Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

Ob-3112/15, Stran 1755
Mestna občina Koper na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnega premoženja – delovni stroj Caterpillar 826 G Series II
1. Ime in sedež lastnika premičnega premoženja: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič.
2. Opis predmeta prodaje
Z javnim zbiranjem ponudb se ponudnike vabi k oddaji ponudbe za nakup delovnega stroja Caterpillar 826 G Serija II, za izhodiščno ceno v višini 115.005,00 €, brez DDV.
Predmet prodaje je delovni stroj smetiščni kompaktor Caterpillar 826 G Series II, z naslednjimi podatki:
– Znamka: Caterpillar
– Model: 826 G serija II
– Leto izdelave: 2005
– Število delovnih ur: 6706
– Tovarniška številka: CAT0826GHAYH00687
– Teža: 36.967 kg
– Moč: 283 kw.
3. Vrsta pravnega posla: predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja delovnega stroja – smetiščni kompaktor Caterpillar 826 G Series II.
4. Izhodiščna vrednost
Izhodiščna cena za nakup delovnega stroja – smetiščni kompaktor Caterpillar 826 G Series II znaša 115.005,00 €, brez DDV.
Kupnino bo kupec poravnal v roku 8 dni od izstavitve računa s strani Mestne občine Koper. V primeru, da izbrani najvišji ponudnik ne poravna kupnine v določenem roku, se pri zamudi zaračunajo zakonite zamudne obresti od dneva zamude do plačila.
Izhodiščna kupnina je določena na podlagi cenitve sodnega cenilca za motorna vozila – gradbeno mehanizacijo ter skladno s prvo alinejo petega odstavka 17. člena v povezavi s četrto alinejo 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in znaša 115.005,00 €.
Izhodiščna kupnina ne vsebuje 22 % davka na dodano vrednost.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar najmanj v višini izhodiščnega zneska.
V primeru, da dva ali več ponudnikov s popolnimi ponudbami ponudijo enako najvišjo višino kupnine, se z njimi, skladno s tretjim odstavkom 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, izvedejo pogajanja.
5. Kraj in čas zbiranja ponudb: ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako za javni razpis z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup delovnega stroja Caterpillar«, najpozneje do 19. 10. 2015, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.
6. Drugi pogoji
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 1 meseca od dneva zaključka razpisnega roka.
Ponudniki morajo izpolnjevati vse pogoje določene v javnem razpisu.
Izbrani kupec kupi delovni stroj po načelu videno-kupljeno.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba.
Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini 5 % kupnine na račun Mestne občine Koper TRR št. SI56 01250-0100005794.
Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh od poteka roka za zbiranje ponudb. Izbranemu ponudniku bo vplačana varščina upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli ponudnik ne bi sklenil pogodbe, Mestna občina Koper obdrži vplačano varščino.
7. Postopek po odpiranju ponudb
Odpiranje ponudb je javno in bo v četrtek dne 22. 10. 2015 ob 11. uri, v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni od prejema razpisa za dopolnitev. Kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe, se ponudba takega ponudnika zavrže.
Na podlagi izvedenega javnega razpisa župan sprejme sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
8. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko interesenti pridobijo na tel. 05/66-46-396.
9. Negativna pogodbena klavzula: Mestna občina Koper lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega zbiranja ponudb.
Mestna občina Koper

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti