Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

2883. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015, stran 8122.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.)) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 9. redni seji dne 24. 9. 2015 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/14 in 47/15) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
proračun 2015
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
17.517.102,82
70
DAVČNI PRIHODKI
11.506.739,87
700 davki na dohodek in dobiček
9.624.691,00
703 davki na premoženje
1.513.564,51
704 domači davki na blago in storitve
362.907,36
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.629.736,98
710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.633.515,71
711 takse in pristojbine
12.320,00
712 denarne kazni
19.500,00
713 prihodki od prodaje blaga in  storitev
106.341,00
714 drugi nedavčni prihodki
858.060,27
72
KAPITALSKI PRIHODKI
268.982,00
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
30.000,00
722 prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev
238.982,00
73
PREJETE DONACIJE
2.185,00
730 prejete donacije iz domačih virov
2.185,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.497.612,37
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančih institucij
2.497.612,37
741 prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračuna EU
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
611.846,60
782 prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko
199.999,90
787 prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij
411.846,70
II.
SKUPAJ ODHODKI
22.842.597,91
40
TEKOČI ODHODKI
4.364.694,93
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
919.315,22
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
138.385,94
402 izdatki za blago in storitve
3.090.251,77
403 plačila domačih obresti
134.400,00
409 sredstva, izločena v rezerve
84.342,00
41
TEKOČI TRANSFERI
7.084.374,16
410 subvencije
297.575,37
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.649.518,22
412 transferi neprofitnim organizacijam
741.008,28
413 drugi tekoči domači transferi
2.365.772,29
414 tekoči trasferi v tujino
30.500,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
11.067.115,82
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
11.067.115,82
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
326.413,00
431 investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki
83.763,00
432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom
242.650,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
–5.325.495,09
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
930.000,00
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb
930.000,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
2.751.211,70
50
ZADOLŽEVANJE
2.751.211,70
500 zadolževanje
2.751.211,70
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
695.172,36
55
ODPLAČILO DOLGA
695.172,36
500 odplačilo domačega dolga
695.172,36
IX.
POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–4.199.455,75
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
0,00
XI.
NETO FINANCIRANJE
0,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
4.199.455,75
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-8/2014
Ajdovščina, dne 24. septembra 2015
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti