Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

Št. 354-52/2015-001 Ob-3127/15, Stran 1747
Na podlagi določila 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) objavlja Občina Železniki
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Železniki
1. Naročnik: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.
2. Predmet koncesije: predmet koncesije je opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalni odpadkov v Občini Železniki.
3. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
4. Čas trajanja koncesijskega razmerja: deset let po sklenitvi koncesijske pogodbe.
5. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Železniki, http://www.zelezniki.si/obcina/, pod »razpisi in javna naročila«.
6. Način, kraj in čas oddaje vloge
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.
Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis “Koncesija za ravnanje z odpadki- zbiranje”.«
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 3. 11. 2015 do 11. ure.
Javno odpiranje ponudb bo istega dne ob 11.30, v sejni sobi Občine Železniki.
Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisane razpisne dokumentacije in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma spreminja do vključno zadnjega dne razpisanega roka za oddajo prijave.
6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma, če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Jolanda Pintar, dir. obč. uprave Občine Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, tel. 04/500-00-00, e-pošta: jolanda.pintar@obcina.zelezniki.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: jolanda.pintar@obcina.zelezniki.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Železniki: http://www.zelezniki.si/obcina/, pod »razpisi in javna naročila«.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo objavljena na spletni strani Občine Železniki: http://www.zelezniki.si/obcina/, pod »razpisi in javna naročila«.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijave.
8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov:
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem javne službe (reference),
– kadrovske in tehnične zmogljivosti.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.
Skupna ponudba več ponudnikov ni možna.
Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje, določene z razpisno dokumentacijo.
Sledi 2. faza konkurenčnega dialoga z razpisno dokumentacijo.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje rešitve in predloge. Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene rešitve. Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh po poteku roka za oddajo prijav.
10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Železniki

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti