Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

Št. 410-111/2015 Ob-3102/15, Stran 1744
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 19/15 z dne 20. 3. 2015), župan Občine Ilirska Bistrica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »Veseli december 2015« v Občini Ilirska Bistrica
Predmet razpisa oziroma sofinanciranja sta dva sklopa prireditev:
Sklop 1: Izvedba prireditve ali niza prireditev ob praznovanju sv. Miklavža
Sofinancirana bo osrednja prireditev ali niz prireditev, organiziranih tako, da bodo prireditve pokrivale celotno območje Občine Ilirska Bistrica.
Prireditev mora biti primerna praznovanju sv. Miklavža.
Prireditev oziroma niz prireditev se morajo odvijati v terminu med 5. in 7. decembrom 2015.
Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala posamezno prireditev oziroma niz prireditev do višine 1.300 evrov oziroma v sorazmernemu deležu.
Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana naslednja merila:
Pokritost s prireditvami v občini:
– 40 točk za izvajalca, ki zagotovi niz vsaj treh enakih prireditev, ki bodo pokrile območje celotne občine,
– 30 točk za izvajalca, ki zagotovi eno – osrednjo prireditev,
– 10 točk za izvajalca, ki zagotovi eno – lokalno prireditev.
Izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev:
– 6 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali več izkušenj z organizacijo podobnih prireditev,
– 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev.
Delež pričakovanega sofinanciranja občine:
– 10 točk za pričakovani sofinancerski delež od 0 % do 20 % predračunske vrednosti prireditve,
– 5 točk za pričakovani sofinancerski delež nad 20 % do 50 % predračunske vrednosti prireditve,
– 3 točke za pričakovani sofinancerski delež nad 50 % predračunske vrednosti prireditve.
Upravičeni stroški izvedbe prireditve so:
– material za izdelavo scene in kostumov,
– material za izvedbo delavnic za otroke,
– strošek izvedbe recitala, gledališke ali lutkovne igrice in podobno,
– odškodninsko zavarovanje prireditve,
– varovanje prireditve,
– promocijski material (plakati),
– najem prostora za izvedbo prireditve, kolikor gre za osrednjo občinsko prireditev.
Občina Ilirska Bistrica ne sofinancira:
– nakupa daril za obdaritev otrok ali nastopajočih,
– stroškov, nastalih v zvezi s pogostitvijo udeležencev ali nastopajočih.
Občina Ilirska Bistrica sofinancira do 100 % upravičenih priznanih stroškov prireditve.
Sklop 2: Izvedba osrednje prireditve Silvestrovanja in spremljajočih prireditev v Ilirski Bistrici
Sofinancirana bo osrednja prireditev Silvestrovanja v Ilirski Bistrici, dne 31. 12. 2015, ki vključuje tudi niz spremljajočih prireditev, v terminu od 2. do 31. decembra 2015.
I. Spremljajoče prireditve oziroma niz prireditev morajo vključevati vsaj:
1. otvoritvena prireditev ob prižigu Pravljične deželice, v terminu od 7. do 13. decembra, na lokaciji Športni park Nade Žagar,
2. prihod dedka Mraza in lutkovno-gledališko predstavo primerno terminu, v terminu od 27. do 30. decembra, na lokaciji Dom na Vidmu ali na Trgu maršala Tita (prireditev brez vstopnine),
3. večerni zabavno-glasbeni program – koncert (1 dan, prireditev brez vstopnine), lokacijo izbere prijavitelj v soglasju s sofinancerjem,
4. zaželeno je, da prijavitelj izvede še druge prireditve v času od 20. do 30. decembra, po lastnemu izboru, katerih pa ne sofinancira Občina Ilirska Bistrica.
II. Osrednja prireditev silvestrovanja naj:
– bo organizirana v Ilirski Bistrici,
– bo organizirana na Trgu maršala Tita,
– se odvija vsaj od 21. do 1. ure naslednjega dne,
– vključuje gostinsko ponudbo,
– vsebuje glasbeni program z vsaj eno glasbeno zasedbo, z izborom katere soglaša sofinancer,
– vključuje odštevanje časa do 24. ure oziroma 00.00 ure.
Občina Ilirska Bistrica bo v ta namen sofinancirala osrednjo prireditev silvestrovanja do višine 3.700,00 evrov, oziroma v višini do 8.440,00 evrov organizacijo silvestrovanja z nizom vseh v točki I. navedenih zahtevanih spremljajočih prireditev.
Organizator mora svoj program prilagoditi prireditvam in drugim dogodkom, ki se tradicionalno v istem časovnem obdobju odvijajo v občini.
Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana naslednja merila:
1. Predlagan program vključuje priznane glasbene izvajalce – prijavitelj ob prijavi predloži reference glasbene skupine, kot so nastopi, prejete nagrade na festivalih, samostojni koncerti v Sloveniji in izven Slovenije:
– 30 točk prejme program, ki vključuje 2 ali več priznanih izvajalcev v slovenskem prostoru,
– 20 točk prejmejo programi, ki vključujejo 1 priznanega izvajalca v slovenskem prostoru.
2. Predlagan program prireditve pomeni obogatitev celovite ponudbe Občine Ilirska Bistrica:
– 10 točk dobi program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja Občine Ilirska Bistrica – organizacija in izvedba tudi spremljajočih prireditev,
– 5 točk dobi program, ki delno izpolnjuje pričakovanja Občine Ilirska Bistrica – organizacija in izvedba le prireditve silvestrovanja.
3. Izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev:
– 10 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali več izkušenj z organizacijo podobnih prireditev,
– 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev.
4. Organizacija in izvedba dodatnih spremljajočih prireditev, ki niso predmet tega javnega razpisa:
– 20 točk dobi prijavitelj za organizacijo božično-novoletnega koncerta,
– 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo dodatnega večernega zabavno-glasbenega programa (1 dan),
– 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo popoldanskih delavnic za otroke na temo »Pravljični december« in lutkovno-gledališko predstavo,
– 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo enodnevne božično novoletne tržnice,
– 15 točk dobi prijavitelj za vsako drugo prijavljeno in izvedeno prireditev.
5. Delež pričakovanega sofinanciranja občine:
– 20 točk za pričakovani sofinancerski delež od 0 % do 20 % predračunske vrednosti prireditve,
– 10 točk za pričakovani sofinancerski delež nad 20 % do 50 % predračunske vrednosti prireditve,
– 0 točk za pričakovani sofinancerski delež nad 50 % predračunske vrednosti prireditve.
Upravičeni stroški izvedbe prireditev so:
Za prireditev pod 2.I.1. (vrednost postavke je lahko max 13 % od celotne vrednosti prireditev pod točko 2.):
– strošek izvedbe recitala, lutkovno-gledališke igrice ali podobno,
– odškodninsko zavarovanje prireditve,
– varovanje prireditve,
– promocijski material (plakati).
Za prireditev pod 2.I.2. (vrednost postavke je lahko max 13 % od celotne vrednosti prireditev pod točko 2.):
– material za izdelavo scene in kostumov,
– strošek izvedbe recitala, lutkovno-gledališke igre ali podobno,
– strošek najema prostora za izvedbo prireditve, kolikor gre za osrednjo občinsko prireditev,
– odškodninsko zavarovanje prireditve,
– varovanje prireditve,
– promocijski material (plakati).
Za prireditev pod 2.I.3. (vrednost postavke je lahko max 30 % od celotne vrednosti prireditev pod točko 2.):
– strošek nastopa zabavno-glasbene skupine ali posameznika s spremljevalno skupino,
– strošek najema prostora za izvedbo prireditve,
– odškodninsko zavarovanje prireditve,
– varovanje prireditve,
– promocijski material (plakati).
Za prireditev pod 2.II. (vrednost postavke je lahko max 44 % od celotne vrednosti prireditve):
– strošek nastopa zabavno-glasbene skupine ali posameznika s spremljevalno skupino,
– strošek najema prostora za izvedbo prireditve,
– odškodninsko zavarovanje prireditve,
– varovanje prireditve,
– promocijski material (plakati).
Občina Ilirska Bistrica sofinancira:
– do 100 % upravičenih priznanih stroškov prireditve, ob pogoju, da organizator dostavi verodostojna dokazila o 100 % stroških izvedbe vsake posamezne priznane postavke.
Občina Ilirska Bistrica ne sofinancira:
– nakupa daril za obdaritev otrok ali nastopajočih,
– stroškov nastalih v zvezi s pogostitvijo udeležencev ali nastopajočih,
– drugih nastalih stroškov, ki niso navedeni kot upravičeni strošek.
4. Ostali pogoji kandidiranja na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji za izvedbo in sofinanciranje prireditve/ev iz sklopa 1. ali/in 2. ali obeh razpisanih sklopov skupaj, ki so registrirani in imajo v času objave javnega razpisa vsa predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa.
Vse prireditve, katerih sofinancer je Občina Ilirska Bistrica, morajo biti brez vstopnine.
Organizator mora svoj program prilagoditi prireditvam in drugim dogodkom, ki se tradicionalno v tem časovnem obdobju odvijajo v Občini Ilirska Bistrica.
5. Navodila za izdelavo prijav
Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
– podrobno finančno konstrukcijo prireditve, iz katere je razviden pričakovani delež sofinanciranja, delež sponzorskih sredstev in delež lastnih sredstev, za vsako iz niza prireditev posebej,
– plan promocije in oglaševanja prireditve,
– podroben opis vsebine programa, po dnevih, urah, lokacijah in vsebini,
– kolikor se prijavitelj prijavlja za organizacijo več prireditev, mora za vsako prireditev oddati svojo popolno prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami.
Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva na tem razpisu, je pri izvedbi prireditve (na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžan uporabiti grb Občine Ilirska Bistrica ali jo navesti kot sofinancerja, v skladu s pogoji tega javnega razpisa, pogodbo in navodili občine.
6. Način oddaje prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najkasneje do petka, 9. oktobra 2015, do 9. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.
Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis: »Javni razpis – Veseli december 2015 – ne odpiraj«. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
7. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. 05/71-12-315, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
8. Odpiranje ponudb in obveščanje o izbiri
Odpiranje ponudb bo v petek, dne 9. oktobra 2015, ob 12. uri. Odpiranje ponudb ni javno.
Vloge, prispele na javni razpis, odpira in obravnava tričlanska Komisija za odpiranje vlog, imenovana s strani župana Občine Ilirska Bistrica.
Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku 5 dni dopolni. Če prosilec vloge v roku ne dopolni, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.
Nepravilno oddane prijave in prijave, ki ne bodo oddane na obrazcu razpisne dokumentacije in ne bodo vsebovale vse z javnim razpisom zahtevane dokumentacije in prilog, se zavržejo s sklepom.
Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 15 dni od odpiranja prijav in pozvani k sklenitvi pogodbe.
Občina Ilirska Bistrica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti