Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

2897. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta – ID OPN Občine Šmarje pri Jelšah, stran 8155.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10 in 59/15) je župan Občine Šmarje pri Jelšah sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta – ID OPN Občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
V Sklepu o začetku priprave izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta – ID OPN Občine Šmarje pri Jelšah se spremeni naslov tako, da se glasi:
SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH.
2. člen
Točka 1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta se spremeni tako, da se glasi:
Občina Šmarje pri Jelšah ima veljaven Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmarje pri Jelšah (SPRO; Uradni list RS, št. 87/10), ki je bil sprejet v letu 2010 še na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZureP-1; (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ob upoštevanju prehodnih določb Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US). SPRO se v skladu s 97. členom ZPNačrt šteje za občinski strateški prostorski načrt.
Že v letu 2012 je občina pristopila tudi k izdelavi izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO). Pri pripravi osnutka dokumenta se je izkazalo, da je zaradi starosti SPRO, ki je bila sprejeta leta 2010, njene vsebine pa so zaradi dolgotrajnih usklajevanj še starejše, le-to smiselno razveljaviti oziroma preoblikovati v strateški del občinskega prostorskega načrta.
Namesto ločenih SPRO in izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta se zato pripravi enovit občinski prostorski načrt (v nadaljevanju: OPN), pri čemer se pri pripravi strateškega dela OPN smiselno predelajo in dopolnijo vsebine SPRO, le-ta pa se ob sprejemu OPN razveljavi.
Ključni razlog za pripravo OPN sta poleg izpolnjevanja zakonskih zahtev ter zagotavljanje ustrezne podlage za realizacijo občinskih strateških razvojnih projektov, obravnava in reševanje individualnih pobud občanov. Občina je v zadnjih letih prejela več kot 1000 pobud, od katerih so številne namenjene uskladitvi stanja pri obstoječih, večinoma legalno, zgrajenih objektih. Številni objekti so bili namreč zgrajeni na podlagi upravnih odločb, ki so bile v različnih obdobjih izdane na podlagi določil takrat veljavnih prostorskih aktov tudi za posege izven stavbnih zemljišč. Prostorski akti so zaradi pomanjkljivih podatkov o stanju prostora (zamik med katastrskim in dejanskim stanjem v prostoru, številni neevidentirani objekti, še posebej v času pred uvedbo katastra stavb, nedorečeni predpisi vezano na območja s prevladujočo razpršeno poselitvijo) in neugodne konfiguracije terena (zelo razgiban relief, močno razvejan sistem komunikacij, mozaična struktura rabe v krajini) dopuščali določene tolerance glede posegov v prostor. Poseben problem je predstavljalo tudi veliko število porušenih in poškodovanih stavb v potresu leta 1974. Brez toleranc glede umeščanja posegov v prostor hitra sanacija posledic potresa ne bi bila možna, gradnja v občini in širši regiji pa bi bila močno omejena oziroma mestoma celo nemogoča, saj so bila plansko začrtana stavbna zemljišča zarisana v minimalnem obsegu, pogosto na lokacijah, ki niso primerne za gradnjo, kar pa je bilo iz takrat razpoložljivih podatkov težko ugotoviti.
OPN bo predstavljal podlago za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov in podlago za gradnjo enostavnih objektov. V njem bodo določene tudi usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov.
3. člen
Točka 2. se spremeni, tako da se glasi:
2. Območje in predmet načrtovanja
2.1. OPN se izdela za celotno območje Občine Šmarje pri Jelšah.
2.2. Z OPN se določajo izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve občinskega pomena ter določajo pogoji umeščanja objektov in drugih posegov v prostor. OPN je podlaga za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov in podlaga za gradnjo enostavnih objektov. Določa tudi usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov.
4. člen
Besedilo točke 3. Način pridobitve strokovnih rešitev se spremeni, tako da se glasi:
3.1. Pri pripravi OPN se smiselno upoštevajo izdelane analize za Strategijo prostorskega razvoja Občine Šmarje pri Jelšah ter druge že pripravljene strokovne podlage.
3.2. Izdelata se urbanistična načrta za obe večji urbani središči v občini, in sicer:
– Urbanistični načrt za Šmarje pri Jelšah
– Urbanistični načrt za Mestinje.
3.3. Če se v postopku priprave OPN ugotovi, da je to potrebno, se izdelajo tudi dodatne strokovne podlage za posamezna področja.
5. člen
Besedilo točke 4. Roki za pripravo izvedbenega dela občinskega prostorskega načrtase spremeni tako, da se glasi:
– analiza pobud
– priprava manjkajočih strokovnih podlag
2012–2014
– izdelava osnutka
– preveritev izdelanih in izdelava dodatnih strokovnih podlag
– po potrebi pripravljavec zaprosi nosilce urejanja prostora za dodatne smernice
2014–2015
– pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje
– izdelajo se eventualne dodatne strokovne podlage
oktober 2015
– izdelava dopolnjenega osnutka
november, december 2015
– javna razgrnitev z javno obravnavo
december 2015
– 1. obravnava na občinskem svetu
december 2015
– izdelava predloga in pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora
januar 2016
– 2. obravnava na občinskem svetu
marec 2016
Predvideni roki za pripravo OPN se uskladijo s podzakonskim akti oziroma se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin. V primeru, da bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo le-ta potekala sočasno z izdelavo OPN, zgoraj navedeni roki izdelave pa se bodo ustrezno prilagodili.
6. člen
V točki 5. Navedba nosilcev urejanja prostora (NUP) se spremeni besedilo podtočke 5.1., tako, da se glasi:
5.1. Pri pripravi OPN s svojimi splošnimi smernicami za načrtovanje in mnenji glede načrtovanih prostorskih ureditev iz svoje pristojnosti sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora
– področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom in zračnega prometa: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– področje trajnostne mobilnosti: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– področje rudarstva: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo (za področje rudarstva), Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– področje energetike: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo (za področje energetike), Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– področje kmetijstva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
– področje gozdarstva, lovstva in ribištva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana; ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Območna enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje
– področje varstva kulturne dediščine: MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– področje zaščite in reševanja: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– področje obrambe: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– področje rabe in upravljanja z vodami: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
– področje razvoja poselitve: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
– področje ohranjanja narave: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
– področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki na lokalni ravni: OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina
– cestno omrežje: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah
– železniško omrežje: SŽ – Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana
– telekomunikacije: Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja CE – NM, Lava 1, 3000 Celje
– električno omrežje: ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana; Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– plinovodno omrežje: Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana.
Drugi udeleženci v postopku priprave
– za področje varstva okolja: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
– za področje zdravja: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
Besedilo podtočke 5.2. pa se spremeni tako, da se glasi:
5.2. Če se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s 47. in 51. členom ZPNačrt podati prvo oziroma drugo mnenje k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen
Točka 6. Obveznosti v zvezi s financiranjem ID OPN se črta.
8. člen
Pripravljavec pošlje sklep pristojnemu ministrstvu za prostor ter ga objavi na svetovnem spletu. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2012-57
Šmarje pri Jelšah, dne 22. septembra 2015
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti