Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015

Kazalo

2868. Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad na objektih v Občini Kranjska Gora, stran 8085.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora – uradno prečiščeno besedilo (UPB1, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014, 7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 7. redni seji dne 23. 9. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju obnove fasad na objektih v Občini Kranjska Gora
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Namen tega pravilnika je spodbujanje obnove objektov v smislu urejenosti zunanjega videza objektov in naselij, prioritetno pa obnove in oživljanja vaških jeder na območju Občine Kranjska Gora.
(2) Občini Kranjska Gora je v interesu spodbujanje obnove fasad na objektih na celotnem področju občine, še posebej v območju vaških jeder.
(3) Ta pravilnik določa: upravičence do pridobitve sredstev, pogoje in merila, postopek pridobivanja sredstev in nadzor nad porabo sredstev.
2. člen
Finančne spodbude iz tega pravilnika predstavljajo nepovratna sredstva in se zagotovijo v proračunu Občine Kranjska Gora v višini, določeni z odlokom o proračunu Občine Kranjska Gora za vsako posamezno proračunsko leto.
UPRAVIČENCI
3. člen
(1) Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki na območju Občine Kranjska Gora obnavljajo fasade na objektih in imajo ustrezna soglasja in dokazila za obnovo fasad.
(2) V primeru, da je prijavitelj solastnik objekta, je treba predložiti pisno soglasje solastnika, da soglaša z obnovo.
(3) V primeru etažnih lastnikov lahko prijavo za sofinanciranje na podlagi tega pravilnika oddajo le vsi etažni lastniki oziroma v njihovem imenu upravnik stavbe ali druga fizična oseba z ustreznim pooblastilom.
(4) V primeru, da je prijavitelj najemnik objekta, je treba predložiti pisno notarsko overjeno soglasje lastnika s pogoji.
(5) Sredstva po tem pravilniku se gospodarskim subjektom dodeljujejo po pravilu de minimis in skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
(1) Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se za posamično proračunsko leto objavi na spletni strani Občine Kranjska Gora in na krajevno običajen način.
(2) Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– naziv in sedež podeljevalca sredstev,
– predmet javnega poziva,
– višino sredstev, ki se razpisujejo,
– rok za prijavo in način oddaje vlog,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu prijave,
– navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– navedbo meril in način dodeljevanja sredstev upravičencem,
– druge potrebne podatke.
5. člen
(1) Na podlagi objavljenega javnega razpisa prijavitelji oddajo vlogo z vso zahtevano dokumentacijo.
(2) Vloga mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– podatke o prijavitelju (ime, priimek, naslov, davčna številka, številka bančnega računa),
– podatke o objektu,
– opis del,
– seznam upravičenih stroškov,
– obvezne priloge.
6. člen
(1) Postopek javnega razpisa izvede komisija, ki jo za vsak razpis posebej imenuje župan. Komisijo sestavljajo trije člani.
(2) Komisija po izteku vsakega razpisanega roka vloge odpre in jih obravnava.
(3) V primeru nepopolne vloge komisija prosilca pozove, da jo v določenem roku dopolni. Če prosilec vloge v navedenem roku ne dopolni, se vloga kot nepopolna zavrže.
(4) Popolne vloge komisija oceni na podlagi meril iz 8. člena tega pravilnika.
(5) Na podlagi predloga dodelitve proračunskih sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska uprava izda sklep o dodelitvi sredstev. Zoper navedeni sklep je možna pritožba županu občine.
(6) Upravičenec je po preteku pritožbenega roka dolžan skleniti z občino pogodbo o sofinanciranju, v kateri se določijo medsebojna razmerja. S pogodbo se tudi določi, da upravičenec finančna sredstva odobrena s pogodbo, pridobi šele po zaključku vseh del ter terenskem ogledu komisije imenovane s strani župana. Če se upravičenec v tem roku ne odzove na poziv oziroma ne sklene pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
(7) Sredstva se dodelujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen. Upravičenci, kateri so podali vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli sredstev, se lahko prijavijo na razpis v naslednjem letu.
POGOJI IN MERILA
7. člen
(1) Pogoji za sodelovanje na razpisu so:
– dela izvedena v skladu s predpisi in pogoji javnega razpisa,
– dokazilo o lastništvu objekta,
– pisno notarsko overjeno soglasje lastnika z navedenimi pogoji, če fasado obnavlja najemnik objekta,
– pisno soglasje solastnikov objekta za predvidena dela,
– pisno soglasje etažnih lastnikov objekta in pogoje v zvezi z obnovo fasade,
– pridobljena ustrezna dokumentacija s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (projektni pogoji, soglasja), v primerih, ko je v skladu z zakonom to potrebno,
– predračunska vrednost predvidene investicije s popisom del, pripravljena s strani gospodarskega subjekta, registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti.
(2) Po tem pravilniku se sofinancira le celovita obnova fasade.
8. člen
(1) Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev so:
– pomen objekta z vidika kulturne dediščine in arhitekturne vrednosti,
– nevarnost fasade,
– starost objekta,
– namembnost objekta,
– prenova objekta glede na lego stavbe,
– vrsta in obseg obnove.
(2) Merila se natančno opredelijo v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
(3) Višina sofinanciranja je odvisna od ocene investicije v skladu z merili iz prvega odstavka tega člena, pri čemer občina sofinancira do največ 50% vrednosti obnove z vključenim davkom na dodano vrednost in ne več kot 12,00 EUR/m2 obnovljene fasade na stavbi.
(4) V primeru, da je investicija izvedena v nižji vrednosti, kot je znašala predračunska vrednost, se vrednost dodeljenih sredstev temu ustrezno zniža.
(5) Prijavitelj lahko, v obdobju 20 let, samo enkrat kandidira za isto stavbo.
NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
9. člen
(1) Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, so namenska in se lahko porabijo samo za namene, določene s pogodbo iz šestega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(2) Namensko porabo sredstev in izvajanje pogodb preverja občinska uprava, komisija, ki jo za ta namen imenuje župan in lahko tudi Nadzorni odbor občine.
(3) Občina Kranjska Gora lahko od prijavitelja zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ocenjevanje investicije ali preverjanje namenske porabe sredstev.
(4) Komisija in pristojni organ občinske uprave po podpisu pogodbe o dodelitvi finančne spodbude izvede kontrolo izvedenih del na objektu pri vsakem upravičencu. Kolikor komisija in pristojni občinski organi ugotovijo nepravilnosti, upravičenec ni upravičen do finančne spodbude.
(5) Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko pridobljena finančna sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
(6) Kot nenamenska poraba se šteje:
– da je upravičenec za namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– v primeru drugih nepravilnosti pri porabi sredstev.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3525-4/2015-1
Kranjska Gora, dne 7. septembra 2015
Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat l.r.
 

AAA Zlata odličnost