Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

Št. 110-25/2015-7 Ob-3113/15, Stran 1751
Svet Centra za socialno delo Šentjur pri Celju (v nadaljevanju: svet Centra) na podlagi 34. in 35. člena Zakona zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I 104/92, 8/96, 18/98 Odl. US U-I- 34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 ZUPJS) ter 5. člena Spremembe in dopolnitve Statuta Centra za socialno delo Šentjur pri Celju z dne 8. 6. 2006 v povezavi in sklepa 5. redne seje sveta Centra z dne 2. 9. 2015, objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja/direktorice
Centra za socialno delo Šentjur pri Celju
1. Uporaba izrazov: v javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Zavod in kraj opravljanja dela: Javni zavod Center za socialno delo Šentjur pri Celju, Ul. Dušana Kvedra 11, 3230 Šentjur, objavlja javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Centra.
3. Pogoji za opravljanje dela
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, mora kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, izpolnjevati še pogoje v skladu s 56., 57. in 69. členi Zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva,
– ne glede na določbo prvega odstavka prve alineje tega člena je lahko direktor tudi oseba, ki ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, in opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva,
– da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije, v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoje iz tretje alineje je lahko za direktorja imenovan kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, v nasprotnem primeru mu delovno razmerje po zakonu preneha.
Mandat direktorja traja 5 let. Pričetek dela je 1. 4. 2016.
4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi
Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. Europass življenjepis kandidata;
2. Overjeno kopijo diplomske listine, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
3. Overjeno kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz socialnega varstva;
4. Potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
oziroma izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje svetu javnega zavoda pridobitev podatkov in dokazil, potrebnih za obravnavo vloge, v primeru nepopolnih vlog, iz uradnih evidenc.
Kandidati morajo prijavi priložiti program dela in vizijo razvoja centra.
5. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obveščanje o izbiri
Kandidat pošlje pisno prijavo v zaprti ovojnici z označbo »Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda – Ne odpiraj« najkasneje do 12. 10. 2015 na naslov: Center za socialno delo Šentjur pri Celju, Ul. Dušana Kvedra 11, 3230 Šentjur.
Kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje, bodo uvrščeni v izbirni postopek.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva poteka razpisa.
6. Oseba, ki daje informacije o izvedbi javnega razpisa: dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite pri predsednici sveta zavoda, Alenki Švegler, na elektronskem naslovu: alenka.svegler@gov.si, ali po tel. 03/746-25-30, skladno s poslovnim časom centra.
7. Sklenitev delovnega razmerja: z imenovanim direktorjem bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas trajanja mandata s polnim delovnim časom.
Svet Centra za socialno delo Šentjur pri Celju

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti