Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015

Kazalo

2843. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, stran 7978.

  
Na podlagi prvega odstavka 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15), 44. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15), 96. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) in petega odstavka 70. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – UTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15 in 57/15) se v 2. členu za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, črta drugi stavek. Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Ta uredba ureja tudi plače funkcionarjev, ki so napoteni na delo v tujino in jim funkcija v skladu z zakonom med napotitvijo miruje, ter plače in druge prejemke državnih tožilcev, ki so imenovani za nacionalnega predstavnika, namestnika in pomočnika nacionalnega predstavnika v Eurojustu, za čas, ko funkcijo opravljajo v tujini.
(3) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na javne uslužbence, se smiselno uporabljajo tudi za funkcionarje iz prejšnjega odstavka.«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se v tretjem stavku črta besedilo »korigirana za morebitno odpravo nesorazmerja v osnovni plači,«.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Nominalna osnova za delo v tujini se spremeni, če javni uslužbenec med napotitvijo v tujino napreduje v skladu s predpisi.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Spremembo preglednice indeksov življenjskih stroškov, ki so določeni v prilogi 2 te uredbe, sprejme vlada na predlog ministra za zunanje zadeve trikrat na leto, tako da se indeksi življenjskih stroškov spremenijo 1. februarja, 1. junija in 1. oktobra z zadnjim objavljenim indeksom OZN pred tem datumom. Če je javni uslužbenec napoten v državo, za katero v prilogi 2 ni ustreznega indeksa, ki bi omogočal izračun plače, se ta do dopolnitve priloge 2 z ustreznim indeksom obračunava na podlagi najprimernejšega nižjega indeksa glede na predvideno višino življenjskih stroškov, ob objavi indeksa pa se opravi poračun.«.
4. člen
V prvem odstavku 20. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Položajni dodatek pripada javnemu uslužbencu za čas dela v tujini, ko opravlja naloge vodenja ali poveljevanja, in sicer vodji predstavništva, in začasnemu odpravniku poslov med celodnevno odsotnostjo vodje predstavništva.«.
V četrtem odstavku se za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Ta dodatek pripada tudi javnim uslužbencem in pripadnikom Slovenske vojske na mednarodni dolžnosti za celodnevno nadomeščanje javnega uslužbenca, ki na delu v tujini opravlja naloge vodenja, oziroma pripadnika Slovenske vojske, ki opravlja naloge poveljevanja.«.
5. člen
Tretji odstavek 25. člena uredbe se dopolni tako, da se za piko doda besedilo, ki se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek se v posameznih državah najvišji znesek, ki ga za stroške šolnine in vpisnine krije organ, določi v lokalni valuti, in sicer:
Država
Najvišji znesek vpisnine in šolnine v lokalni valuti, ki ga krije organ
Japonska
2.500.000 JPY
Švica
20.000 CHF
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
15.000 GBP
ZDA
24.000 USD
Kanada
25.000 CAD
Avstralija
26.000 AUD
«.
6. člen
Za prvim odstavkom 32. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Limit za nastanitev javnega uslužbenca se določi na dan razporeditve v tujino in se ne glede na spremembo višine osnovne plače uporablja do izteka njegove razporeditve na delo v tujini. Ta limit je praviloma določen v valuti euro, razen če je s sklepom ministra, ki je pristojen za javnega uslužbenca, določena druga valuta. V tem primeru se za določitev višine limita za nastanitev v tujini uporabi srednji tečaj Banke Slovenije med eurom in lokalno valuto ali valuto, v kateri se izplačujejo plača in drugi prejemki, na dan sklenitve pogodbe oziroma aneksa k pogodbi o zaposlitvi, s katerim je javni uslužbenec razporejen na delo v tujini. Med njegovim delom v tujini vplivajo na višino limita za nastanitev spremenjene okoliščine, vezane na nadomestila iz prejšnjega odstavka tega člena.«.
Dosedanji drugi do osmi odstavek postanejo tretji do deveti odstavek.
7. člen
V prvem odstavku 43.a člena se na koncu preglednice dodajo naslednje nove vrstice:
»
T100004
NACIONALNI PREDSTAVNIK V EUROJUSTU
170
3.515,21
T100005
NAMESTNIK NACIONALNEGA PREDSTAVNIKA V EUROJUSTU
150
3.345,25
T100006
POMOČNIK NACIONALNEGA PREDSTAVNIKA V EUROJUSTU
140
3.169,28
«.
8. člen
V prilogi 1 se na koncu preglednice dodajo naslednje nove vrstice:
»
T100004
NACIONALNI PREDSTAVNIK V EUROJUSTU
170
3.638,44
T100005
NAMESTNIK NACIONALNEGA PREDSTAVNIKA V EUROJUSTU
150
3.451,86
T100006
POMOČNIK NACIONALNEGA PREDSTAVNIKA V EUROJUSTU
140
3.265,27
«.
9. člen
V prilogi 3 se v naslovni vrstici preglednice v četrtem stolpcu za besedilom »organizaciji« dodata vejica in besedilo »nacionalni predstavnik v Eurojustu in njegov namestnik«.
V naslovni vrstici preglednice se v petem stolpcu za besedilom »uslužbenci« dodata vejica in besedilo »pomočnik nacionalnega predstavnika v Eurojustu in funkcionarji (funkcija v RS miruje)«.
V četrtem stolpcu se pri dosedanjem naslovu »Obrambni ataše ter obrambni in vojaški predstavnik pri mednarodni organizaciji ( %)« v vrstici Haag doda število »110«.
KONČNI DOLOČBI
10. člen
Določba spremenjenega četrtega odstavka 7. člena uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2016, dopolnitev tretjega odstavka 25. člena se prične uporabljati s šolskim letom 2015/2016.
Ta uredba začne veljati 1. oktobra 2015.
Št. 00714-24/2015
Ljubljana, dne 30. septembra 2015
EVA 2015-3130-0053
Vlada Republike Slovenije
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost