Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

2885. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina, stran 8123.

  
Na podlagi 36. členona Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 9. redni seji dne 24. 9. 2015 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina
1. člen
V 1. členu se doda drugi odstavek, ki glasi:
»V poslovniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.«
2. člen
Črta se četrti odstavek 4. člena v celoti.
3. člen
Črta se 6. člen, preostali členi se preštevilčijo.
4. člen
Črta se 14. člen, preostali členi se preštevilčijo.
5. člen
V 15. členu se doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Svet lahko odloči, da imajo svetniške skupine in posamezni člani sveta pravico do povračila materialnih stroškov.«
6. člen
Črta se četrti odstavek 19. člena.
7. člen
Spremeni se 21. člen tako, da spremenjen glasi:
»Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda se pošlje članom najkasneje 8 dni pred dnevom, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Posamezno gradivo se lahko pošlje tudi kasneje oziroma se predloži na sami seji, če je vsebina gradiva nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda.
Vabilo za sejo sveta se pošlje županu, podžupanu, članom sveta in direktorju občinske uprave. O sklicu seje se obvesti javna občila. Sklic seje se objavi na spletnih straneh Občine Hrpelje - Kozina.
Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga prejemnik sporoči občinski upravi.«
8. člen
Spremeni se četrti odstavek 22. člena tako, da spremenjen glasi:
»Vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti vročeno članom sveta najkasneje tri dni pred sejo. Vabilo se pošlje v skladu z 19. členom tega poslovnika in se objavi na spletni strani občine.«
9. člen
Spremenita se prvi in četrti odstavek 23. člena tako, da spremenjena glasita:
»Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. Dopisna seja se opravi na podlagi v elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je, do katere ure se šteje trajanje seje).
O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev, koliko članov sveta je glasovalo ter potrdila o glasovanju. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.«
10. člen
Spremeni se 29. člen tako, da spremenjen glasi:
»Seje sveta so javne.
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov medijev na seji. O poteku seje in sprejetih sklepih se vodi zapisnik, ki ga po potrditvi na naslednji seji sveta, občinska uprava objavi na spletnih straneh Občine Hrpelje - Kozina in je javno dostopen.
Zainteresirani občani in drugi se lahko seje udeležijo po predhodni najavi županu vsaj tri delovne dni pred sklicem seje. Predstavniki medijev se lahko seje udeležijo brez predhodne najave.
Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini in občane se o seji obvesti z objavljenim vabilom, ki mu je priloženo gradivo za sejo. Objava se opravi vsaj sedem dni pred sejo na spletni strani občine ter na krajevno običajen način. Sredstvom javnega obveščanja se pošlje še obvestilo po elektronski pošti.
Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja sveta poteka, primeren prostor, da lahko spremlja delo sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od prostora za člane sveta.
Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela sveta, pa ga odstrani iz prostora.
Predsedujoči lahko na zahtevo predstavnika javnega obveščanja dopusti zvočno in slikovno snemanje posameznih delov seje. Nepooblaščeno snemanje sej sveta ni dovoljeno. Osebo, ki krši prepoved se takoj, brez predhodnega opozorila, odstrani iz dvorane, v kateri svet zaseda.«
11. člen
Spremeni se prvi odstavek 32. člena tako, da se spremenjen glasi:
»Svet najprej potrdi oziroma določi dnevni red seje sveta, zatem odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje.«
12. člen
Črta se prvi odstavek 33. člena.
13. člen
Prvi odstavek 39. člena se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Seje sveta se sklicujejo praviloma ob sedemnajsti uri in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več kot štiri ure.«
14. člen
Črta se četrti odstavek 46. člena.
15. člen
Spremeni se tretji odstavek 51. člena tako, da spremenjen glasi:
»Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je članov sveta.«
16. člen
Dopolni se prvi odstavek 54. člena tako, da dopolnjen glasi:
»O vsaki seji sveta se piše zapisnik. V zapisnik se razprave ne piše, razen če član sveta izrecno zahteva, da se del razprave zabeleži v zapisnik.«
17. člen
Spremeni se 55. člen tako, da spremenjen glasi:
»Če se seja sveta zvočno snema, je dobesedni zapisnik prepis zvočnega zapisa poteka seje sveta (v nadaljevanju: zvočni posnetek seje). Zvočni posnetek seje je pripomoček, ki služi za pripravo zapisnika seje sveta.
Zvočni posnetek seje se hrani do potrditve zapisnika seje sveta, ki je predmet zvočnega posnetka seje. Po potrditvi zapisnika seje sveta, ki je predmet zvočnega posnetka seje, se z zvočnim posnetkom seje ravna v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Član sveta in drug udeleženec javne seje, če je za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati zvočni posnetek seje, dokler se ta hrani. Poslušanje se opravi v prostorih občine ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.
Vsakdo lahko zaprosi, da se del zvočnega posnetka seje, ki vsebuje informacijo javnega značaja, ki jo želi pridobiti, dobesedno prepiše in se mu jo posreduje. Prošnjo, v kateri poleg svojega osebnega imena in naslova navede, kakšno informacijo želi dobiti, vloži pisno pri pooblaščenemu javnemu uslužbencu, ki o zahtevi odloči v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Dostop do dela zvočnega posnetka seje je mogoč, dokler se ta hrani.«
18. člen
Spremeni se tretji odstavek 56. člena tako, da spremenjen glasi:
»Sprejeti zapisnik podpišeta župan oziroma predsedujoči sveta, ki je sejo vodil in tisti, ki je vodil zapisnik.«
19. člen
Črta se točka 6. poglavja IV. SEJE SVETA »Strokovna in administrativno tehnična opravila za svet in 59. člen, preostali členi pa se preštevilčijo.
20. člen
V 61. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Stalni odbori in komisije imajo 5 članov.«
21. člen
Spremeni se 62. člen tako, da spremenjen glasi:
»Stalna delovna telesa ustanovljena s statutom občine so naslednji odbori in komisija:
– Odbor za proračun, finance, premoženjske in splošne zadeve,
– Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in mladino,
– Odbor za gospodarstvo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe,
– Odbor za turizem, kmetijstvo, medobčinske in mednarodne odnose,
– Statutarno-pravna komisija.«
22. člen
Spremeni se 63. člen tako, da spremenjen glasi:
»Odbor za proračun, finance, premoženjske in splošne zadeve obravnava zadeve s področja:
– proračuna, njegovih sprememb in zaključnega računa,
– financiranja in nadzora porabnikov občinskega proračuna,
– gospodarjenja z občinskim premoženjem in sredstvi,
– premoženjske bilance občinskega premoženja,
– splošnih zadev,
– drugih zadev, ki smiselno sodijo v okvir pristojnosti odbora.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju proračuna, financ, premoženjskih in splošnih zadev, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje do začetka sklicane seje sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno ali ustno obrazložiti na seji sveta. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za proračun, finance, premoženjske in splošne zadeve lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz svoje pristojnosti.
23. člen
Spremeni se 64. člen tako, da spremenjen glasi:
»Odbor za negospodarstvo in družbene dejavnosti in mladino obravnava zadeve s področja:
– zdravstva, socialnega skrbstva, predšolskega varstva, varstva otrok in družine, invalidov in ostarelih,
– vzgoje in izobraževanja,
– kulturne, raziskovalne, knjižničarske, informacijsko-dokumentacijskih dejavnosti,
– športa in rekreacije,
– varstva naravne in kulturne dediščine,
– reševanja problematike mladih,
– drugih zadev, ki smiselno sodijo v okvir pristojnosti odbora.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in družbenih dejavnosti, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje do začetka sklicane seje sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno ali ustno obrazložiti na seji sveta. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za negospodarstvo in družbene dejavnosti in mladino lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz svoje pristojnosti.«
24. člen
Spremeni se 65. člen tako, da spremenjen glasi:
»Odbor za gospodarstvo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe obravnava zadeve s področja:
– sodelovanja med občino in gospodarskimi subjekti,
– zaposlovanja,
– razvoja vseh gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, vključno za razvojem malega gospodarstva,
– izgradnje, vzdrževanja in upravljanja s komunalnimi objekti in napravami,
– izgradnje, vzdrževanja in upravljanja z javnimi površinami,
– urejanja prometa,
– ustanavljanja, financiranja in nadzorovanja gospodarskih javnih služb,
– požarne varnosti,
– urbanizma in prostorskega planiranja,
– varstva okolja,
– zbiranja in odlaganja odpadkov,
– drugih zadev, ki smiselno sodijo v okvir pristojnosti odbora.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, okolja in gospodarskih javnih služb, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje do začetka sklicane seje sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno ali ustno obrazložiti na seji sveta. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za gospodarstvo, okolje in gospodarske javne službe lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz svoje pristojnosti.
25. člen
Črta se 66. člen, preostali členi se preštevilčijo.
26. člen
Črta se 67. člen, preostali členi se preštevilčijo.
27. člen
Spremeni se 68. člen tako, da spremenjen glasi:
»Odbor za turizem, kmetijstvo, medobčinske in mednarodne odnose obravnava zadeve s področja:
– razvoja kmetijstva in turizma,
– medobčinskega in mednarodnega sodelovanja občine z drugimi občinami in mesti doma in v tujini,
– drugih zadev, ki smiselno sodijo v okvir pristojnosti odbora.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju turizma, kmetijstva, medobčinskih in mednarodnih odnosov, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje do začetka sklicane seje sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno ali ustno obrazložiti na seji sveta. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za turizem, kmetijstvo, medobčinske in mednarodne odnose lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz svoje pristojnosti.«
28. člen
Črta se 69. člen, preostali členi pa se preštevilčijo.
29. člen
Črta se 73. člen, preostali členi pa se preštevilčijo.
30. člen
V 78. členu se v drugem odstavku beseda »žigi« nadomesti z besedo »žigosa«.
31. člen
Dopolni se drugi odstavek 79. člena tako, da spremenjen glasi:
»Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka, oceno finančnih ter drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka in povzetek sodelovanja predlagatelja z javnostjo. Glede na vsebino odloka mora biti uvodu priloženo tudi grafično ali kartografsko gradivo.«
32. člen
V 81. členu se doda nov prvi odstavek, prejšnji prvi odstavek postane drugi odstavek in se spremeni:
»Predlog odloka z gradivom se pred uvrstitvijo na dnevni red seje sveta, objavi na spletni strani občine, da se omogoči sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov. Gradivo obsega povzetek vsebine predloga odloka s strokovnimi podlagami, ključna vprašanja in cilje. Rok za razpravo o predlogu odloka je 5 dni. Po poteku roka za razpravo, predlagatelj pripravi poročilo o sodelovanju s predstavitvijo vpliva na rešitve v predlogu odloka.
Predlog odloka se pošlje članom sveta 8 dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan.«
33. člen
Spremeni se šesti odstavek 84. člena tako, da spremenjen glasi:
»Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca obravnave amandma umakniti.«
34. člen
Dopolni se tretji odstavek 86. člena tako, da se doda drugi stavek, ki glasi:
»Sprejema se jih po določbah tega poslovnika, ki urejajo drugo obravnavo predloga odloka, vključujoč postopek, ki je predpisan za sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov.«
35. člen
Dopolni se prvi odstavek 89. člena, ki dopolnjen glasi:
»Svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi predloga odloka ali drugega splošnega akta, ki se sprejema na enak način, če gre:
– za zaključni račun proračuna občine,
– za manj zahtevne spremembe in dopolnitve,
– prenehanje veljavnosti splošnega akta ali njegovih posameznih določb skladu z zakonom,
– uskladitve z zakonom, državnim proračunom ali drugimi predpisi države oziroma občine,
– spremembe in dopolnitve v zvezi z odločbami ustavnega sodišča,
– prečiščena besedila aktov.«
36. člen
Dopolni se 90. člen tako, da se doda tretji odstavek, ki glasi:
»Na svetovnem spletu se objavijo:
– prečiščena besedila statuta, odlokov in drugih predpisov občine,
– programi, strategije, stališča, mnenja in drugi podobni dokumenti, ki se nanašajo na delo sveta,
– predlogi predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov,
– sklici sej sveta z gradivi za obravnavo,
– zapisniki,
– sprejeti sklepi,
– druge informacije javnega značaja v skladu z zakonom.«
37. člen
Spremeni se četrti odstavek 92. člena tako, da spremenjen glasi:
»Po predstavitvi predloga proračuna opravi svet splošno razpravo in sprejme sklep, da je predlog proračuna ustrezen za javno razpravo.«
38. člen
V poglavju VI. VOLITVE IN IMENOVANJA se spremenijo členi od 104. do 113. Dodajo se členi od 114. do 115. Preostali členi se preštevilčijo.
»VI. VOLITVE IN IMENOVANJA
104. člen
Volitve oziroma imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, direktorjev javnih skladov, javnih zavodov ter drugih pravnih oseb, ki jih po zakonu, statutu ali drugem splošnem aktu imenuje oziroma voli svet, se opravi po določbah tega poslovnika, razen če zakon, odlok, pogodba ali drugi splošni akt ne določa drugače.
Kandidate za izvolitve ali imenovanje lahko predlagajo člani sveta, svetniške skupine in župan.
Kolikor tako določa zakon ali o tem odloči svet, se glasuje tajno. Pri tajnem glasovanje se za navzoče štejejo člani sveta, ki so prevzeli glasovnice.
105. člen
Obvestilo o začetku postopka za izvolitev oziroma imenovanje pošlje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pred sejo, na kateri svet odloča o izvolitvi oziroma imenovanju, članom sveta in županu po elektronski pošti.
Predlog kandidature, ki se jo posreduje Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi obvestila o začetku postopka za izvolitev oziroma imenovanje, mora vsebovati najmanj: navedbo, na kaj se kandidatura nanaša, navedbo predlagatelja, osnovne podatke o kandidatu (ime, priimek, stalno bivališče, poklic in delovne izkušnje), privolitev kandidata h kandidaturi, ki se izkazuje s podpisom soglasja kandidata ali izjavo predlagatelja, da kandidat soglaša s kandidaturo in podpis predlagatelja.
Rok za predložitev predloga kandidature Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je tri dni pred sejo, na kateri svet odloča o izvolitvi oziroma imenovanju.
106. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dolžna obravnavati vse predloge članov sveta in drugih upravičenih predlagateljev, ki jih prejme najkasneje tri dni pred sejo sveta, na kateri je predvidena izvolitev oziroma imenovanje. Nepravočasni predlogi in predlogi na seji sveta niso dovoljeni.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja preveri, kateri izmed predlaganih kandidatov izpolnjujejo pogoje ter oblikuje mnenje in predlog sklepa za izvolitev oziroma imenovanje. Na seji sveta se glasuje najprej o predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, če ta ni sprejet ali Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja svojega predloga ne oblikuje, se glasuje o preostalih predlaganih kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer po vrstnem redu prejema predloga kandidature. Kolikor nobeden od predlaganih kandidatov ni izvoljen oziroma imenovan, se kandidacijski postopek ponovi.
V primeru, da za več mest kandidira več kandidatov, se najprej glasuje o predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, če ta ni sprejet ali Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja svojega predloga ne oblikuje, se glasuje o preostalih predlaganih kandidatih za posamezna mesta, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer po vrstnem redu prejema predloga posamične kandidature. Kolikor po tako izvedenem glasovanju niso zapolnjena vsa prosta mesta, se kandidacijski postopek ponovi za preostala prazna mesta.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko svetu predlaga izvolitev oziroma imenovanje največ toliko kandidatov, kolikor jih svet voli oziroma imenuje.
107. člen
Kadar kandidira en kandidat za eno mesto, je kandidat izvoljen oziroma imenovan, če zanj glasuje večina opredeljenih navzočih članov sveta, razen če zakon ali statut določa drugačno večino.
108. člen
V primeru, da za eno mesto kandidira več kandidatov in Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ne izoblikuje svojega mnenja s predlogom sklepa o izvolitvi oziroma imenovanju ter se glasuje tajno, se priimki kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu.
Član sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred enim od kandidatov. Izbran je kandidat, ki je prejel največ glasov.
V primeru, da dva ali več kandidatov prejme enako najvišje število glasov, se opravi drugi krog glasovanja, pri čemer se glasuje le o tistih kandidatih, ki so prejeli enako najvišje število glasov. Če imata tudi v drugem krogu dva kandidata enako število glasov, odloči o izvolitvi žreb, ki se opravi takoj na seji sveta.
109. člen
V primeru, da za več mest kandidira več kandidatov in Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ne izoblikuje svojega mnenja s predlogom sklepa o izvolitvi oziroma imenovanju ter se glasuje tajno, se priimki kandidatov na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu.
Član sveta glasuje za posamezne kandidate tako, da obkroži zaporedno številko pred največ toliko kandidati, kolikor je mest za izvolitev. Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli največ glasov.
V primeru, da dva ali več kandidatov pri glasovanju prejme enako, za izvolitev potrebno število glasov, se opravi drugi krog glasovanja, kjer so izvoljeni kandidati, ki so dobili več glasov. V primeru, da tudi pri tem glasovanju dva ali več kandidatov prejme enako, za izvolitev potrebno število glasov, odloča o izvolitvi žreb, ki se opravi takoj na seji sveta.
1. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta
110. člen
Člane delovnih teles sveta (razen komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja) imenuje svet na podlagi liste kandidatov za člane, ki jo določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Lista kandidatov vsebuje predlog kandidata za predsednika delovnega telesa ter predlog kandidatov za člane delovnega telesa.
Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se na isti seji izvede poimensko imenovanje članov. Če na ta način niso imenovani vsi člani, se lahko opravi posamično glasovanje o preostalih predlaganih kandidatih, za katere je bil predlog pravočasno posredovan Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, in sicer po vrstnem redu prejema predloga, na isti seji sveta.
Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo za manjkajoče člane delovnega telesa.
2. Postopek za razrešitev
111. člen
Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po postopku, ki ga določa ta poslovnik, če ni z drugim aktom določen drugačen postopek.
Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja, ki je osebo predlagal za izvolitev ali imenovanje, ali na predlog najmanj štirih članov sveta. Če predlagatelj razrešitve ni Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se predlog razrešitve vloži pri tej komisiji.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev.
112. člen
Predlog za razrešitev se posreduje Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Če predlog ne vsebuje obrazložitve po določilih tretjega odstavka prejšnjega člena, ga Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja vrne predlagatelju v dopolnitev. Ko je predlog popoln, ga v roku 3 delovnih dni Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja posreduje županu.
Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na katero se nanaša, najmanj osem dni pred sejo sveta, na kateri bo obravnavan. Oseba, na katero se razrešitev nanaša, ima pravico pisno se opredeliti o predlogu razrešitve.
Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta, do katere je mogoče upoštevati rok iz prejšnjega odstavka tega člena.
113. člen
Po končani obravnavi predloga za razrešitev svet sprejme odločitev o predlogu z večino, ki je predpisana za izvolitev ali imenovanje osebe, zoper katero je vložen predlog za razrešitev.
O razrešitvi se izda pisni odpravek sklepa s pravnim poukom.
3. Odstop članov občinskega sveta, članov delovnih teles in drugih organov ter funkcionarjev občine
114. člen
Župan in člani sveta imajo pravico odstopiti.
Županu in članom sveta na podlagi pisne izjave o odstopu v skladu z zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat.
Postopek v zvezi z odstopom župana in članov sveta ureja zakon in statut občine.
115. člen
Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani.
Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Svet s sklepom ugotovi prenehanje mandata občinskega funkcionarja, članstva ali imenovanja zaradi odstopa na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva dolžna predlagati svetu novega kandidata. Svet odloči s sklepom.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
»Vsa imenovanja oziroma volitve, ki jih je svet opravil na osnovi dosedanjega poslovnika, in mandat članov še traja, ostanejo v veljavi do konca mandata, za katerega so bila imenovanja oziroma volitve opravljena.
Stalna delovna telesa, kot so določena v 62. členu poslovnika, se ustanovijo po konstituiranju sveta na prvih naslednjih volitvah po uveljavitvi sprememb in dopolnitev poslovnika.«
40. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2015-1
Hrpelje, dne 24. septembra 2015
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti