Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015

Kazalo

2845. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice banke tretje države, stran 7979.

  
Na podlagi desetega odstavka 121. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice banke tretje države
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo mora banka tretje države priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(opredelitve pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-2 oziroma Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL EU L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013) in predpisih, izdanih na njuni podlagi.
2. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA USTANOVITEV PODRUŽNICE BANKE TRETJE DRŽAVE
3. člen
(splošno o dokumentaciji)
Zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice banke tretje države (v nadaljevanju: podružnica) je treba poleg prilog iz 1. do 11. točke tretjega odstavka 121. člena ZBan-2 priložiti naslednjo dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je podružnica kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati storitve, na katere se nanaša zahteva:
(a) dokumentacijo o ureditvi notranjega upravljanja,
(b) dokumentacijo o izpolnjevanju drugih pogojev.
2.1. Dokumentacija o ureditvi notranjega upravljanja
4. člen
(dokumentacija o ureditvi notranjega upravljanja)
Dokumentacija za ugotavljanje stabilnosti načrtovane ureditve notranjega upravljanja iz 128. člena ZBan-2 mora vsebovati dokumentacijo iz 5. do 8. člena tega sklepa o:
(a) organizacijski strukturi,
(b) procesih upravljanja tveganj,
(c) mehanizmih notranjih kontrol,
(d) politikah in praksah prejemkov.
5. člen
(dokumentacija o organizacijski strukturi)
Dokumentacija za presojo organizacijske strukture podružnice mora vsebovati:
(a) organigram, iz katerega je razvidno, da so upoštevana temeljna načela organiziranja, vključno z opisom razmejitev pristojnosti in odgovornosti ter poročevalskih tokov med različnimi hierarhičnimi in organizacijskimi ravnmi,
(b) pravilnike, navodila in druge akte, ki opredeljujejo izvajanje vseh delovnih postopkov v okviru opravljanja storitev,
(c) dokumentacijo, iz katere sta razvidna sistem sprejemanja odločitev in odgovornost posameznikov, ki sprejemajo odločitve pri posameznih delovnih procesih v okviru opravljanja storitev,
(d) dokumentacijo, iz katere so razvidne odgovornosti višjega vodstva iz 30. točke prvega odstavka 7. člena ZBan-2 ter način zagotavljanja učinkovitega nadzora uprave nad višjim vodstvom,
(e) dokumentacijo, iz katere je razvidna politika za preprečevanje nastanka nasprotja interesov,
(f) dokumentacijo:
– iz katere je razvidno število zaposlenih, ki bodo izvajali storitve, njihova izobrazbena struktura in strokovna usposobljenost,
– ki dokazuje strokovno usposobljenost nosilcev ključnih funkcij,
(g) dokumentacijo, iz katere je razvidna politika za doseganje visokih strokovnih standardov in etičnih vrednot pri poslovanju.
6. člen
(dokumentacija o procesih upravljanja tveganj)
Dokumentacija za presojo učinkovitosti procesov upravljanja tveganj banke mora vsebovati:
(a) strnjeno izjava upravljalnega organa o tveganju iz točke (f) prvega odstavka 435. člena Uredbe (EU) št. 575/2013,
(b) strategije in politike prevzemanja in upravljanja tveganj iz 5. in 6. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 73/15, v nadaljevanju sklep o upravljanju),
(c) opis procesov upravljanja tveganj iz 20., 21., 23. in 24. člena sklepa o upravljanju,
(d) opis notranjega poročanja o tveganjih iz 25. člena sklepa o upravljanju,
(e) politiko odobritve novih produktov iz 28. člena sklepa o upravljanju,
(f) politiko uporabe zunanjih izvajalcev iz 29. člena sklepa o upravljanju.
7. člen
(dokumentacija o mehanizmih notranjih kontrol)
Dokumentacija za presojo primernosti mehanizmov notranjih kontrol banke mora vsebovati:
(a) dokumentacijo, iz katere je razvidna organiziranost mehanizmov notranjih kontrol z opisom pravil in kontrol nad izvajanjem organizacijskih, poslovnih in delovnih postopkov banke (notranje kontrole),
(b) dokumentacijo, iz katere je razvidna organiziranost in raven delovanja:
– službe notranje revizije pri vseh delovnih procesih v okviru opravljanja bančnih storitev, vključno s strategijo službe notranje revizije ter opisom notranjega revidiranja in obsega aktivnosti v prvih dveh letih poslovanja pri posameznih delovnih procesih v okviru opravljanja bančnih storitev,
– funkcije upravljanja tveganj in funkcije skladnosti poslovanja, vključno z internim aktom, ki določa namen, pomen in naloge posamezne funkcije, hierarhičnim položajem vodje posamezne funkcije ter letnim načrtom posamezne funkcije.
8. člen
(dokumentacija o politikah in praksah prejemkov)
Dokumentacija za presojo ustreznosti politike prejemkov banke mora vsebovati politiko prejemkov iz prvega odstavka 169. člena ZBan-2, ki upošteva temeljna načela za določanje politike in praks glede prejemkov.
2.2. Dokumentacija o izpolnjevanju drugih pogojev
9. člen
(dokumentacija o izpolnjevanju drugih pogojev)
Dokumentacija za ugotavljanje izpolnjevanja drugih pogojev za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice mora vsebovati:
(a) finančni načrt, vključno s projekcijo zagotavljanja finančnega premoženja oziroma zavarovanja iz četrtega odstavka 121. člena ZBan-2,
(b) dokumentacijo glede tehnične opremljenosti prostorov, ki omogoča varno in nemoteno izvajanje poslovnih procesov v okviru opravljanja storitev ter zagotavlja ustrezno ločitev posameznih funkcij poslovanja in možnost njihove medsebojne povezave,
(c) strategijo razvoja informacijskih sistemov in politiko varnosti informacijskih sistemov, ki upošteva priporočila ustreznih standardov, ki jih izdaja Slovenski inštitut za standardizacijo oziroma drug pooblaščeni organ,
(d) dokumentacijo glede sposobnosti pravočasnega, točnega in standardiziranega poročanja Banki Slovenije in drugim nadzornim institucijam.
10. člen
(opis jamstva za vloge)
Banka tretje države mora zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice predložiti podrobnejši opis jamstva za vloge, ki velja v državi sedeža banke. Opis mora vsebovati natančen in celovit pregled pravic in obveznosti vlagateljev oziroma bank ter opis formalnega postopka za uresničitev teh pravic in obveznosti.
3. IZKAZOVANJE PODRUŽNICE Z NALEPKO
11. člen
(nalepka)
(1) Banka Slovenije skupaj z odločbo o izdaji dovoljenja za ustanovitev podružnice izroči banki tretje države po eno nalepko z napisom Banka Slovenije, Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, za vsako posamezno poslovalnico podružnice na podlagi predloženega seznama. Ob odprtju nove poslovalnice podružnica zaprosi Banko Slovenije za izdajo nove nalepke.
(2) Če je nalepka pri zamenjavi uničena, mora podružnica imenovati komisijo, ki o tem sestavi zapisnik. Podružnica posreduje zapisnik Banki Slovenije ali pa vrne uničeno nalepko.
(3) Vsebino in obliko nalepke iz prvega odstavka tega člena določi Banka Slovenije z notranjim aktom.
4. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice banke tretje države (Uradni list RS, št. 28/07).
13. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. septembra 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost