:
»28. Manj pomemben sevalni objekt je objekt, v katerem se uporabljajo viri sevanja, ki bi brez vnaprej ustrezno načrtovane zaščite objekta lahko povzročili izpostavljenost ionizirajočim sevanjem delavcev ali drugih oseb v objektu nad predpisanimi mejnimi dozami.«.
V 31. točki se za besedo »reševanja« doda beseda »objekta«.
V 33. točki se črta besedilo »je pooblaščen, da«.
Za 37. točko, se doda nova 38. točka, ki se glasi:
»38. Ocena varstva pred sevanji je dokument, s katerim se oceni naravo in velikost sevalnega tveganja ter izpostavljenost delavcev in prebivalstva zaradi izvajanja sevalne dejavnosti, opredeli ukrepe varstva pred sevanji ter način optimizacije varstva pred ionizirajočimi sevanji v okoliščinah in delovnih pogojih, ki so pomembni z vidika varstva pred sevanji.«.
Dosedanje 38. do 52. točka postanejo 39. do 53. točka.
Za dosedanjo 53. točko, ki postane 54. točka, se doda nova 55. točka, ki se glasi:
»55. Projektne osnove objekta opredeljujejo njegovo potrebno zmogljivost za obvladovanje določenega obsega stanj ob spoštovanju predpisanih zahtev sevalne in jedrske varnosti. Projektne osnove so prvi pogoj za zagotovitev preprečitve posledic pričakovanega obratovalnega ali projektnega dogodka oziroma, če preprečitev ni mogoča, ublažitev teh posledic.«.
Dosedanje 54. do 60. točka postanejo 56. do 62. točka.
V dosedanji 61. točki, ki postane 63. točka, se besedilo »nad jedrskim, sevalnim ali manj pomembnim sevalnim objektom« nadomesti z besedilom »nad jedrskim ali sevalnim objektom«, za njo pa se doda nova 64. točka, ki se glasi:
»64. Razširjene projektne osnove objekta opredeljujejo njegovo zmogljivost za preprečevanje nesprejemljivih radioloških posledic zaradi nesreč, težjih od tistih dogodkov, ki so podlaga za projektne osnove, ali ki vključujejo več odpovedi, kakor so predpostavljene pri projektnih osnovah. Razširjene projektne osnove je treba pripraviti na podlagi inženirske ocene ter z determinističnimi in verjetnostnimi metodami z namenom, da se prepoznajo dodatni scenariji nesreč in načrtujejo praktične rešitve za njihovo preprečitev ali blaženje njihovih posledic.«.
Dosedanji 62. in 63. točka postaneta 65. in 66. točka.
V dosedanji 64. točki, ki postane 67. točka, se črta besedilo »v jedrskem, sevalnem ali v manj pomembnem sevalnem objektu«.
V dosedanji 65. točki, ki postane 68. točka, se v četrti alinei za besedo »pridobivanju« črta vejica ter doda beseda »in«, za besedo »predelavi« pa se črta besedilo »in obogatitvi«.
Dosedanje 66. do 69. točka postanejo 69. do 72. točka.
V dosedanji 70. točki, ki postane 73. točka, se besedilo »jedrskega blaga« nadomesti z besedilom »jedrskih snovi«.
Dosedanja 71. točka postane 74. točka.
V dosedanji 72. točki, ki postane 75. točka, se besedilo »dovoljenje za uporabo objekta« nadomesti z besedilom »odločbo o poskusnem obratovanju ali dovoljenje za uporabo objekta«.
Dosedanja 73. točka, ki postane 76. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»76. Uvoz je vsak vnos radioaktivnih ali jedrskih snovi v carinsko območje EU, ne glede na to, kakšna raba ali uporaba je bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za te snovi, razen tranzita.«.
Za dosedanjo 74. točko, ki postane 77. točka, se dodajo nove 78., 79. in 80. točka, ki se glasijo:
»78. Varnostna kultura so značilnosti in vedenje v organizaciji ali pri posameznikih, ki namenjajo varstvu in varnosti največjo pozornost in jima dajejo prednost, ustrezno njuni pomembnosti. Za sevalno ali jedrsko področje se varnostna kultura nanaša na osebno zavzetost in odgovornost vseh vpletenih v katero koli dejavnost, ki vpliva na delovanje in varnost sevalnega ali jedrskega objekta. Ključni za varnostno kulturo so odprta izmenjava informacij, ki vključuje neomejeno obravnavo varnostnih in drugih z njimi povezanih vprašanj, preprečevanje samozadostnosti, predanost popolnosti, osebna in skupinska odgovornost ter dvig ravni sevalne ali jedrske varnosti.
79. Varnostni zadržek je ugotovitev varnostnega preverjanja, ki izraža dvome o zanesljivosti in lojalnosti osebe, ki naj bi dobila dovoljenje za vstop v kontroliran objekt ali prostor, fizično nadzorovano ali vitalno območje in fizično nadzorovan ali vitalen prostor.
80. Varnostno preverjanje osebe je poizvedba, ki jo pred izdajo dovoljenja za vstop v kontroliran objekt ali prostor, fizično nadzorovan objekt ali območje in vitalen objekt ali območje jedrskega objekta opravi delodajalec in upravljavec jedrskega objekta in katere namen je zbrati podatke o morebitnih varnostnih zadržkih.«.
Dosedanje 75. do 79. točka postanejo 81. do 85. točka.
V dosedanji 80. točki, ki postane 86. točka, se v drugem stavku za besedo »kakovosti« doda besedilo »je eden od delov sistema vodenja in«.
Dosedanja 81. točka postane 87. točka.
V dosedanji 82. točki, ki postane 88. točka, se beseda »zaradi« nadomesti z besedama »za zagotovitev«, za njo pa se doda nova 89. točka, ki se glasi:
»89. Zaprto odlagališče je zaprto odlagališče radioaktivnih odpadkov, izrabljenega goriva, rudarske jalovine ali hidrometalurške jalovine, za katero morata biti zagotovljena dolgoročni nadzor in vzdrževanje po tem zakonu.«.
Dosedanja 83. točka postane 90. točka.
3. člen
V petem odstavku 4. člena se besedilo »Jedrske snovi ter jedrske tehnologije« nadomesti z besedilom »Jedrsko blago«.
4. člen
Drugi in tretji odstavek 4.a člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Pristojni organi iz prejšnjega odstavka najmanj vsakih deset let izvedejo samoocenjevanje, ki zajema usklajenost lastne organiziranosti in zakonodaje z mednarodno uveljavljenimi standardi na področju, ki ga urejajo ta zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi ter drugi predpisi s področja miroljubne uporabe jedrske energije.
(3) Na podlagi opravljenega samoocenjevanja vlada omogoči mednarodni strokovni pregled ustreznih delov področja varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti, ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom in drugih področij miroljubne uporabe jedrske energije ter organov iz prvega odstavka tega člena z namenom, da se omogoči in zagotovi trajno in nenehno izboljševanje jedrske in sevalne varnosti.«.
5. člen
V prvem odstavku 5. člena se v prvi alinei besedilo »jedrskega blaga« nadomesti z besedilom »jedrskih snovi«.
6. člen
V prvem odstavku 6. člena se v prvi alinei na koncu pred vejico doda besedilo »ter smernic po 74. členu tega zakona«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Strokovna sveta o svojem delu izdelata letni poročili in jih pošljeta do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto organu, pristojnemu za jedrsko varnost, in organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji.
(3) Organ, pristojen za jedrsko varnost, poročili iz prejšnjega odstavka vključi v poročilo iz 128. člena tega zakona.«.
7. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »izdelkov za široko rabo« nadomesti z besedilom »predmetov splošne rabe«.
8. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(varstvo in hramba dokumentarnega gradiva)
(1) Izvajalec sevalne dejavnosti mora shranjevati dokumentarno gradivo in voditi evidence o svoji sevalni dejavnosti.
(2) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora v skladu s svojim sistemom vodenja varovati, hraniti in zagotavljati dostopnost do dokumentarnega gradiva o jedrskem ali sevalnem objektu, pomembnega za jedrsko in sevalno varnost.
(3) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta, ki zapre odlagališče radioaktivnih odpadkov, izrabljenega goriva, rudarske ali hidrometalurške jalovine, za katero morata biti zagotovljena dolgoročni nadzor in vzdrževanje po tem zakonu, mora z dnem dokončnosti odločbe iz prvega odstavka 96. člena tega zakona izročiti dokumentarno gradivo, pomembno za zagotavljanje dolgoročnega nadzora in vzdrževanja po tem zakonu, izvajalcu obvezne državne gospodarske službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki iz 95. člena tega zakona.
(4) Podrobnosti glede vrste in obsega dokumentacije ter načina varstva in hrambe dokumentarnega gradiva iz prvega odstavka tega člena določita minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za zdravje, iz drugega in tretjega odstavka tega člena pa minister, pristojen za okolje.«.
9. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Fizična ali pravna oseba mora priglasiti svojo namero (v nadaljnjem besedilu: priglasitev namere), če namerava:
– proizvajati, predelovati, uporabljati, skladiščiti, prevažati, pošiljati, vnašati iz držav članic EU, iznašati v države članice EU, uvažati, izvažati, brezpogojno ali pogojno opustiti nadzor ali odlagati radioaktivne snovi ali jih le posedovati ali z njimi kako drugače rokovati,
– proizvajati, vnašati iz držav članic EU, uvažati, vzdrževati ali izvajati dejavnost z napravo ali opremo, ki sama ali zaradi sestavnih delov oddaja ionizirajoča sevanja zaradi obratovanja pri električni napetosti večji od 5 kV,
– izvajati dejavnost, ki jo določi vlada kot sevalno dejavnost, za katero izvajanje je treba pridobiti dovoljenje.«.
V tretjem odstavku se v prvi alinei besedilo »zaprtih virov sevanja« nadomesti z besedilom »naprav, ki vsebujejo zaprte vire sevanj«, v šesti alinei pa se besedilo »za katere je pristojni organ iz prejšnjega odstavka odločil, da se jih ne obravnava več po tem zakonu« nadomesti z besedilom »nad katerimi je bil opuščen nadzor«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena ni treba priglasiti namere, če oseba, ki namerava izvajati sevalno dejavnost, poda vlogo za izvajanje sevalne dejavnosti iz 12. člena tega zakona.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Vlada podrobneje določi vire sevanja in sevalne dejavnosti, za katere namere iz prvega odstavka tega člena ni treba priglasiti, ter z njimi povezane majhne količine radioaktivnih snovi ali nizke koncentracije aktivnosti, za katere niso presežene ravni za izvzetje, in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati katodne cevi iz tretje alinee tretjega odstavka tega člena, ter način ravnanja z izvzetimi viri sevanja.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se za besedo »opustitev« doda beseda »nadzora«.
Za dosedanjim petim odstavkom, ki postane šesti odstavek, se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Tipsko odobrene naprave, ki vsebujejo zaprte vire sevanja, in tipsko odobrene električne naprave iz prve in druge alinee tretjega odstavka tega člena se lahko uporabljajo v Republiki Sloveniji, če so tipsko odobrene v državi članici EU in če organ iz drugega odstavka tega člena izda potrdilo o priznanju take tuje tipske odobritve.«.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane osmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za zdravje, določita tehnične zahteve za tipsko odobritev naprav, ki vsebujejo zaprte vire sevanja, in električnih naprav, pogoje za njihovo uporabo in način priznavanja tujih tipskih odobritev.«.
10. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sevalno dejavnost lahko izvaja samo fizična ali pravna oseba, ki ima veljavno dovoljenje za izvajanje te sevalne dejavnosti.«.
Peta alinea tretjega odstavka se črta.
V dosedanji šesti alinei, ki postane peta alinea, se beseda »prevažanje« nadomesti z besedama »dejavnost prevažanja«.
Dosedanja sedma in osma alinea tretjega odstavka postaneta šesta in sedma alinea.
V šesti alinei četrtega odstavka se beseda »prevažanje« nadomesti z besedilom »dejavnost prevažanja«.
V šestem odstavku se za besedo »državi« doda besedilo »ali v državi članici EU«, za besedilom »dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti« pa se doda besedilo »ali je zanjo registriran«.
11. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(vpis v register in dovoljenje za uporabo vira sevanja)
(1) Vir sevanja lahko uporablja samo oseba iz 9. člena tega zakona, ki ima veljavno dovoljenje za uporabo tega vira sevanja, oziroma je ta vir vpisan v register virov sevanja.
(2) Vir sevanja vpiše v register virov sevanja ali izda dovoljenje za uporabo vira sevanja organ, pristojen za jedrsko varnost, če gre za vir sevanja, ki se ga uporablja v zdravstvu ali veterinarstvu, pa organ, pristojen za varstvo pred sevanji.
(3) Vlada določi vrste virov sevanja, ki jih je pred uporabo treba le vpisati v register virov sevanja, za katere je pred uporabo treba pridobiti dovoljenje za uporabo, ter merila za določitev visoko aktivnih virov sevanja.
(4) Pri določitvi virov iz prejšnjega odstavka se upošteva raven aktivnosti vira sevanja, lastnosti vira sevanja glede varstva pred ionizirajočimi sevanji, verjetnost, da pride do nenadzorovane izpostavljenosti ter zahteve in pogoje glede nadzora zaradi varstva pred ionizirajočimi sevanji ali varovanja vira sevanja.
(5) Za vir sevanja v sevalnem ali jedrskem objektu je dovoljenje za uporabo vira sevanja oziroma vpis v register virov sevanja soglasje iz 78. člena ali dovoljenje iz 79. člena tega zakona, razen če gre za sevalni objekt, v katerem se izvajajo sevalne dejavnosti v zdravstvu ali veterinarstvu.«.
12. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(vloga za vpis v register virov sevanja)
(1) Vlogi za vpis v register virov sevanja morajo biti priloženi podatki o viru sevanja, dokazila o brezhibnosti vira in druga dokumentacija, s katero se izkazuje varna uporaba vira sevanja.
(2) Če se vir sevanja uporablja v sevalni dejavnosti iz 11. člena tega zakona, je pogoj za njegov vpis v register virov sevanja, da je vlagatelj iz prejšnjega odstavka tudi imetnik dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, pri kateri se bo uporabljal vir sevanja, ki se vpisuje.
(3) Če pristojni organ vpis v register virov sevanja zavrne, o tem izda odločbo.
(4) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za zdravje, podrobneje določita vsebino vloge za vpis vira sevanja v register virov sevanja ter obseg in vsebino dokumentacije iz prvega odstavka tega člena.«.
13. člen
V drugem odstavku 15. člena se za besedo »Dovoljenje« doda besedilo »iz prejšnjega odstavka«.
V tretjem odstavku se številka »6« nadomesti s številko »12«, črta se beseda »potrjene«, besedilo »izpostavljenih delavcev« pa se nadomestita z besedilom »pred sevanji«.
14. člen
Naslov poglavja 3.4 se spremeni tako, da se glasi: »3.4 Varstvo pred sevanji«.
15. člen
V prvem odstavku 23. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi: »1. izdelavo ocene varstva pred sevanji;«, v 5. točki se besedilo »obratovanjem ali upravljanjem sevalnega, jedrskega ali manj pomembnega sevalnega objekta ali uporabo vira sevanja« nadomesti z besedilom »izvajanjem sevalne dejavnosti«, v 7. točki pa se besedilo »obratovanjem, upravljanjem ali uporabo vira sevanja« nadomesti z besedilom »izvajanjem sevalne dejavnosti«.
16. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(ocena varstva pred sevanji)
(1) Delodajalec mora zagotoviti izdelavo ocene varstva pred sevanji.
(2) Za vir sevanja, ki ni sevalni ali jedrski objekt, mora ocena varstva pred sevanji vsebovati tudi načrt ukrepov za preprečevanje izrednih dogodkov in navodilo za ukrepanje ob izrednem dogodku.
(3) Oceno varstva pred sevanji mora delodajalec priložiti k vlogi za izdajo dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti.
(4) Če ocene varstva pred sevanji ni izdelal pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji, mora k vlogi iz prejšnjega odstavka priložiti strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji iz 27. člena tega zakona.
(5) Minister, pristojen za zdravje, določi vsebino in obseg ocene varstva pred sevanji.«.
17. člen
V naslovu 25. člena se črta besedilo »izpostavljenih delavcev«.
Prvi odstavek, ki postane edini odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Če delodajalec upravlja sevalni ali jedrski objekt, morajo biti vsebine ocene varstva pred sevanji vključene v varnostno poročilo.«.
Drugi odstavek se črta.
18. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(pregled in sprememba ocene varstva pred sevanji)
(1) Delodajalec mora zagotoviti pregled ocene varstva pred sevanji:
– pred nameravanim podaljšanjem veljavnosti dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti,
– ob spremembah sevalne dejavnosti, ki lahko znatno vplivajo na pogoje varstva pred sevanji,
– na zahtevo pristojnega inšpektorja,
– neposredno po vsakem izrednem dogodku,
– po zaključku sanacijskih del za odpravo posledic izrednega dogodka.
(2) Če je treba zaradi izboljšanja varstva izpostavljenih delavcev, praktikantov in študentov pred ionizirajočimi sevanji spremeniti ali dopolniti ukrepe varstva pred ionizirajočimi sevanji, ali če se je sevalna dejavnost bistveno spremenila, je treba pripraviti predlog sprememb ukrepov varstva pred ionizirajočimi sevanji in v zvezi z njimi zagotoviti izdelavo spremenjene ocene varstva pred sevanji.
(3) Če spremembe ukrepov varstva pred sevanji niso potrebne, se pregled ocene varstva pred sevanji zaključi s poročilom.
(4) Delodajalec spremenjeno oceno varstva pred sevanji ali poročilo o pregledu ocene varstva pred sevanji predloži pristojnemu organu iz 11. člena tega zakona skupaj z vlogo za:
– izdajo dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti,
– spremembo dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ali
– podaljšanje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti.
(5) Če spremenjene ocene varstva pred sevanji ali poročila o pregledu ocene varstva pred sevanji ni izdelal pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji, mora k vlogi iz prejšnjega odstavka priložiti strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji.
(6) Delodajalec mora začeti z uvajanjem sprememb ukrepov varstva pred ionizirajočimi sevanji iz drugega odstavka tega člena, ko pristojni organ iz 11. člena tega zakona izda dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti iz četrtega odstavka tega člena.
(7) Minister, pristojen za zdravje, podrobneje določi pogoje in roke za pregled ocene varstva pred sevanji, obvezne vsebine pregledov ocene varstva pred sevanji in druge pogoje v zvezi z obveznostjo pregledovanja ocene varstva pred sevanji.«.
19. člen
Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delodajalci se morajo o delovnih razmerah izpostavljenih delavcev, obsegu izvajanja ukrepov varstva pred sevanji na opazovanih in nadzorovanih območjih, preverjanju učinkovitosti teh ukrepov, rednem umerjanju merilne opreme in preverjanju uporabnosti zaščitne opreme posvetovati s pooblaščenimi izvedenci varstva pred sevanji. Pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji v sodelovanju z delodajalcem izdela oceno varstva pred sevanji in poročilo o pregledu ocene varstva pred sevanji ali o njih poda strokovno mnenje.«.
20. člen
Prva alinea drugega odstavka 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– da je končal študijski program najmanj druge stopnje tehnične ali naravoslovne smeri in«.
21. člen
V prvem odstavku 29. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Če je v oceni varstva pred sevanji tako določeno, je treba izvajati poleg ugotavljanja celotelesne izpostavljenosti tudi druge vrste izpostavljenosti, kakor so podrobneje določene v predpisu iz 23. člena tega zakona.«.
22. člen
Prva alinea drugega odstavka 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– da je končal študijski program najmanj druge stopnje tehnične ali naravoslovne smeri in«.
23. člen
V četrtem odstavku 31. člena se tretja alinea črta.
Dosedanji četrta in peta alinea postaneta tretja in četrta alinea.
24. člen
Četrti odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zbirke podatkov o osebnih dozah izpostavljenih delavcev vsebujejo naslednje podatke:
– ime in priimek delavca,
– EMŠO in kraj rojstva ali rojstni datum, kraj rojstva in spol,
– poklic in izobrazba,
– delovno mesto, opis delovnega mesta ter začetek in konec dela pri delodajalcu,
– opis vira sevanja ter datum začetka in prenehanja dela z virom sevanja,
– podatke o opravljenem usposabljanju iz varstva pred sevanji,
– podatke o oceni zdravstvene delazmožnosti,
– ocenjeno mesečno dozo, skupno dozo in način meritve ter podatke o prejetih dozah ob izrednih dogodkih, izvajanju intervencijskih ukrepov in dovoljenem preseganju mejnih doz zaradi opravljanja izjemnih nalog«.
25. člen
V četrtem odstavku 35. člena se za besedo »mora« doda besedilo »v postopku pridobivanja dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti in ob vsaki spremembi odgovorne osebe za varstvo pred sevanji«.
26. člen
V prvem odstavku 36. člena se črta vejica in besedilo »in odgovorne osebe za varstvo pred sevanji«, besedilo »univerzitetni študij ali visoko šolo« se nadomesti z besedilom »najmanj študijski program prve stopnje«, beseda »opravljanje« pa se nadomesti z besedo »izvajanje«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Odgovorne osebe za varstvo pred sevanji so posamezniki z ustrezno izobrazbo, ki zagotavlja znanja, potrebna za opravljanje nalog varstva pred sevanji, in imajo opravljen izpit za izvajanje nalog varstva pred sevanji.«.
V tretjem odstavku se za besedilom »pristojen za okolje,« doda besedilo »izobrazbo, ki jo morajo imeti odgovorne osebe za varstvo pred sevanji,«.
27. člen
V prvem odstavku 38. člena se črta besedilo »ali če delavec ni vpisan v centralno evidenco osebnih doz«.
V četrtem odstavku se črta beseda »zdravniške«.
28. člen
V drugem odstavku 44. člena se besedilo »načrtu izvajanja ukrepov zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev in prebivalstva v primeru izrednih dogodkov« nadomesti z besedilom »državnem načrtu zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči«.
29. člen
V tretjem odstavku 45. člena se v prvi alinei besedilo »delo ali skladiščenje« nadomesti z besedilom »delo, skladiščenje ali odlaganje«.
30. člen
V 47. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Izvajalci radioloških posegov zaradi diagnostike, zdravljenja in raziskovanja v zdravstvu morajo vsakih pet let opraviti usposabljanje s področja varstva pacientov pred ionizirajočimi sevanji.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se pred besedo »katere« črta beseda »za«, besedilo »izdal potrdilo o vpisu« se nadomesti z besedo »vpisal«, za besedo »ali« pa se doda besedilo »zanje izdal«.
Za novim tretjim odstavkom se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Usposabljanje izvajalcev radioloških posegov iz drugega odstavka tega člena lahko izvajajo osebe, ki so pridobile pooblastilo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji iz 27. člena tega zakona.
(5) Minister, pristojen za zdravje, določi obseg, vsebine ter pogoje usposabljanja s področja varstva pacientov pred ionizirajočimi sevanji.«.
31. člen
V prvem odstavku 48. člena se v peti in šesti alinei beseda »seznam« nadomesti z besedo »navedbo«.
Sedma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– navedbo izvajalcev radioloških posegov,«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Program radioloških posegov mora delodajalec priložiti k vlogi za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za uporabo vira sevanja.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
32. člen
V drugem odstavku 49. člena se v prvi alinei besedilo »univerzitetni študij« nadomesti z besedilom »študijski program najmanj druge stopnje«.
33. člen
V četrtem odstavku 51. člena se beseda »samo« nadomesti z besedo »sam«.
34. člen
V naslovu 53. člena se črta beseda »osebnih«.
V prvem odstavku se besedilo »ocenjevanja upravičenosti radioloških posegov« nadomesti z besedilom »nadzora nad optimizacijo radioloških posegov in ocene izpostavljenosti prebivalstva zaradi radioloških posegov«.
V drugem odstavku se besedilo »izvajalci radioloških posegov« nadomesti z besedilom »pravne ali fizične osebe, ki izvajajo radiološke posege,«.
Tretji odstavek se črta.
Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane tretji odstavek, se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Centralna evidenca izvedenih radioloških posegov vsebuje naslednje podatke: naziv pravne ali fizične osebe, ki izvaja radiološki poseg, leto rojstva in spol pacienta, leto posega, vrsta posega, podatki o izvedbi posega, ki so podlaga za izračun prejete doze.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pravne ali fizične osebe, ki izvajajo radiološke posege, morajo hraniti podatke iz prejšnjega odstavka v skladu s predpisom, ki ureja zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva, za osnovno zdravstveno dokumentacijo in jih sporočati v centralno evidenco izvedenih radioloških posegov.«.
Šesti in sedmi odstavek se črtata.
Dosedanji osmi odstavek postane šesti odstavek.
Dosedanji deveti odstavek se črta.
Dosedanji deseti odstavek postane sedmi odstavek.
35. člen
V prvem odstavku 55. člena se pred piko doda besedilo »ter v zaprta odlagališča«.
36. člen
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
»56. člen
(odločba o statusu objekta)
(1) V postopku za pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali gradbenega dovoljenja ali soglasja po 75. členu tega zakona ali razgradnjo izda organ, pristojen za jedrsko varnost, po uradni dolžnosti investitorju oziroma upravljavcu objekta za sevalni ali jedrski objekt naslednje odločbe:
– začasno odločbo o statusu jedrskega ali sevalnega objekta hkrati z izdajo predhodnega soglasja o sevalni in jedrski varnosti iz 65.b člena tega zakona;
– odločbo o statusu jedrskega, sevalnega ali manj pomembnega sevalnega objekta pred začetkom gradnje hkrati z izdajo soglasja iz 68., 69. in 75. člena tega zakona;
– odločbo o prenehanju statusa jedrskega ali sevalnega objekta po zaključku razgradnje po postopkih tega zakona ali po zaprtju odlagališča iz 73. in 76. člena tega zakona hkrati z izdajo dovoljenja iz 4., 5., 6., 7. in 9. točke prvega odstavka 79. člena tega zakona;
– odločbo o prenehanju statusa manj pomembnega sevalnega objekta po prenehanju izvajanja sevalne dejavnosti po postopkih tega zakona hkrati z izdajo odločbe iz 117. člena tega zakona;
– odločbo o statusa zaprtega odlagališča po zaprtju odlagališča iz 73. in 76. člena tega zakona hkrati z izdajo odločbe o prenehanju statusa jedrskega ali sevalnega objekta iz tretje alinee tega člena.
(2) Za manj pomemben objekt, namenjen izvajanju sevalne dejavnosti v zdravstvu ali veterinarstvu, izda odločbo iz druge in četrte alinee prejšnjega odstavka organ, pristojen za varstvo pred sevanji.«.
37. člen
V naslovu 57. člena se beseda »prepoved« nadomesti z besedo »prepovedi«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Jedrskega, sevalnega ali manj pomembnega sevalnega objekta se ne sme graditi, preizkušati, z njim obratovati ali ga kako drugače uporabljati ali z njim trajno prenehati obratovati, če za to niso izdana soglasja ali dovoljenja po tem zakonu.«.
38. člen
V naslovu 58. člena se pred besedo »izvedenci« doda beseda »pooblaščeni«.
V drugem odstavku se črta besedilo »ali fizične«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morajo pooblaščeni izvedenci za sevalno in jedrsko varnost organu, pristojnemu za jedrsko varnost, nemudoma poročati o zaznavi dogodkov ali stanj, ki bi utegnili vplivati na jedrsko varnost.«.
Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Organ, pristojen za jedrsko varnost, odvzame pooblastilo za pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost po uradni dolžnosti ali na pobudo pristojnega inšpektorja, če pooblaščeni izvedenec ne izpolnjuje pogojev, na podlagi katerih je bilo pooblastilo izdano.«.
39. člen
V naslovu 59. člena se pred besedo »izvedenca« doda beseda »pooblaščenega«.
V prvem odstavku se črtata besedi »ali fizične«.
V prvi alinei drugega odstavka se besedilo »univerzitetni študij« nadomesti z besedilom »študijski program najmanj druge stopnje tehnične ali naravoslovne smeri«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »in imenuje posebno tričlansko komisijo, ki jo sestavljajo strokovnjaki na področju sevalne in jedrske varnosti, za preverjanje izpolnjevanja teh pogojev«.
V petem odstavku se za besedo »poročanja« dodata vejica in besedilo »obliko in vsebino strokovnega mnenja«.
40. člen
Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V vseh fazah objekta, od umeščanja v prostor, projektiranja, gradnje, poskusnega obratovanja in obratovanja, prenehanja obratovanja in do zaključka razgradnje sevalnega ali jedrskega objekta, mora investitor oziroma upravljavec zagotoviti zadostno število delavcev s primernimi znanji in spretnostmi, ki so usposobljeni in dodatno šolani za vse dejavnosti v zvezi s sevalno in jedrsko varnostjo glede na fazo, v kateri se objekt nahaja. Upravljavec mora zagotoviti ustrezen odnos delavcev do sevalne in jedrske varnosti.«.
41. člen
63. člen se spremeni tako, da se glasi:
»63. člen
(sistem vodenja)
(1) Investitor ali upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora zagotoviti, da je objekt voden varno in v skladu z določbami tega zakona.
(2) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora vzpostaviti, izvajati, ocenjevati in nenehno izboljševati sistem vodenja, ki združuje vse zahteve glede varnosti, zdravja, okolja, fizičnega varovanja, varnosti informacijskih sistemov in podatkov, kakovosti in gospodarnosti, ter zagotavlja, da se varnostni vidiki ustrezno upoštevajo pri vseh dejavnostih upravljavca sevalnega ali jedrskega objekta.
(3) Upravljavec objekta iz prejšnjega odstavka mora sistem vodenja opisati v dokumentih sistema vodenja.
(4) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora vzpostaviti odnos in obnašanje zaposlenih v svoji organizaciji, ki ima za posledico dobro varnostno kulturo. Varnostna kultura mora biti vključena v sistem vodenja. Upravljavec mora s samoocenjevanjem in rednimi pregledi sistema vodenja preverjati ustreznost in učinkovitost varnostne kulture.
(5) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora kot del svojega sistema vodenja vzpostaviti nadzor nad dobavitelji opreme in izvajalci del, in sicer glede na njihov pomen za jedrsko varnost. Preverjeni in odobreni dobavitelji in izvajalci del morajo biti uvrščeni na ustrezen seznam odobrenih dobaviteljev upravljavca.
(6) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora kot del svojega sistema vodenja vzpostaviti nadzor nad pogodbenimi izvajalci in zagotavljati, da dela izvajajo podjetja, ki imajo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti in imajo na strokovnem področju naročenih del usposobljene in izkušene delavce.
(7) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora kot del svojega sistema vodenja vzpostaviti postopke za zagotavljanje vnosa ali vgradnje samo takšne opreme, ki ustreza veljavnim standardom, specifikacijam ali tehničnim zahtevam.
(8) Minister, pristojen za okolje, določi podrobnejše zahteve glede sistema vodenja ter vsebine in oblike dokumentacije sistema vodenja.«.
42. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»64. člen
(umestitev jedrskega objekta v prostor)
(1) Jedrski objekt se načrtuje z državnim prostorskim načrtom. Za pripravo in sprejem državnega prostorskega načrta se uporabljajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja, varstva okolja in drugi predpisi, v kolikor ta zakon ne določa drugače.
(2) Za državne prostorske načrte, s katerimi se načrtuje jedrski objekt, je v postopku sprejemanja potrebno pridobiti tudi smernice in mnenje organa, pristojnega za jedrsko varnost.
(3) Organ, pristojen za jedrsko varnost v postopku priprave smernic določi podrobno vsebino okoljskega poročila v delu, ki se nanaša na jedrsko in sevalno varnost, pri čemer določi stopnje dovoljene obremenjenosti okolja zaradi ionizirajočih sevanj.
(4) V okoljskem poročilu je treba v delu, ki se nanaša na jedrsko in sevalno varnost, ovrednotiti:
– vse dejavnike na območju za umestitev jedrskega objekta v prostor, ki lahko vplivajo na jedrsko in sevalno varnost objekta med njegovo obratovalno dobo in razgradnjo, za odlagališče pa tudi po njegovem zaprtju,
– vpliv zaradi obratovanja ali razgradnje objekta na prebivalstvo in okolje, za odlagališče pa tudi vpliv po njegovem zaprtju.
(5) Za pridobitev prvega mnenja organa, pristojnega za jedrsko varnost na predloženo variantno rešitev in okoljsko poročilo je poleg vsebin, ki jih določa zakon, ki ureja umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, potrebno priložiti strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o ustreznosti okoljskega poročila s področja sevalne in jedrske varnosti.«.
43. člen
65. člen se črta.
44. člen
V 65.a členu se črta besedilo »sevalni ali«, za besedilom »ki ureja varstvo okolja« pa se doda besedilo »in zakona, ki ureja umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor«.
45. člen
65.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»65.b člen
(predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti)
(1) V postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt mora organ, pristojen za izdajo okoljevarstvenega soglasja, pred javno razgrnitvijo osnutka okoljevarstvenega soglasja za jedrski objekt pridobiti od organa, pristojnega za jedrsko varnost, osnutek predhodnega soglasja o sevalni in jedrski varnosti.
(2) Organ, pristojen za jedrsko varnost, izda osnutek predhodnega soglasja iz prejšnjega odstavka v 60 dneh.
(3) Za pridobitev osnutka predhodnega soglasja iz prvega odstavka tega člena je potrebno priložiti strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o ustreznosti poročila o vplivih na okolje, zlasti z vidika varstva prebivalstva med njegovo obratovalno dobo in razgradnjo, za odlagališče pa tudi po njegovem zaprtju.
(4) V osnutku predhodnega soglasja iz prvega odstavka tega člena se določijo predvsem:
– obseg območja omejene rabe prostora zaradi izvajanja ukrepov sevalne in jedrske varnosti in omejitve rabe prostora v takem območju,
– drugi predpisani pogoji jedrske in sevalne varnosti.
(5) Po zaključenem postopku sodelovanja javnosti in postopku presoje čezmejnih vplivov na okolje po zakonu, ki ureja varstvo okolja, je potrebno pridobiti od organa, pristojnega za jedrsko varnost, predhodno soglasje o sevalni in jedrski varnosti.
(6) Za pridobitev predhodnega soglasja iz prejšnjega odstavka je poleg dokumentacije, ki jo določa zakon, ki ureja varstvo okolja, potrebno priložiti še strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost o ustreznosti poročila o vplivih na okolje, zlasti z vidika varstva prebivalstva med njegovo obratovalno dobo in razgradnjo, za odlagališče pa tudi po njegovem zaprtju.
(7) Predhodno soglasje iz petega odstavka tega člena se šteje za drugo mnenje po zakonu, ki ureja umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.
(8) Zoper predhodno soglasje iz petega odstavka tega člena ni dovoljena posebna pritožba, ampak se ga lahko izpodbija le v pritožbi zoper okoljevarstveno soglasje iz 65.a člena tega zakona.«.
46. člen
V prvem odstavku 68. člena se črta besedilo »oziroma dovoljenja za izvedbo rudarskih del«.
V drugem odstavku in drugi alinei drugega odstavka se črta besedilo »ali izvedba rudarskih del«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »ali dovoljenja za izvedbo rudarskih del«.
47. člen
V prvem odstavku 69. člena se črta besedilo »ali dovoljenja za izvedbo rudarskih del«, besedilo »ministrstva, pristojnega za zdravje« pa se nadomesti z besedilom »organa, pristojnega za varstvo pred sevanji«.
V drugem odstavku se črta besedilo »oziroma izvedba gradbenih ali rudarskih del« ter črtajo druga, tretja in četrta alinea. Dosedanja peta in šesta alinea postaneta druga in tretja alinea.
48. člen
V prvem odstavku 70. člena se besedilo »gradnje ali izvajanje rudarskih del iz 68. in 69. člena« nadomesti z besedilom »gradnje iz 68., 69. in 75. člena«, besedilo »mora investitor pridobiti« pa se nadomesti z besedilom »lahko investitor pridobi«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Organ, pristojen za jedrsko varnost, izda projektne pogoje iz prvega odstavka tega člena v 60 dneh, razen za gradnje iz druge alinee drugega odstavka 68. člena tega zakona, za katere mora izdati projektne pogoje v 30 dneh.«.
49. člen
Za 70. členom se doda nov 70.a člen, ki se glasi:
»70.a člen
(projektne osnove jedrskega objekta)
(1) Investitor, ki namerava graditi nov sevalni ali jedrski objekt, mora zanj pripraviti projektne osnove kot del:
– posebne varnostne analize v postopku priprave državnega prostorskega načrta iz 64. člena tega zakona,
– poročila o vplivih na okolje v postopku pridobitve predhodnega soglasja o jedrski in sevalni varnosti iz 65.b člena tega zakona oziroma
– varnostnega poročila v vseh poznejših postopkih iz 71. člena tega zakona.
(2) Projektne osnove morajo zagotoviti preventivne in, če ti odpovejo, zaščitne ukrepe proti posledicam, ki lahko nastanejo zaradi prehodnih pojavov in projektnih nezgod. Projektne rešitve in ukrepi morajo zagotoviti, da doze sevanja, ki bi jih prejelo prebivalstvo v okolici objekta in zaposleni v objektu ne presegajo predpisanih vrednosti oziroma da so te čim nižje.
(3) Za preprečevanje izpustov radioaktivnih snovi in zaščito pred njimi je treba uveljaviti načelo obrambe v globino tako, da se s projektom zagotovi nabor fizičnih pregrad in varnostnih ukrepov, ki prispevajo k učinkovitem omejevanju širjenja radioaktivnih snovi iz objekta.
(4) Minister, pristojen za okolje, podrobneje določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati projektne osnove sevalnega ali jedrskega objekta, način njihove priprave osnov in njihovega vzdrževanja.«.
50. člen
V prvem odstavku 71. člena se besedilo »iz 68. in 69. člena tega zakona mora investitor, ki namerava graditi sevalni« nadomesti z besedilom »iz 68., 69. in 75. člena tega zakona mora investitor, ki namerava graditi nov sevalni«.
Prva alinea drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– projektne osnove objekta in temeljne varnostne rešitve,«.
V četrti alinei drugega odstavka se črta besedilo »izpostavljenih delavcev«.
Dvanajsta alinea drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– sistem vodenja,«.
V četrtem odstavku se besedilo »68. in 69. člena« nadomesti z besedilom »68., 69. in 75. člena«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če se vloga iz prvega odstavka tega člena nanaša na gradbena ali druga dela na obstoječem jedrskem ali sevalnem objektu, njegovo rekonstrukcijo, dozidavo ali nadzidavo, mora upravljavec k vlogi za pridobitev soglasja h gradnji priložiti projektno dokumentacijo in predlog morebitnih sprememb varnostnega poročila. V takem primeru se gradnja šteje za spremembo po 83. členu tega zakona in mora upravljavec pred njeno uvedbo izpeljati varnostno oceno in pridobiti morebitno odobritev organa, pristojnega za jedrsko varnost.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti, se za besedilom »iz prvega« doda besedilo »in petega«.
51. člen
Prvi odstavek 73. člena se črta.
V drugem odstavku, ki postane prvi, se besedilo »objekta odlagališča po njegovem zaprtju« nadomesti z besedama »zaprtega odlagališča«.
Tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z načrtom dolgoročnega nadzora odlagališča po zaprtju se mora prikazati:
– obseg in vsebino poobratovalnega monitoringa radioaktivnosti iz 124. člena tega zakona za odlagališče in monitoringa naravnih pojavov, ki vplivajo na dolgoročno stabilnost odlagališča, in delovanje posameznih delov odlagališča,
– merila, na podlagi katerih se glede na rezultate poobratovalnega monitoringa iz prejšnje alinee in inšpekcijskega nadzora odloča o izvedbi vzdrževalnih del na zaprtem odlagališču.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Organ, pristojen za jedrsko varnost, odobri načrt dolgoročnega nadzora zaprtega odlagališča v postopku izdaje soglasja h gradnji iz 68. člena tega zakona in v postopku izdaje dovoljenja za zaprtje odlagališča iz 79. člena tega zakona.«.
52. člen
V prvem odstavku 74. člena se za besedilom »in za manj pomembne sevalne objekte« doda besedilo »projektna načela, način priprave projektnih osnov,«.
53. člen
Prvi odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pred izdajo dovoljenj na podlagi zakona, ki ureja rudarstvo, za pridobivanje ali opustitev pridobivanja jedrskih mineralnih surovin in z njimi povezanimi gradnjami, mora investitor pridobiti soglasje organa, pristojnega za jedrsko varnost.«.
V drugem odstavku se v drugi alinei črta besedilo »in pogoji o sevalni varnosti iz okoljevarstvenega soglasja«.
Za drugo alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– če gre za odlagališče rudarske ali hidrometalurške jalovine pa tudi načrt dolgoročnega nadzora odlagališča rudarske ali hidrometalurške jalovine,«.
Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
54. člen
V tretjem odstavku 76. člena se prva in druga alinea spremenita tako, da se glasita:
»– obseg in vsebino poobratovalnega monitoringa radioaktivnosti za odlagališče in monitoringa naravnih pojavov, ki vplivajo na dolgoročno stabilnost zaprtega odlagališča, in delovanje posameznih delov odlagališča;
– merila, na podlagi katerih se glede na rezultate poobratovalnega monitoringa iz prejšnje alinee in inšpekcijskega nadzora odloča o izvedbi vzdrževalnih del na zaprtem odlagališču.«.
V četrtem odstavku se besedilo »iz prvega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »iz 75. člena tega zakona in v postopku izdaje dovoljenja za zaprtje odlagališča rudarske ali hidrometalurške jalovine iz 79. člena tega zakona«.
V petem odstavku se besedilo »v predlogu pogojev k okoljevarstvenem soglasju« nadomesti z besedilom »v postopku izdaje soglasja h gradnji iz 75. člena tega zakona«.
55. člen
Prvi odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Soglasje iz 68., 69. in 75. člena tega zakona se izda v 90 dneh po prejemu popolne vloge, razen za gradnje iz druge alinee drugega odstavka 68. člena tega zakona, za katere se soglasje izda v 30 dneh.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Organ, pristojen za jedrsko varnost, lahko, še preden je vloga iz prejšnjega odstavka popolna, investitorju gradnje jedrske elektrarne ali odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva z odločbo odobri vlogo za:
– delitev vsebin, potrebnih za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev soglasja iz prejšnjega odstavka na vsebinsko zaključene tematske sklope,
– določitev obsega dokumentacije za posamezni tematski sklop,
– določitev rokov za dostavo dokumentacije za izdajo mnenj k posameznim tematskim sklopom in
– določitev rokov za izdajo mnenj k posameznim tematskim sklopom in za končno soglasje.
(5) V primerih iz prejšnjega odstavka so pozitivna mnenja pogoj za končno soglasje iz 68. in 69. člena tega zakona. Pri pripravi končnega soglasja mora organ, pristojen za jedrsko varnost, presoditi medsebojno skladnost posameznih tematskih sklopov, za katere so bila že izdana mnenja, in celovito presoditi izpolnjevanje vseh pogojev za zagotavljanje jedrske in sevalne varnosti objekta.«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
56. člen
V šestem odstavku 78. člena se besedilo »Organ, pristojen za jedrsko varnost« nadomesti z besedilom »Ministrstvo, pristojno za graditev«.
57. člen
V naslovu 79. člena se besedilo »odlaganje, zaprtje in dolgoročni nadzor« nadomesti z besedilom »odlaganje in zaprtje«.
V prvem odstavku se črta 11. točka.
V napovednem stavku drugega odstavka se besedilo »odlaganje, zaprtje ali dolgoročni nadzor in vzdrževanje odlagališča« nadomesti z besedilom »odlaganje ali zaprtje«, šesta alinea pa se črta.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Po zaključku izvajanja rudarskih del pri gradnji objektov, ki se v skladu s tem zakonom štejejo za sevalni objekt, je dovoljenje iz prvega odstavka tega člena pogoj za pridobitev odločbe o prenehanju pravic in obveznosti po zakonu, ki ureja rudarstvo.«.
58. člen
Peti odstavek 80. člena se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
59. člen
V prvem odstavku 80.a člena se v 3. točki za besedo »izkušnje« doda besedilo »in jih uporablja za načrtovanje in izvedbo varnostnih izboljšav«.
V 4. točki se za besedo »objekta« doda besedilo »in jih uporablja za izboljšanje varnega obratovanja«.
Za 6. točko se dodajo nove 7. do 9. točka, ki se glasijo:
»7. če je objekt jedrska elektrarna, po zaključku vsakokratnih vzdrževalnih del ob menjavi goriva pridobi mnenje pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost iz 58. člena tega zakona o jedrski varnosti med in po teh delih,
8. ima izdelan in upošteva načrt optimizacije varstva pred sevanji, ga redno pregleduje in posodablja,
9. v sevalni ali jedrski objekt vnaša ali vgrajuje opremo ter zagotavlja nadzor nad dobavitelji opreme in izvajalci del ter nad pogodbenimi izvajalci v skladu z določbami 63. člena tega zakona,«.
Dosedanja 7. točka, ki postane 10. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»10. ima izdelan in po potrebi izvaja načrt zaščite in reševanja ali navodila za ukrepanje ob izrednem dogodku, ki so usklajeni in se izvajajo v sodelovanju z drugimi organi in organizacijami, pristojnimi za ravnanje v primeru jedrske ali radiološke nesreče,«.
Dosedanja 8. do 10. točka pa postanejo 11. do 13. točka.
V drugem odstavku se za besedama »komponent objekta,« doda besedilo »vnašanja ali vgrajevanja opreme, nadzora nad dobavitelji opreme in izvajalci del ter nad pogodbenimi izvajalci,«.
60. člen
V petem in šestem odstavku se beseda »občasnega« nadomesti z besedilom »izrednega občasnega«.
61. člen
V sedmem odstavku 82. člena se za besedo »podaljšanje« doda beseda »veljavnosti«.
62. člen
Za 82. členom se doda nov 82.a člen, ki se glasi:
»82.a člen
(razširjene projektne osnove jedrskega objekta)
(1) Upravljavec jedrskega objekta mora v primeru novih spoznanj o sevalni ali jedrski varnosti objekta, sprememb pogojev lokacije ali drugih razlogov, ki kažejo na možnost izboljšanja že dosežene ravni varnosti objekta, določiti razširjene projektne osnove za objekt.
(2) Razširjene projektne osnove iz prejšnjega odstavka je treba pripraviti na podlagi strokovne presoje in determinističnih ali verjetnostnih analiz, pri čemer se lahko uporabijo tudi realistične predpostavke.
(3) Razširjene projektne osnove iz prvega odstavka tega člena morajo zagotoviti odpornost objekta tako, da je verjetnost za pomembne izpuste radioaktivnih snovi v okolje v primeru dogodka, predpostavljenega za razširjene projektne osnove, notranje ali zunanje nevarnosti, zmanjšana na zanemarljivo vrednost.
(4) Razširjene projektne osnove objekta morajo biti kot del varnostnega poročila o objektu sistematično določene in dokumentirane tako, da odražajo dejansko stanje objekta.
(5) Minister, pristojen za okolje, določi obseg, metodologijo priprave in druge pogoje v zvezi z razširjenimi projektnimi osnovami jedrskega objekta.«.
63. člen
Na začetku četrtega odstavka 83. člena se doda stavek, ki se glasi: »K predlogu sprememb iz 2. točke drugega odstavka tega člena mora upravljavec objekta priložiti oceno iz prvega odstavka tega člena in predlog morebitne spremembe varnostnega poročila.«.
V šestem odstavku se besedilo »Če je upravljavec objekta uvedel spremembe na podlagi priglasitve predloga sprememb iz druge točke drugega odstavka tega člena,« nadomesti z besedilom »Upravljavec objekta«.
64. člen
Tretji odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Upravljavec lahko v vlogi za odobritev spremembe zaprosi za izvajanje posameznih del, ki pomenijo pripravo na uvajanje te spremembe, pred odobritvijo predloga spremembe iz prvega odstavka tega člena. Za taka dela mora upravljavec pripraviti oceno iz prvega odstavka prejšnjega člena, če še ni bila vključena v oceno, dostavljeno skupaj z vlogo za odobritev spremembe. Če iz predloženih dokazil izhaja, da izvajanje teh del ne spreminja pogojev in opisov iz varnostnega poročila in da sevalna in jedrska varnost med takimi deli ne bosta ogroženi in da ne bi bili ogroženi tudi ob morebitni zavrnitvi predlagane spremembe, lahko organ, pristojen za jedrsko varnost, z začasno odločbo odobri taka dela še pred pridobitvijo strokovnega mnenja pooblaščenega izvedenca iz tretjega odstavka prejšnjega člena.«.
65. člen
V 86. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ocena in preveritev varnosti iz prejšnjega odstavka mora vsebovati opis temeljnih vzrokov za izredni dogodek s predlogom za njihovo odpravo ali odpravo njihovih posledic.«.
Za dosedanjim drugim odstavkom, ki postane tretji odstavek, se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Upravljavec objekta mora poročati organu, pristojnem za jedrsko varnost, o rezultatih ocenjevanja in preverjanja varnosti. Soglasje organa, pristojnega za jedrsko varnost, s tem poročilom je pogoj za ponovni zagon sevalnega ali jedrskega objekta.
(5) Minister, pristojen za okolje, določi metodologijo ocenjevanja in preverjanja varnosti iz prvega odstavka tega člena.«.
66. člen
V drugem odstavku 88. člena se za besedo »jedrskem« doda besedilo »ali sevalnem«.
67. člen
V drugem odstavku 90. člena se za besedo »sekundarne« doda beseda »kovinske«.
68. člen
V tretjem odstavku 93. člena se za besedo »službe« doda besedilo »ravnanja z radioaktivnimi odpadki«.
69. člen
94. člen se črta.
70. člen
95. člen se spremeni tako, da se glasi:
»95. člen
(obvezna državna gospodarska javna služba ravnanja z radioaktivnimi odpadki)
(1) Obvezna državna gospodarska javna služba ravnanja z radioaktivnimi odpadki po tem zakonu obsega:
1. prevzemanje, zbiranje, prevažanje, predelavo in skladiščenje pred odlaganjem, priprave na izgradnjo odlagališča, izgradnjo odlagališča ter odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, ki niso odpadki oziroma izrabljeno gorivo iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije;
2. predelavo radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva pred odlaganjem, priprave na izgradnjo odlagališča, izgradnjo odlagališča ter odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije;
3. upravljanje, dolgoročni nadzor in vzdrževanje odlagališč radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva;
4. upravljanje, dolgoročni nadzor in vzdrževanje odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin.
(2) Storitve obvezne državne gospodarske javne službe odlaganja radioaktivnih odpadkov iz druge in tretje točke prejšnjega odstavka se financirajo iz sredstev namenskega sklada, ki je ustanovljen z zakonom, ki ureja financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško.
(3) Upravljavec jedrskega objekta lahko skladišči in obdeluje radioaktivne odpadke in izrabljeno gorivo za potrebe izvajalca obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki, če za tako ravnanje pridobi dovoljenje organa, pristojnega za jedrsko varnost.
(4) Vlada podrobneje določi način in pogoje izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe iz prvega odstavka tega člena, vključno z organizacijsko obliko.«.
71. člen
96. člen se spremeni tako, da so glasi:
»96. člen
(dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtih odlagališč)
(1) Izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki iz prejšnjega člena začne izvajati dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtega odlagališča radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva z dnem dokončnosti dovoljenja o zaprtju odlagališča iz 4. točke prvega odstavka 79. člena tega zakona, dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtega odlagališča rudarske in hidrometalurške jalovine pa z dnem dokončnosti odločbe o prenehanju pravic in obveznosti po zakonu, ki ureja rudarstvo.
(2) Izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki mora izvajati dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtega odlagališča v skladu s pogoji iz varnostnega poročila zaprtega odlagališča.
(3) Varnostno poročilo iz prejšnjega odstavka se spreminja ob smiselni uporabi določb 83. člena tega zakona.
(4) Če izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki ni upravljal odlagališča iz prvega odstavka tega člena pred njegovim zaprtjem, sodeluje v postopku izdaje dovoljenja za zaprtje odlagališča iz 4. in 9. točke prvega odstavka 79. člena tega zakona kot stranski udeleženec.«.
72. člen
97. člen se črta.
73. člen
98. člen se spremeni tako, da se glasi:
»98. člen
(nacionalni program ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom)
(1) Nacionalni program ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom po tem zakonu pripravi ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za energijo, sprejme pa ga državni zbor na predlog vlade.
(2) Nacionalni program ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom se sprejema za obdobje 10 let.
(3) Nacionalni program ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom mora vsebovati najmanj:
– politiko v zvezi z ravnanjem z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki in bistvene mejnike;
– lokacije, količine in razvrstitve izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov ter ocene prihodnjih količin, vključno s tistimi iz razgradnje;
– načrte in tehnične rešitve za ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki od nastanka do odlaganja;
– načrte za obdobje po zaprtju odlagališč, tudi koliko časa je še treba izvajati ustrezni nadzor in kakšna so potrebna sredstva za dolgoročno ohranitev poznavanja objekta;
– oceno stroškov za izvedbo nacionalnega programa;
– raziskovalne, razvojne in informacijske dejavnosti ter človeške vire, ki so potrebni za izvedbo nacionalnega programa;
– odgovornosti za izvajanje nacionalnega programa in ključne kazalnike uspešnosti za spremljanje napredka pri izvajanju.
(4) Strokovne podlage nacionalnega programa iz prejšnjega odstavka s podrobnejšo razčlenitvijo ukrepov za zmanjšanje nastajanja radioaktivnih odpadkov, njihovo predelavo pred odlaganjem in njihovo odlaganje ter ukrepov za predelavo in odlaganje izrabljenega goriva pripravi izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki iz 95. člena tega zakona in jih pošlje organu, pristojnemu za jedrsko varnost, v soglasje.
(5) Organ, pristojen za jedrsko varnost, pošlje strokovne podlage iz prejšnjega odstavka skupaj s svojim soglasjem ministrstvu, pristojnemu za okolje.«.
74. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 99. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Skladišča, odlagališča in spremljajoči objekti, potrebni za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki iz 95. člena tega zakona, so v lasti države.
(2) Gradnja objektov iz prejšnjega odstavka je v javnem interesu.
(3) Objekti iz prvega odstavka tega člena in zemljišča, na katerih so zgrajeni, pridobijo status objekta državne infrastrukture z odločbo, ki jo na podlagi sklepa vlade izda organ, pristojen za jedrsko varnost, pred začetkom izvajanja državne gospodarske javne službe iz 95. člena tega zakona:
– za izvajanje državne gospodarske javne službe iz 1. točke prvega odstavka 95. člena tega zakona v fazi izdaje soglasja h gradnji skladišča ali odlagališča radioaktivnih odpadkov;
– za izvajanje državne gospodarske javne službe iz 2. in 3. točke prvega odstavka 95. člena tega zakona v fazi izdaje soglasja h gradnji odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva;
– za izvajanje državne gospodarske javne službe iz 4. točke prvega odstavka 95. člena tega zakona v fazi izdaje odločbe o zaprtju odlagališča rudarske in hidrometalurške jalovine.«.
75. člen
V 100. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Dovoljenja za uvoz in izvoz radioaktivnih snovi ni potrebno pridobiti, če radioaktivne snovi uporablja slovenska vojska, policija ter sile za zaščito, reševanje in pomoč, za lastne potrebe na mirovnih operacijah, usposabljanjih ali vajah v tujini ter na mednarodnih reševalnih intervencijah.«.
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se beseda »ozemlju« nadomesti z besedo »območju«.
76. člen
V prvem odstavku 104. člena se za besedo »reševanja« doda beseda »objekta«.
V četrtem odstavku se za besedama »druge pogoje« doda besedilo »(na primer usposobljene ekipe za izvajanje radioloških meritev)«.
77. člen
V naslovu in napovednem stavku 105. člena se za besedo »reševanja« doda beseda »objekta«.
78. člen
Prvi odstavek 106. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta ali izvajalec sevalne dejavnosti z visoko aktivnim virom sevanja mora sporočiti nosilcem načrtovanja zaščite in reševanja vse njemu dostopne tehnične podatke o viru sevanja, podatke iz varnostnega poročila in obratovalne podatke, ki so potrebni za pripravo in izvajanje državnega in občinskega načrta zaščite in reševanja.«.
V drugem odstavku se doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– merila za določitev višine nadomestila oziroma dajatve zaradi načrtovanja in izvajanja intervencijskih ukrepov, način odmere, obračunavanja in plačevanja nadomestil oziroma dajatev ter začetek in konec prejemanja nadomestil oziroma dajatev.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pri merilih za določitev višine nadomestila oziroma dajatve iz zadnje alinee drugega odstavka tega člena se upošteva:
– površina območja načrtovanja intervencijskih ukrepov okoli jedrskega objekta ter površina območja občin, ki segajo v območje načrtovanja intervencijskih ukrepov,
– število prebivalcev občine s stalnim prebivališčem na območju načrtovanja intervencijskih ukrepov,
– status jedrskega objekta ter s tem povezane določene intervencijske ukrepe iz načrta zaščite in reševanja objekta iz 107. člena tega zakona.«.
79. člen
V prvem odstavku 107. člena se beseda »lokalnih« nadomesti z besedo »občinskih«.
V drugem odstavku se za besedo »jedrske« dodata besedi »in sevalne«.
80. člen
V prvem odstavku 108. člena se beseda »lokalnem« nadomesti z besedo »občinskem«.
V drugem odstavku se za besedo »objekta« doda besedilo »ali izvajalec sevalne dejavnosti«.
V tretjem odstavku se pred piko doda besedilo »ali organizator prevoza«.
81. člen
Za prvim odstavkom 110. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti z viri, za katerih uporabo v skladu s 13. členom tega zakona zadošča vpis v register virov sevanja, mora poleg vsebin iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi:
– način uporabe virov sevanj,
– omejitve glede števila, aktivnosti in vrst virov sevanja, ki jih lahko uporablja,
– obveznosti glede tehničnih pregledov in vzdrževanja virov sevanja.«.
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se v drugi alinei črtata besedi »velikosti ter«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se v peti alinei črta besedilo »jedrskega ali sevalnega ali« ter besedilo »državne infrastrukture«, v šesti alinei pa se črta besedilo »jedrskega ali sevalnega« ter besedilo »ali objekta državne infrastrukture«.
82. člen
V prvem odstavku 111. člena se za besedo »iz« doda besedilo »prvega do četrtega odstavka«.
83. člen
V drugem odstavku 112. člena se beseda »priloženo« nadomesti z besedo »priložen«, besedilo »veljavno dovoljenje, ki naj bi se spremenilo, ter« pa se črta.
V petem odstavku se za besedo »katerem« doda beseda »se«.
84. člen
V prvem odstavku 114. člena se za besedo »dovoljenja« doda besedilo »iz prvega do tretjega odstavka 110. člena tega zakona«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
85. člen
V drugem odstavku 115. člena se beseda »pobuda« v različnih sklonih nadomesti z besedo »predlog« v ustreznem sklonu.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Organ, pristojen za jedrsko varnost, odredi zaustavitev obratovanja sevalnega objekta ali jedrskega objekta po uradni dolžnosti, če je imetnik dovoljenja za obratovanje objekta začel z vzdrževalnimi deli, preskušanjem ali uvajanjem sprememb iz 83. člena tega zakona, ki so pomembne za sevalno ali jedrsko varnost objekta, ne da bi organ, pristojen za jedrsko varnost, to predhodno odobril«.
86. člen
V prvem odstavku 116. člena se za besedo »dolžnosti« doda besedilo »iz 114. člena tega zakona«.
87. člen
Prvi odstavek 118. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravljavec objekta, v katerem so jedrske ali radioaktivne snovi, prevoznik ali organizator prevoza jedrskih snovi morajo zagotoviti izdelavo načrta fizičnega varovanja in izvajanje ukrepov fizičnega varovanja objektov ali snovi v skladu z načrtom.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če gre za prevoz radioaktivnih snovi iz prejšnjega odstavka, se glede fizičnega varovanja upoštevajo določbe predpisov, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, za določitev ogroženosti, ki jo je treba upoštevati pri izdelavi varnostnega načrta pri prevozu radioaktivnih snovi, pa tudi določbe 119. člena tega zakona.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če sta na isti lokaciji dva ali je več upravljavcev objektov iz prvega odstavka tega člena, lahko ti izdelajo enoten načrt fizičnega varovanja.«.
88. člen
V drugem odstavku 119. člena se za besedo »objekta« besedo »ali« nadomesti z vejico, za besedo »prevoznik« pa se doda besedilo »ali organizator prevoza«.
V šestem odstavku se beseda »jedrske« nadomesti z besedilom »jedrskih in radioaktivnih«.
V osmem odstavku se za besedo »objekta« besedo »in« nadomesti z vejico, za besedo »prevoznik«, se doda besedilo »ali organizator prevoza«, beseda »morata« pa se nadomesti z besedo »morajo«.
89. člen
Dosedanji prvi odstavek 119.a člena, ki postane edini odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje, ter ministrom, pristojnim za zdravje, predpiše razvrstitev jedrskih objektov in jedrskih ter radioaktivnih snovi in njihove uporabe glede na možne učinke in posledice ob zlorabah in glede na to razvrstitev tudi obseg fizičnega varovanja, pogoje za osebe, ki izvajajo fizično varovanje, pogoje za osebe, ki imajo dostop do jedrskih in radioaktivnih snovi, vsebino ocene ogroženosti in načrtov fizičnega varovanja, način in obseg poročanja, usposabljanje varnostnega osebja in oseb, ki imajo dostop do jedrskih ali radioaktivnih snovi, ter druge pogoje za izvajanje ukrepov fizičnega varovanja.«.
Drugi odstavek se črta.
90. člen
V petem odstavku 119.c člena se besedilo »2 leti« nadomesti z besedilom »5 let po zadnjem izstopu osebe«.
V šestem odstavku se besedilo »vstopa v objekt« nadomesti z besedilom »zadnjega izstopa iz objekta«.
91. člen
120. člen se spremeni tako, da se glasi:
»120. člen
(varnostno preverjanje oseb, ki opravljajo ali bodo opravljale dela v jedrskem objektu)
(1) V kontroliranem objektu ali prostoru, fizično nadzorovanem objektu ali območju in vitalnem objektu ali območju jedrskega objekta lahko delajo samo osebe, ki izpolnjujejo splošne pogoje, določene z zakonom in splošnimi akti delodajalca, in za katere ne obstajajo varnostni zadržki. Varnostni zadržki se ugotavljajo z varnostnim preverjanjem.
(2) Varnostno preverjanje opravi delodajalec, pri katerem se oseba zaposluje oziroma za katerega bo opravljala dela, in sicer pred začetkom dela v območju, objektu ali prostoru iz prejšnjega odstavka ali pri prevozu jedrskih snovi, nato pa vsakih pet let, dokler opravlja dela v tem objektu ali pri prevozu.
(3) Pred začetkom dela in ves čas izvajanja dejavnosti delavcev zunanjega izvajalca v jedrskem objektu mora upravljavec pri zunanjem izvajalcu zagotoviti, da ima ta vzpostavljen sistem varnostnega preverjanja v skladu s tem zakonom in splošnimi akti upravljavca.«.
92. člen
Za 120. členom se dodajo novi 120.a, 120.b, 120.c, 120.d, 120.e in 120.f člen, ki se glasijo:
»120.a člen
(vprašalnik za varnostno preverjanje)
(1) Za varnostno preverjanje oseba, ki opravlja ali bo opravljala dela v območju, objektu ali prostoru iz prvega odstavka prejšnjega člena, izpolni vprašalnik z naslednjimi podatki:
– ime in priimek, vključno s spremembami osebnega imena,
– datum in kraj rojstva,
– državljanstvo, vključno s prejšnjimi državljanstvi in dvojnimi državljanstvi,
– naslov stalnega in začasnega prebivališča,
– trenutna zaposlitev in prejšnje zaposlitve,
– neizbrisane pravnomočne obsodbe zaradi kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti,
– neizbrisane pravnomočne odločbe ali sodbe o prekrških zoper javni red in mir z znaki nasilja ter prekrškov s področja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter orožjem,
– tekoči kazenski postopki zaradi suma kaznivega dejanja, ki se ga preganja po uradni dolžnosti,
– odvisnost od alkohola, drog ali druge zasvojenosti,
– članstvo v organizacijah ali skupinah, ki ogrožajo nacionalno varnost in vitalne interese Republike Slovenije, držav članic, političnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih članica je Republika Slovenija,
– ali ima osebne stike s tujimi obveščevalnimi službami,
– da daje soglasje k izvedbi varnostnega preverjanja delodajalcu in upravljavcem jedrskih objektov.
(2) Navedba lažnih podatkov iz prejšnjega odstavka, podatki o tekočih kazenskih postopkih, pravnomočnih obsodbah in odločbah, odvisnostih in zasvojenostih, članstvo v organizacijah ali skupinah, ki ogrožajo nacionalno varnost in vitalne interese Republike Slovenije, držav članic političnih, obrambno-varnostnih zvez, katerih članica je Republika Slovenija, stiki s tujimi obveščevalnimi službami, pomenijo varnostni zadržek.
(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora delodajalcu, ki je izvedel varnostno preverjanje, sporočiti vsako spremembo podatkov iz prvega odstavka tega člena, dokler zanj opravlja dela.
(4) Verodostojnost podatkov iz šeste do osme alinee prvega odstavka tega člena se dokazuje s potrdili o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki jih izdajo pristojni organi, verodostojnost podatkov iz devete alinee prvega odstavka pa z zdravniškim spričevalom, ki ga poda pooblaščeni izvajalec zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev.
120.b člen
(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen varnostnega preverjanja)
(1) Delodajalec za namen varnostnega preverjanja pridobi osebne podatke osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v območju, objektu ali prostoru iz prvega odstavka 120. člena tega zakona, od naslednjih upravljavcev zbirk osebnih podatkov:
– pristojnega državnega organa o podatkih iz centralnega registra prebivalstva (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, stalno ali začasno prebivališče, država bivanja, naslov za vročanje, sprememba osebnega imena, podatki o izrednem dovoljenju z prebivanje tujca, serijska številka in vrsta dovoljenja, razlog in namen izdaje in obdobje veljavnosti in podatek o tem, ali dovoljenje za prebivanje velja ali je prenehalo veljati),
– pristojnega državnega organa, ki vodi kazensko evidenco o pravnomočnih obsodbah zaradi dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti,
– pristojnega državnega organa, ki vodi evidenco pravnomočnih odločb ali sodb o prekrških zoper javni red in mir z znaki nasilja ter prekrškov s področja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter orožja,
– pristojnega sodišča iz vpisnikov ali evidenc o tekočih kazenskih postopkih – postopki zaradi suma storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– Policije – podatek o morebitnem varnostnem zadržku za dostop ali delo na jedrskem objektu, ki ga Policija ugotovi v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja organiziranost in delo Policije,
– Slovenske obveščevalne-varnostne agencije – podatek o morebitnem varnostnem zadržku iz desete in enajste alinee prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Delodajalec mora za pridobitev podatkov iz prejšnjega odstavka upravljavcem zbirk osebnih podatkov podati vlogo, ki mora vsebovati:
– naslov delodajalca,
– ime in priimek osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu,
– EMŠO, če ta ni dodeljen pa datum rojstva in spol osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu,
– stalno in začasno prebivališče osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu,
– državljanstvo osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu,
– naziv delovnega mesta,
– dokazilo, da delodajalec izvaja ali namerava izvajati dela pri upravljavcu jedrskega objekta,
– namen varnostnega preverjanja,
– kopijo podpisanega soglasja preverjane osebe za izvedbo varnostnega preverjanja,
– podpis odgovorne osebe, kraj in datum ter žig delodajalca.
(3) Če delodajalec pri varnostnem preverjanju zbira osebne in druge podatke o preverjani osebi, ki opravlja ali bo opravljala dela v območju, objektu ali prostoru iz prvega odstavka 120. člena tega zakona, iz že obstoječih zbirk podatkov, mu morajo organi, organizacije in drugi subjekti, ki na podlagi zakona vodijo zbirke podatkov, na podlagi pisne ali s pisno obliko izenačene zahteve iz prejšnjega odstavka, poslati zahtevane osebne in druge podatke v roku 15 dni od prejete popolne vloge. Ob pošiljanju osebnih podatkov mora upravljavec navesti delodajalca, ki mu pošilja podatke, ustrezno oznako njegove zahteve in pravno podlago za pošiljanje.
(4) Policija in Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, ki opravljata varnostno preverjanje po tem zakonu, nista dolžni dati obrazložitev varnostnega zadržka delodajalcu.
120.c člen
(vodenje evidenc)
(1) Delodajalec mora voditi evidenco iz 120.a in 120.b člena tega zakona o vseh pridobljenih osebnih podatkih osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v območju, objektu ali prostoru iz prvega odstavka 120. člena tega zakona, in hraniti pridobljene osebne podatke pet let po prenehanju dela osebe, ki je opravljala ali nameravala opravljati dela v takem območju, objektu ali prostoru, in poslati podatke iz evidence osebnih podatkov organom, pristojnim za nadzor nad fizičnim varovanjem jedrskega objekta, če to zahtevajo.
(2) Osebi, ki ne izjavi pisno, da je seznanjena s tem zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo fizično varovanje jedrskega objekta, in delodajalcu ne da pisnega soglasja za varnostno preverjanje v skladu s 120.a in 120.b členom tega zakona, se delo v območju, objektu ali prostoru iz prvega odstavka 120. člena tega zakona ne dovoli.
120.d člen
(vmesno varnostno preverjanje)
(1) Če v časovnem intervalu med posameznimi varnostnimi preverjanji nastane utemeljen sum varnostnega zadržka iz drugega odstavka 120.a člena tega zakona, mora delodajalec, pri katerem je oseba zaposlena, oziroma tisti, za katerega oseba opravlja dela v jedrskem objektu, izvesti postopek vmesnega varnostnega preverjanja. Če je delodajalec zunanji izvajalec, mora o začetku vmesnega varnostnega preverjanja takoj obvestiti upravljavca jedrskega objekta.
(2) Če oseba, ki opravlja dela v območju, objektu ali prostoru iz prvega odstavka 120. člena tega zakona, odkloni vmesno preverjanje iz prejšnjega odstavka ali obdobno petletno varnostno preverjanje iz drugega odstavka 120. člena tega zakona, ne more več opravljati del v takem območju, objektu ali prostoru.
120.e člen
(varnostno preverjanje za ravnanje z radioaktivnimi snovmi in pri prevozu jedrskih snovi)
Določbe 120., 120.a, 120.b, 120.c in 120.d člena tega zakona se uporabljajo tudi za osebe, ki sodelujejo pri ravnanju z radioaktivnimi snovmi in pri fizičnem varovanju prevoza jedrskih snovi in pri prevozu jedrskih snovi.
120.f člen
(varnostno preverjanje tujih državljanov, ki se zaposlujejo)
(1) V območju, objektu ali prostoru iz prvega odstavka 120. člena tega zakona, pri ravnanju z radioaktivnimi snovmi in pri prevozu jedrskih snovi lahko delajo le tisti tuji državljani, ki so ustrezno varnostno preverjeni.
(2) Varnostno preverjanje tujega državljana obsega preveritev podatkov, ki so določeni s predpisi o varovanju tajnih podatkov za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti najmanj ZAUPNO v državi, katere državljan je oseba, ki opravlja ali bo opravljala dela v območju, objektu ali prostoru iz prvega odstavka 120. člena tega zakona, pri ravnanju z radioaktivnimi snovmi in pri prevozu jedrskih snovi, če s tem zakonom ni določeno drugače.
(3) Podatke o varnostnem preverjanju tujega državljana pridobi na podlagi zaprosila upravljavca objekta, v katerem so jedrske ali radioaktivne snovi, prevoznika ali organizatorja prevoza jedrskih snovi, v skladu z mednarodno pogodbo, ki jo je s tujo državo ali mednarodno organizacijo sklenila Republika Slovenija, in s predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo področje tajnih podatkov, nacionalni varnostni organ.«.
93. člen
Drugi odstavek 121. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Jedrske snovi lahko poseduje le oseba, ki ima za te snovi dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti po tem zakonu.«.
V tretjem odstavku se pred piko črta besedilo »jedrskih snovi v skladu z mednarodnimi sporazumi«.
94. člen
V četrtem odstavku 122. člena se za besedo »snovi« doda besedilo »in iz evidenc jedrskih snovi imetnikov«, na koncu stavka pred piko pa se doda vejica in besedilo »razen zbirnih podatkov o vrsti in količini jedrskih snovi v državi«.
95. člen
Za naslovom 8. poglavja se doda nov 122.a člen, ki se glasi:
»122.a člen
(zavezanci za monitoring)
(1) Zavezanci za monitoring radioaktivnosti okolja so organ, pristojen za jedrsko varnost, organ, pristojen za varstvo pred sevanji, in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
(2) Zavezanec za obratovalni monitoring radioaktivnosti je upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta in izvajalec sevalne dejavnosti, ki ima dovoljenje za izpuščanje radioaktivne snovi v okolje.
(3) Zavezanci iz prejšnjih dveh odstavkov so tudi zavezanci za izredni monitoring radioaktivnosti ter za monitoring učinkov sanacijskih ukrepov, odrejenih v primeru izrednega dogodka.«.
96. člen
V drugem odstavku 124. člena se besedilo »sevalnega objekta ali jedrskega objekta« nadomesti z besedilom »sevalnega ali jedrskega objekta in izvajalec sevalne dejavnosti, ki ima dovoljenje za izpuščanje radioaktivne snovi v okolje«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Investitor jedrskega ali sevalnega objekta mora na predlagani lokaciji izvajati monitoring (predobratovalni monitoring), s katerim se ugotovi začetno stanje radioaktivnosti okolja.
(4) Monitoring radioaktivnosti zaprtega odlagališča (poobratovalni monitoring) mora zagotavljati izvajalec državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki iz 95. člena tega zakona.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »drugega odstavka tega člena«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se na obeh mestih črta beseda »obratovalnega«.
97. člen
V prvem odstavku 129. člena se doda nova trinajsta alinea, ki se glasi:
»– doseganju ciljev resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji.«.
98. člen
Prvi odstavek 130. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kot zbirke podatkov se vodijo po tem zakonu register sevalnih dejavnosti, register virov sevanja in register sevalnih, jedrskih, manj pomembnih sevalnih objektov in zaprtih odlagališč.«.
V drugem odstavku se besedilo »razen registra sevalnih dejavnosti in virov sevanja v zdravstvu in veterinarstvu, ki ju vodi« nadomesti z besedilom »razen registrov sevalnih dejavnosti, virov sevanja ter manj pomembnih sevalnih objektov v zdravstvu in veterinarstvu, ki jih vodi«.
99. člen
Drugi in tretji odstavek 131. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Register virov sevanja sestavlja evidenca o virih sevanja, vpisanih v register, in virih sevanja, za katere je bilo izdano dovoljenje za uporabo, in z njimi povezana zbirka listin.
(3) Register jedrskih, sevalnih, manj pomembnih sevalnih objektov in zaprtih odlagališč sestavlja evidenca o objektih, ki imajo status jedrskega, sevalnega, manj pomembnega sevalnega objekta ali zaprtega odlagališča, in z njimi povezana zbirka listin.«.
V četrtem odstavku se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– firmo in sedež ali ime in naslov izvajalca sevalne dejavnosti ali uporabnika vira sevanja,«.
V petem odstavku se besedilo »sevalnega objekta ali jedrskega objekta« nadomesti z besedilom »sevalnega, jedrskega ali manj pomembnega sevalnega objekta ali zaprtega odlagališča«.
100. člen
V dosedanjem edinem odstavku 132. člena, ki postane prvi odstavek, se druga alinea črta.
Dosedanja tretja in četrta alinea postaneta druga in tretja alinea.
V dosedanji peti alinei, ki postane četrta alinea, se črtata besedi »izpostavljenih delavcev«.
Dosedanja šesta do dvanajsta alinea postanejo peta do enajsta alinea.
Za dosedanjo trinajsto alineo, ki postane dvanajsta alinea, se doda nova trinajsta alinea, ki se glasi:
»– storitev pooblaščenih izvedencev medicinske fizike (48. člen),«.
Petnajsta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– vodenja zbirk podatkov o izvedenih radioloških posegih (53. člen)«.
Štiriindvajseta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– storitev državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki (1. točka prvega odstavka 95. člena),«.
Petindvajseta alinea se črta.
Dosedanja šestindvajseta do osemindvajseta alinea postanejo petindvajseta do sedemindvajseta alinea.
V dosedanji devetindvajseti alinei, ki postane osemindvajseta alinea, se beseda »snoveh« nadomesti z besedo »snovi«, za njo pa se doda nova devetindvajseta alinea, ki se glasi:
»– izrednega monitoringa radioaktivnosti in monitoringa učinkov sanacijskih ukrepov, odrejenih ob izrednem dogodku (122.a člen),«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Storitve obvezne državne gospodarske javne službe odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško financira sklad iz drugega odstavka 95. člena tega zakona.«.
101. člen
V 133. členu se dvanajsta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki v delu, ki ga ne krije uporabnik vira sevanja (1. točka prvega odstavka 95. člena),«.
Za dvanajsto alineo se doda nova trinajsta alinea, ki se glasi:
»– izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe dolgoročnega nadzora in vzdrževanja zaprtih odlagališč (3. in 4. točka prvega odstavka 95. člena in 96. člen),«.
Dosedanja trinajsta alinea postane štirinajsta alinea.
Za dosedanjo štirinajsto alineo, ki postane petnajsta alinea, se doda nova šestnajsta alinea, ki se glasi:
»– izrednega monitoringa radioaktivnosti in monitoringa učinkov sanacijskih ukrepov, odrejenih ob izrednem dogodku (122.a člen),«.
Dosedanja petnajsta in šestnajsta alinea postaneta sedemnajsta in osemnajsta alinea.
V dosedanji sedemnajsti alinei, ki postane devetnajsta alinea, se pred besedo »državne« doda beseda »obvezne«, za besedo »državne« pa beseda »gospodarske«.
Dosedanja osemnajsta do dvaindvajseta alinea postanejo dvajseta do štiriindvajseta alinea.
102. člen
V tretjem odstavku 136. člena se pred piko doda besedilo », način odmere, obračunavanja in plačevanja nadomestil.«.
103. člen
Drugi odstavek 137. člena se črta, dosedanji tretji odstavek pa postane drugi odstavek.
104. člen
V šestem odstavku 138. člena se za četrto alineo dodata nova peta in šesta alinea, ki se glasita:
»– zapečati rentgensko napravo, če je imetnik ne uporablja, temveč jo hrani kot rezervo,
– odredi prepoved ali omejitev dajanja kontaminiranih izdelkov na trg, njihovo dostopnost na trgu ali odredi njihov umik ali odpoklic kontaminiranih izdelkov s trga in izvede dodatne ukrepe, ki zagotovijo, da se bo prepoved upoštevala,«.
Dosedanja peta alinea postane sedma alinea.
V enajstem odstavku se beseda »petega« nadomesti z besedo »šestega«.
105. člen
Za osmim odstavkom 138.a člena se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za zaposlene pri izvajalcu obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki iz 95. člena tega zakona, če zanje veljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja in plače javnih uslužbencev.«.
106. člen
V prvem odstavku 138.b členu se besedilo »28. in 49.« nadomesti z besedilom »23., 28., 34., 36., 37., 49., 59. in 62.«.
V drugem odstavku se besedilo »organ, pristojen za varstvo pred sevanji« nadomesti z besedilom »pristojni organ iz 11. člena tega zakona«.
V tretjem odstavku se besedilo »organ, pristojen za varstvo pred sevanji« nadomesti z besedilom »organ iz 11. člena tega zakona«.
107. člen
V prvem odstavku 138.c člena se besedilo »organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji« nadomesti z besedilom »pristojnemu organu iz 11. člena tega zakona«.
V drugem odstavku se besedilo »28., 36. in 49.« nadomesti z besedilom »23., 28., 34., 36., 37., 49., 59. in 62.«.
V tretjem odstavku se besedilo »organ, pristojen za varstvo pred sevanji« nadomesti z besedilom »pristojni organ iz 11. člena tega zakona«.
108. člen
V prvem odstavku 138.d člena se besedilo »organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji« nadomesti z besedilom »pristojnemu organu iz 11. člena tega zakona«, besedilo »28., 36. in 49.« pa se nadomesti z besedilom »23., 28., 34., 36., 37., 49., 59. in 62.«.
V drugem odstavku se besedilo »organ, pristojen za varstvo pred sevanji« nadomesti z besedilom »pristojni organ iz 11. člena tega zakona«.
V četrtem odstavku se besedilo »organ, pristojen za varstvo pred sevanji« nadomesti z besedilom »pristojni organ iz 11. člena tega zakona«.
109. člen
V prvem odstavku 139. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. če izvaja sevalno dejavnost brez veljavnega dovoljenja (11. člen),«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. če uporablja vir sevanja brez dovoljenja za njegovo uporabo ali če niso izpolnjeni pogoji za uporabo po tem zakonu (13. člen),«.
V 7. točki se črta besedilo »izpostavljenih delavcev« in besedilo »ali izdelave načrta optimizacije varstva ljudi in okolja pred ionizirajočimi sevanji v vseh delovnih pogojih«.
Za 28. točko se doda nova 29. točka, ki se glasi:
»29. če radiološke posege izvajajo osebe, ki niso opravile predpisanega usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za izvajalca radioloških posegov (47. člen),«.
Dosedanja 29. točka postane 30. točka.
Dosedanja 30. točka, ki postane 31. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»31. če izvaja posege v prostor brez soglasja organa, pristojnega za jedrsko varnost (65.b, 68., 69., 75. in 76. člen), ali brez soglasja organa, pristojnega za varstvo pred sevanji (69. člen),«.
Dosedanja 31. točka postane 32. točka.
V dosedanji 32. točki, ki postane 33. točka, se črta besedilo », ali če izvaja dolgoročni nadzor in vzdrževanje odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, odlagališča radioaktivnih odpadkov ali odlagališča izrabljenega goriva brez dovoljenja organa, pristojnega za jedrsko varnost.
Dosedanja 33. do 40. točka postanejo 34. do 41. točka.
V dosedanji 41. točki, ki postane 42. točka, se besedilo »obratovalnega monitoringa« nadomesti z besedilom »obratovalnega, predobratovalnega ali poobratovalnega monitoringa«.
V petem odstavku se 1. točka črta.
V dosedanji 2. točki, ki postane 1. točka, se črta besedilo »izpostavljenih delavcev«.
V dosedanji 3. točki, ki postane 2. točka, se črta besedilo »izpostavljenih delavcev«.
Dosedanje 4. do 11. točka postanejo 3. do 10. točka.
Dosedanja 12. točka, ki postane 11. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»11. če kot pravna oseba, ki izvaja radiološke posege, ne posreduje pacientu na njegovo zahtevo podatkov o dozah, ki jih je pacient prejel med izvajanjem radioloških posegov (53. člen),«.
Dosedanja 13. do 15. točka postanejo 12. do 14. točka.
V dosedanji 16. točki, ki postane 15. točka, se za besedo »vodenja« doda besedilo »ali če vanj ni vključil varnostne kulture, nadzora nad dobavitelji opreme, izvajalci in pogodbenimi izvajalci ali postopkov za zagotavljanje vnosa ali vgradnje ustrezne opreme«.
Dosedanja 17. točka postane 16. točka.
18. točka se črta.
V dosedanji 19. točki, ki postane 17. točka, se za besedilom »komponent objekta« dodata vejica in besedilo »izdelave in upoštevanja načrta optimizacije varstva pred sevanji«.
Dosedanja 20. do 24. točka postanejo 18. do 22. točka.
Za dosedanjo 25. točko, ki postane 23. točka, se doda nova 24. točka, ki se glasi:
»24. če ne zagotovi dolgoročnega nadzora in vzdrževanja zaprtega odlagališča v skladu s pogoji iz varnostnega poročila (96. člen),«.
Dosedanja 26. točka postane 25. točka.
V dosedanji 27. točki, ki postane 26. točka, se črta beseda »predpisanih«, za besedo »izdelavo« se dodata besedi »in izvajanje«, beseda »lokalnega« pa se nadomesti z besedo »občinskega«.
Dosedanja 28. točka postane 27. točka.
Za dosedanjo 29. točko, ki postane 28. točka, se doda nova 29. točka, ki se glasi:
»29. če kot imetnik dovoljenja ne sporoči spremembe svojih podatkov organu, ki je izdal dovoljenje (110. člen),«.
V sedmem odstavku se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.
V osmem odstavku se besedilo »četrti odstavek 120. člena« nadomesti z besedilom »tretji odstavek 120.a člena«.
110. člen
Za črtanim 139.a členom se doda nov 139.b člen, ki se glasi:
»139.b člen
(višina globe v hitrem postopku)
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
111. člen
(postopki in pooblastila)
(1) Postopki za pridobitev dovoljenj, soglasij, potrdil in pooblastil po Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B in 60/11), ki do uveljavitve tega zakona še niso bili pravnomočno dokončani, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
(2) Obstoječi pooblaščeni izvedenci za sevalno in jedrsko varnost, ki so fizične osebe, opravljajo dela pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost do zaključka veljavnosti pooblastila.
112. člen
(usposobljenost delavcev)
(1) Šteje se, da izpolnjujejo pogoje glede usposobljenosti iz spremenjenega prvega odstavka 36. člena zakona delavci, ki so ob začetku veljavnosti tega zakona opravljali naloge varstva pred sevanji v organizacijski enoti varstva pred sevanji.
(2) Do vzpostavitve usposabljanja s področja varstva pacientov pred ionizirajočimi sevanji iz drugega odstavka 47. člena zakona se šteje, da izvajalci radioloških posegov izpolnjujejo zahteve iz tega člena, če imajo opravljeno usposabljanje iz varstva pred sevanji iz 23. člena zakona.
113. člen
(predpisi vlade in ministrov)
(1) Vlada najpozneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi Uredbo o sevalnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 48/04 in 9/06) z določbo spremenjenega petega odstavka 9. člena in spremenjenega tretjega odstavka 13. člena zakona.
(2) Vlada najpozneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi Uredbo o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki (Uradni list RS, št. 32/99) z določbo novega petega odstavka 95. člena zakona.
(3) Vlada najpozneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi Državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči z določbo spremenjenega drugega odstavka 44. člena zakona.
(4) Minister, pristojen za okolje, najpozneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov (Uradni list RS, št. 85/09, 9/10 – popr. in 87/11) z določbami novega četrtega odstavka 7.a člena, spremenjenega 63. člena, spremenjenega 80.a člena in novega petega odstavka 82.a člena zakona.
(5) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za zdravje, najpozneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladita Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/06) z določbami novega četrtega odstavka 14. člena in spremenjenega tretjega odstavka 131. člena zakona.
(6) Minister, pristojen za okolje, najpozneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost (Uradni list RS, št. 51/06) z določbami spremenjenega 59. člena zakona.
(7) Minister, pristojen za okolje, najpozneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti (Uradni list RS, št. 92/09 in 9/10 – popr.) z določbami novega petega odstavka 86. člena zakona.
(8) Minister, pristojen za zdravje, najpozneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi Pravilnik o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji (Uradni list RS, št. 115/03) z določbami spremenjenega 24. člena zakona.
(9) Minister, pristojen za zdravje, najpozneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi Pravilnik o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem (Uradni list RS, št. 33/04) z določbami spremenjenega 53. člena zakona.
(10) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za zdravje, najpozneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona izdata predpis iz spremenjenega osmega odstavka 9. člena zakona.
(11) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za zdravje, najpozneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladita Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 13/04) z določbami spremenjenega drugega odstavka 36. člena zakona.
(12) Minister, pristojen za zdravje, najpozneje v devetih mesecih od uveljavitve tega zakona izda predpis iz novega petega odstavka 47. člena zakona.
114. člen
(prenehanje uporabe predpisa)
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati določbe od 16. do 26. člena Pravilnika o največjih mejah radioaktivne kontaminacije človekovega okolja in o dekontaminaciji (Uradni list SFRJ, št. 8/87).
115. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-01/15-5/16
Ljubljana, dne 23. septembra 2015
EPA 528-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
Primož Hainz l.r.
Podpredsednik
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti