Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

2917. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica, stran 8199.

  
Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 s spremembami), 16. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 s spremembami), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP-1-UPB5 s spremembami), 3. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 68/07 s spremembami), 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) ter v skladu z določili Zakona o javno- zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 24. septembra 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica
1. člen
V Odloku o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 8/10) se besedilo 40. člena spremeni, tako da se glasi:
»(Postopek podelitve koncesije)
(1) Koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe izbere koncedent na podlagi javnega razpisa, ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno zasebno partnerstvo, javno naročanje in zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
(2) Glede na določbe Zakona o javno zasebnem partnerstvu se pojem koncesije po tem odloku, glede na delitev tveganj in načinu financiranja, šteje kot javno-naročniška oblika partnerstva.
(3) Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in sicer na Portalu javnih naročil. Pred objavo razpisa razpisno dokumentacijo potrdi mestni svet.
(4) Pristojni organ občinske uprave vodi postopek podelitve koncesije in izda sklep o izbiri koncesionarja. Po pravnomočnosti sklepa o izbiri, se izda odločba o podelitvi koncesije.«
2. člen
V 41. členu se besedilo spremeni, tako da se glasi:
»(Strokovna komisija)
(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo predmeta koncesije s sklepom imenuje župan.
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj dve leti delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo prijav.
(3) Predsednik in člani komisije ne smejo biti s kandidatom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta, ustanoviteljem, družbenikom ali delničarjem s kontrolnim deležem ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Koncedent v komisijo ne sme imenovati osebe, ki je bila zaposlena pri kandidatu ali je kako drugače delala za kandidata, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. Za presojo izločitvenih okoliščin se upoštevajo določbe zakona, ki ureja integriteto in preprečevaje korupcije.
(4) Župan mora na predlog predsednika ali člana komisije, na zahtevo kandidata ali na lastno pobudo imenovati novega predsednika ali člana takoj, ko izve za izločitveni razlog ali če izve za okoliščine, ki izražajo dvom o objektivni presoji komisije.
(5) Če pride po tem, ko so kandidati dvignili razpisno dokumentacijo, do spremembe sestave komisije, se mora o tem obvestiti vse, ki so razpisno dokumentacijo dvignili.
(6) Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire koncesionarja tako, da sodeluje v fazi priprave besedila razpisa, v fazi od objave razpisa do roka za oddajo prijav, na javnem odpiranju prijav, v drugih procesnih aktivnostih vezanih na pogajanja ali pojasnilo/dopolnitev prijav, pregleda in oceni prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo ter navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te prijave tako, da je razvidno, katera od prijav ustreza postavljenim zahtevam razpisa oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na merila ter posreduje poročilo koncedentu. Naloga strokovne komisije je lahko tudi izvedba pogajanj z usposobljenimi kandidati.«
3. člen
V 42. členu se besedilo spremeni, tako da se glasi:
»(Prijava)
(1) Vsak kandidat lahko predloži le eno prijavo. Če en kandidat vloži več pravočasnih prijav, se upošteva zadnja pravočasno prispela prijava, prijave, ki so prispele prej pa se zavržejo.
(2) Prijavo lahko predloži več pravnih ali fizičnih oseb skupaj (konzorcij).
(3) Ista pravna ali fizična oseba lahko sodeluje kot član konzorcija le pri eni skupni prijavi za koncesijo. Če ista pravna ali fizična oseba sodeluje pri več skupnih prijavah, se take prijave zavržejo. Če pravna ali fizična oseba že kandidira samostojno ne more kandidirati še kot član konzorcija.«
4. člen
V 43. členu se besedilo spremeni, tako da se glasi:
»(Skupna prijava več oseb)
Kadar predloži skupno prijavo več pravnih oseb ali fizičnih oseb (konzorcij), morajo prijavi priložiti sklenjeno pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z izvajanjem koncesije, iz katere mora biti razvidno najmanj:
– člani konzorcija;
– vodilni član konzorcija ali drug način, ki omogoča, da lahko sporočila v zvezi z izvajanjem koncesije koncedent pošilja le eni osebi z učinkom za vse člane konzorcija;
– ureditev medsebojnih pravic in obveznosti med člani konzorcija v zvezi z izvajanjem koncesije;
– medsebojna zaveza članov konzorcija, da za obveznosti koncesionarja po koncesijski pogodbi odgovarjajo solidarno.«
5. člen
V 44. členu se besedilo spremeni, tako da se glasi:
»(Pogoji za koncesionarja)
(1) Kandidat mora poleg pogojev iz 42. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da je za dejavnosti, ki so predmet koncesije, registriran pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu;
– da mu v zadnjih petih letih od objave razpisa ni bila odvzeta koncesija iz razlogov na njegovi strani;
– da ima reference na področju opravljanja gospodarske javne službe;
– da je ekonomsko in finančno sposoben izvesti javno naročilo;
– da razpolaga z ustreznimi strokovnimi kadri in tehnično opremo za racionalno izvajanje gospodarske javne službe.
(2) Strokovna komisija v javnem razpisu skladno s predpisi o javnem naročanju pogoje podrobneje razdela in določi način njihovega dokazovanja.
(3) Iz postopka izbire koncesionarja bo izločen kandidat, ki ne bo v celoti izpolnjeval vseh v javnem razpisu določenih pogojev.«
6. člen
V 45. členu se besedilo spremeni, tako da se glasi:
»(Merila za izbor)
(1) V postopku izbire najugodnejšega kandidata se upoštevajo naslednja merila:
– cena storitve – strošek za izvajanje javne službe,
– fiksnost cen,
– tehnična oprema.
(2) Strokovna komisija lahko določi tudi druga merila za izbor najugodnejšega kandidata.
(3) Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prijavo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena.«
7. člen
Črta se 46. člen.
8. člen
V 47. členu se besedilo spremeni, tako da se glasi:
»(Sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja sklene koncesijsko pogodbo z izbranim kandidatom v imenu koncedenta župan.
(2) Če koncesionar iz razlogov na svoji strani v roku, ki je določen v odločbi o izbiri, ne sklene koncesijske pogodbe, jo lahko koncedent sklene z naslednjim najugodnejšim kandidatom, če je to dovoljeno z veljavnimi predpisi.«
9. člen
V 48. členu se besedilo spremeni, tako da se glasi:
»(Začetek, tek in trajanje koncesije)
(1) Koncesija po tem odloku se podeli za dobo 5 let (rok koncesije).
(2) Rok koncesije začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe, razen če ni v koncesijski pogodbi drugače določeno.
(3) Rok koncesije se lahko v skladu s koncesijsko pogodbo podaljša za največ dve leti.«
10. člen
V 60. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni, tako da se glasi:
»(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda, izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka ali koncesijske pogodbe.«
11. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 354-118/2009-4
Nova Gorica, dne 24. septembra 2015
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Marko Tribušon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti