Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

Št. 478-66/2015-4 Ob-3115/15, Stran 1756
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ki jo zastopa župan Nejc Smole, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in 97. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr.) objavlja
ponovljeni postopek javnega zbiranja ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Medvode
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, matična številka: 5874564, ID št. za DDV: 20991517.
2. Predmet ponovljenega postopka javnega zbiranja ponudb
Predmet prodaje je nepremičnina v Zgornjih Pirničah št. 13, nekdanji Vrtec Pirniče, stavba s pripadajočim zemljiščem parc. št. 177/2 in 177/28, obe k.o. 1974 Zgornje Pirniče, v Občini Medvode.
Objekt na naslovu Zgornje Pirniče 13 predstavlja samostojno poslovno stavbo, ki je bila uporabljana za potrebe Vrtca Medvode, Enota Pirniče. Nepremičnina je situirana v osrednjem delu naselja Zgornje Pirniče v Občini Medvode, v območju urejanja S 10/4 – Zgornje Pirniče – območje stanovanjskih hiš in objektov za spremljajoče dejavnosti, morfološka enota 2 A/2.
Nepremičnina obsega nadstropni objekt tlorisne vel. 18,20 x 13,85 m s prizidkom in stavbno funkcionalnim zemljiščem, parc. št. 177/2 in 177/28, obe k.o. 1974 Zgornje Pirniče, v skupni površini 1331 m². Zemljišče je komunalno urejeno.
Nepremičnina je v lasti in posesti prodajalca. Pravno stanje nepremičnine je urejeno.
Na predmetnem območju je v skladu z Lokacijsko informacijo, številka 351-582/2015 z dne 10. 8. 2015, dopustna gradnja naslednjih objektov:
Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del:
– novogradnje,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestna gradnja.
Novogradnje objektov so dopustne na podlagi splošnih in posebnih določil odloka. Prizidave, nadzidave, rekonstrukcije in adaptacije objektov so dopustne samo pod pogojem, da so objekti zgrajeni z gradbenim dovoljenjem oziroma da so bili zgrajeni pred letom 1967, če so le-te skladne z določili tega odloka.
Nadomestni objekti se lahko gradijo na površinah, kjer so dovoljene novogradnje objektov. V skladu s 123. členom Zakona o graditvi objektov ZGO-1B pomeni nadomestna gradnja odstranitev obstoječega objekta in gradnja novega objekta. Za objekt, ki se ruši, je treba izdelati posnetek obstoječega stanja tako, da se ugotovi koristna površina in namembnost zgradbe, namenjene za rušenje.
Sprememba namembnosti obstoječih, legalno zgrajenih objektov je dovoljena v skladu z namembnostjo morfološke enote.
Dozidava objekta je dozidava do največ 50 % obstoječe tlorisne površine objekta k obstoječemu objektu, ob upoštevanju drugih določb tega odloka. Dozidava površine, ki je večja od 50 % obstoječe tlorisne površine ali dozidava površin z drugo namensko rabo, kakor jo ima osnovni objekt, pomeni gradnjo novega objekta.
Nadzidava objektov je nadzidava obstoječega objekta do maksimalne višine objekta določene v pogojih za oblikovanje objektov za posamezno morfološko enoto.
Vrste dopustnih objektov glede na namen:
– gradnja večstanovanjskega objekta.
V morfološki enoti 2 je možno graditi tudi naslednje objekte:
– postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov,
– postavitev večjih reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij,
– postavitev ograj,
– ureditev parkirišč,
– gradnja garaž,
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, otroška igrišča, športna igrišča, pešpoti in ploščadi,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite.
Ker po zemljišču, ki je predmet tega razpisa za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin, potekajo komunalni vodi, si prodajalec (Občina Medvode) pridržuje služnostno pravico za vzdrževanje, obnovo in dostop do predmetnih komunalnih vodov.
Izhodiščna cena: 269.060,32 EUR.
Izhodiščna cena je določena na podlagi Cenitvenega mnenja, julij 2015, ki ga je izdelal Rigler Anton, gradb. ing., cenilec stvarnega premoženja-nepremičnin, z licenco SICGRASS št. GR 169, Mali Vrh 90, 1293 Šmarje-Sap. Izhodiščna cena iz cenitvenega mnenja je v ponovljenem postopku javnega zbiranja ponudb znižana za 10 %.
V izhodiščno ceno prodaje predmetne nepremičnine ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin oziroma DDV po zakonsko določeni stopnji. Davek in stroški prenosa lastništva bremenijo kupca.
3. Pogoji prodaje:
a) Nakup po načelu »videno–kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
b) Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo komisija, ki jo imenuje župan, ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija s ponudniki opravila dodatna pogajanja, h katerim bodo najugodnejši ponudniki naknadno povabljeni.
c) Izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po končani izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od ponudbe odstopil in ima Občina Medvode pravico zadržati vplačano varščino.
d) Kupec se zaveže s prodajalcem skleniti služnostno pogodbo za dostop, vzdrževanje in obnovo komunalnih vodov, ki potekajo po zemljišču, ki je predmet tega razpisa za javno zbiranje ponudb. Stroške notarske overitve in vpisa služnosti v zemljiško knjigo nosi prodajalec (Občina Medvode).
e) Po plačilu celotne kupnine in poravnanih vseh stroških se bodo kupcu nepremičnine izročile v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih nepremičninah v pristojni zemljiški knjigi.
f) Plačilo kupnine v roku 30 dni po izstavitvi računa je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da plačilo ni izvedeno v roku, se varščina zadrži, pogodba pa razdre.
4. Način in rok plačila kupnine:
a) Kupec bo kupnino poravnal v roku 30 dni od izstavitve računa, v enkratnem znesku.
b) Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati 2 % davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in svojo korist v zemljiški knjigi. Prodajalec overi svoj podpis na pogodbi po plačilu celotne kupnine.
5. Varščina:
a) Ponudnik mora plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene, to je 26.906,03 EUR, na transakcijski račun Občine Medvode, številka 01271-0100000594, z navedbo »plačilo varščine-javno zbiranje ponudb« in kodo plačila ADVA.
b) Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb pa se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
c) Prodajalec ima pravico zadržati plačano varščino:
– če izbrani ponudnik ne sklene prodajne pogodbe v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri,
– če izbrani ponudnik odstopi od ponudbe,
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 30 dni od izstavitve računa ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.
6. Ponudba
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
a) ime in priimek oziroma firmo kupca, točen naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke (za vračilo varščine) – izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (priloga 1);
b) navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša;
c) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene – izpolnjen obrazec »Ponudba« (priloga 2);
d) fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za fizično osebo) ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobivajo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba;
e) izpisek iz sodnega registra ali poslovnega registra za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki ne sme biti starejši 30 dni in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec (pravne osebe);
f) pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje – izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemanju pogojev javnega razpisa« (priloga 3);
g) potrdilo o plačani varščini;
h) izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.
Obrazci se nahajajo na spletni strani www.medvode.si.
Ponudniki morajo popolno ponudbo oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico v zaprti kuverti s pripisom »Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Vrtec Pirniče – Ne odpiraj!« do vključno 23. 10. 2015 do 9. ure na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
Pred obravnavo prispelih ponudb komisija preveri, ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasne vendar nepopolne ponudbe, komisija izloči iz postopka in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na navedeno v prejšnjem stavku lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
7. Dodatne informacije: dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah dobijo interesenti na Občini Medvode, Občinska uprava, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode ali tel. 01/361-95-24 – Katarina Snoj (informacije o postopku) in 01/361-95-27 – Mateja Kovač Dragar (informacije o nepremičnini).
8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe dne 23. 10. 2015, s pričetkom ob 10. uri, na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, v sejni sobi v pritličju.
b) Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za nakup predmetnih nepremičnin.
c) V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija s ponudniki opravila dodatna pogajanja, h katerim bodo najugodnejši ponudniki naknadno povabljeni.
d) Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih pogajanjih.
e) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
9. Drugi pogoji:
a) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na javnem razpisu.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si in v Uradnem listu RS.
Občina Medvode

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti