Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015

Kazalo

2855. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica, stran 8060.

  
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 8. redni seji dne 23. 9. 2015 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A
Občine Ivančna Gorica
1. člen
V Statutu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – uradno prečiščeno besedilo) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Na območju Občine Ivančna Gorica so ustanovljene krajevne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: krajevne skupnosti). Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status krajevnih skupnosti občine so določeni s tem statutom in odlokom občine. Krajevne skupnosti so:
1. Krajevna skupnost AMBRUS, s sedežem Ambrus 56, 1303 Zagradec, ki ima sedem (7) članov sveta in območja: Ambrus, Bakrc, Brezovi Dol, Kal, Kamni Vrh pri Ambrusu, Primča vas in Višnje;
2. Krajevna skupnost DOB PRI ŠENTVIDU, s sedežem Dob pri Šentvidu 8, 1296 Šentvid pri Stični, ki ima enajst (11) članov sveta in območja: Boga vas, Breg pri Dobu, Dob pri Šentvidu, Hrastov Dol, Lučarjev Kal, Male Pece, Podboršt, Pokojnica, Rdeči Kal, Sad, Sela pri Dobu, Škoflje in Trnovica;
3. Krajevna skupnost IVANČNA GORICA, s sedežem Sokolska ulica 8, 1296 Ivančna Gorica, ki ima enajst (11) članov sveta in območja: Gorenja vas, Ivančna Gorica, Malo Črnelo, Malo Hudo, Mleščevo, Mrzlo Polje, Spodnja Draga, Stranska vas ob Višnjici, Škrjanče, Veliko Črnelo in Vrhpolje pri Šentvidu;
4. Krajevna skupnost KRKA, s sedežem Krka 1D, 1301 Krka, ki ima petnajst (15) članov sveta in območja: Gabrovčec, Gradiček, Krka, Krška vas, Laze nad Krko, Male Lese, Mali Korinj, Podbukovje, Ravni Dol, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliki Korinj in Znojile pri Krki;
5. Krajevna skupnost METNAJ, Metnaj 2, 1295 Ivančna Gorica, ki ima enajst (11) članov sveta in območja: Debeče, Dobrava pri Stični, Mala Goričica, Mekinje nad Stično, Metnaj, Obolno, Osredek nad Stično, Planina, Poljane pri Stični in Pristava nad Stično;
6. Krajevna skupnost MULJAVA, Muljava 21, 1295 Ivančna Gorica, ki ima sedem (7) članov sveta in območja: Bojanji Vrh, Leščevje, Male Kompolje, Male Vrhe, Mevce, Muljava, Oslica, Potok pri Muljavi, Sušica, Trebež, Velike Kompolje in Velike Vrhe;
7. Krajevna skupnost SOBRAČE, Sobrače 13, 1296 Šentvid pri Stični, ki ima sedem (7) članov sveta in območja: Pusti Javor, Sela pri Sobračah, Sobrače in Vrh pri Sobračah;
8. Krajevna skupnost STIČNA, Stična 11, 1295 Ivančna Gorica, ki ima devet (9) članov sveta in območja: Gabrje pri Stični, Mala Dobrava, Stična in Vir pri Stični;
9. Krajevna skupnost ŠENTVID PRI STIČNI, Šentvid pri Stični 65, 1296 Šentvid pri Stični, ki ima trinajst (13) članov sveta in območja: Artiža vas, Glogovica, Griže, Grm, Male Češnjice, Mali Kal, Petrušnja vas, Pristavlja vas, Radohova vas, Selo pri Radohovi vasi, Šentpavel na Dolenjskem, Šentvid pri Stični, Velike Češnjice, Velike Pece, Veliki Kal in Zaboršt pri Šentvidu;
10. Krajevna skupnost TEMENICA, Temenica 6, 1296 Šentvid pri Stični, ki ima devet (9) članov sveta in območja: Bratnice, Breg pri Temenici, Bukovica, Čagošče, Dolenja vas pri Temenici, Male Dole pri Temenici, Praproče pri Temenici, Pungert, Radanja vas, Šentjurje, Temenica, Velike Dole pri Temenici in Videm pri Temenici;
11. Krajevna skupnost VIŠNJA GORA, Mestni trg 21, 1294 Višnja Gora, ki ima trinajst (13) članov sveta in območja: Dedni Dol, Gorenje Brezovo, Kamno Brdo, Kriška vas, Leskovec, Nova vas, Peščenik, Podsmreka pri Višnji Gori, Polje pri Višnji Gori, Pristava pri Višnji Gori, Sela pri Višnji Gori, Spodnje Brezovo, Stari trg, Velika Dobrava, Višnja Gora, Vrh pri Višnji Gori, Zavrtače in Zgornja Draga;
12. Krajevna skupnost ZAGRADEC, Zagradec 11, 1303 Zagradec, ki ima petnajst (15) članov sveta in območja: Breg pri Zagradcu, Češnjice pri Zagradcu, Dečja vas pri Zagradcu, Fužina, Gabrovka pri Zagradcu, Grintovec, Kitni Vrh, Kuželjevec, Male Reberce, Malo Globoko, Marinča vas, Tolčane, Valična vas, Velike Reberce, Veliko Globoko in Zagradec.
2. člen
V drugem odstavku 16. člena se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,«.
Petnajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določi merila za izplačilo sejnin za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov, s tem aktom pa lahko določi tudi merila za izplačilo sejnin članom svetov ožjih delov občine,«.
3. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost članstva v občinskem svetu z drugimi funkcijami in z delom v občinski upravi ureja zakon.«
4. člen
Četrti odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost članstva v komisiji ali odboru občinskega sveta ureja zakon.«
5. člen
Besedilo 63. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinsko pravobranilstvo ureja zakon.«
6. člen
V trinajsti alineji 67. člena se beseda »soglasja« nadomesti z besedo »mnenja«.
7. člen
Drugi odstavek 70. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost članstva v svetu krajevne skupnosti s funkcijami občinskih funkcionarjev in z delom v občinski upravi ureja zakon.«
8. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
»76. člen
Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon.
Sredstva od premoženja krajevnih skupnosti, plačila za storitve javne službe in druga sredstva krajevnih skupnosti se namenijo za financiranje njihovih nalog.«
9. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
»78. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto oblikujejo njihovi sveti. Finančne načrte, ki so sestavni del občinskega proračuna sprejme na predlog župana občinski svet.
Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih skupnosti, če te niso zajete v njihovih finančnih načrtih.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu občine.
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.«
10. člen
V drugem odstavku 97. člena se črta četrta alineja.
11. člen
V 100. členu se črta šesta alineja.
KONČNI DOLOČBI
12. člen
Občinski organi morajo uskladiti občinske predpise s temi spremembami in dopolnitvami statuta najpozneje v treh mesecih od njihove uveljavitve.
Z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev statuta prenehajo veljati predpisi ožjih delov Občine Ivančna Gorica.
13. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2011
Ivančna Gorica, dne 23. septembra 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost