Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2840. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Azerbajdžanski republiki
2841. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Afganistan
2842. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Irak

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2843. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

MINISTRSTVA

2844. Odločba o prenehanju ustanove Ustanova Multikulturni center na Metelkovi

BANKA SLOVENIJE

2845. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice banke tretje države
2846. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice
2847. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja
2848. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic
2849. Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2850. Poročilo o gibanju plač za julij 2015
2851. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2015

OBČINE

Beltinci

2852. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za programsko obdobje 2015–2020

Dobrna

2853. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna
2854. Pravilnik o obračunavanju čiščenja industrijske odpadne vode na čistilnih napravah na območju Občine Dobrna

Ivančna Gorica

2855. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica
2856. Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Ivančna Gorica
2857. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Radohova vas
2858. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Radohova vas

Komen

2859. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2015
2860. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015–2020
2861. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in prevozov otrok s posebnimi potrebami ter povračilu stroškov prevoza v Občini Komen
2862. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2863. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kranjska Gora

2867. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora
2868. Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad na objektih v Občini Kranjska Gora

Miren-Kostanjevica

2864. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Miren - Kostanjevica za programsko obdobje 2015–2020
2865. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1996/3 k.o. Opatje selo
2866. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica

Slovenska Bistrica

2869. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica

POPRAVKI

2870. Popravek Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dobrovnik – ožje območje
AAA Zlata odličnost