Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

2898. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015, stran 8157.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 7. redni seji občinskega sveta dne 23. 9. 2015 sprejel
O D L O K
o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 (Uradni list RS, št. 98/14 in 8/15) se spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Konto
Splošni del proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015
2. rebalans 2015 (v EUR)
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.243.140
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.210.860
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
3.417.226
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.989.876
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
296.350
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
131.000
706 DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
793.634
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
483.497
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
2.500
712 DENARNE KAZNI 
5.500
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
137
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
302.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
76.600
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
42.900
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
33.700
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
955.679
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
564.530
741 PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
391.150
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787) 
0
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.347.759
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.907.917
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
204.126
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
29.608
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.523.682
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
108.500
409 REZERVE
42.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.872.063
410 SUBVENCIJE
12.200
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.240.400
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
128.200
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
491.263
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.461.606
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.461.606
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
106.173
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
63.000
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
43.173
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–104.619
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
3.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
3.000
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
3.000
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
440 DANA POSOJILA
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
0
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
3.000
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
0
50
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
210.325
55
ODPLAČILA DOLGA (550)
210.325
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
210.325
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–311.945
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–210.325
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
104.619
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
312.069
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-008/2014
Šmartno pri Litiji, dne 23. septembra 2015
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti