Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015

Kazalo

2861. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in prevozov otrok s posebnimi potrebami ter povračilu stroškov prevoza v Občini Komen, stran 8075.

  
Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 47/15), 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 63/13) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14) je Občinski svet Občine Komen na 6. redni seji dne 23. 9. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o organiziranju šolskih prevozov in prevozov otrok s posebnimi potrebami ter povračilu stroškov prevoza v Občini Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa:
– način in postopke organiziranja prevoza za učence osnovne šole na območju Občine Komen ter prevoza otrok s posebnimi potrebami,
– postopke za uveljavljanje pravice do povračila stroškov,
– postopke za koriščenje plačljivega prevoza,
– določitev višine povračila stroškov in način izplačevanja prevoznih stroškov.
2. člen
Upravičenci po tem pravilniku so učenci osnovnih šol in otroci s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v Občini Komen.
II. BREZPLAČEN PREVOZ ŠOLOOBVEZNIH OTROK
3. člen
Upravičenec do brezplačnega šolskega prevoza je učenec, ki:
– obiskuje osnovno šolo v šolskem okolišu Občine Komen in je njegovo prebivališče do matične osnovne šole oddaljeno več kot štiri kilometre oziroma ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča do osnovne šole, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo;
– obiskuje zaradi prešolanja šolo izven matičnega okoliša in je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, v katero je prešolan;
– obiskuje prvi razred osnovne šole v matičnem šolskem okolišu občine Komen, ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, kolikor ima na poti v šolo ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši oziroma zakoniti zastopniki učenca. Kolikor se starši oziroma zakoniti zastopniki učenca odločijo za uveljavitev pravice do brezplačnega organiziranega prevoza s spremstvom, morajo šoli predložiti pisno soglasje.
4. člen
Prevoze šoloobveznih učencev iz prve in tretje alineje 3. člena tega pravilnika opravlja izvajalec, ki ga občina izbere na podlagi določil zakona, ki ureja javna naročila. Prevoze občina financira neposredno izvajalcu iz sredstev proračuna občine.
Osnovna šola je dolžna najmanj en mesec pred začetkom novega šolskega leta občini posredovati seznam učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza. Osnovna šola je občini dolžna sporočiti vsako spremembo podatkov v roku 8 dni po nastali spremembi.
5. člen
Kolikor občina brezplačnega prevoza, zaradi odročnega kraja, premajhnega števila učencev za organiziran šolski prevoz, nevarnega dostopa do postajališča ali nevarne poti za prevoz učencev, ne more organizirati, starši oziroma zakoniti zastopniki učenca pa soglašajo, da učenca sami vozijo v šolo in iz nje, jim občina povrne stroške prevoza na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od prebivališča do matične osnovne šole in nazaj za dneve prisotnosti v šoli v posameznem mesecu.
Občina staršem oziroma zakonitim zastopnikom učenca mesečno povrne prevozne stroške na njihov osebni račun, in sicer do 20. v mesecu za pretekli mesec, na podlagi zahtevka in poročila o prisotnosti učenca v šoli, v višini kot je določena s predpisi, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom javnih uslužbencev.
Postopek ugotavljanja upravičenosti do povračila prevoznih stroškov vodi in o upravičenosti odloča pristojni občinski organ na podlagi pisne vloge v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
Prisotnost učenca v šoli občini sporoča šola, ki jo učenec obiskuje, najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec.
Kolikor starši oziroma zakoniti zastopniki učenca uveljavljajo pravico do povračila stroškov za več učencev iz iste družine, se stroški prevoza obračunajo le za en dnevni prevoz v šolo in iz nje.
Število dejansko prevoženih kilometrov v postopku izdaje odločbe ugotavlja pristojni občinski organ, ki vodi postopek, upoštevaje najkrajšo pot.
Kolikor starši oziroma zakoniti zastopniki učenca, kljub organiziranemu prevozu na relaciji, izberejo lasten način prevoza učenca, niso upravičeni do povračila prevoznih stroškov.
III. PREVOZ Z DOPLAČILOM
6. člen
Starši oziroma zakoniti zastopniki učenca lahko zaprosijo za koriščenje plačljivega prevoza, ki ga organizira občina, za obiskovanje interesnih oziroma prostočasnih dejavnosti.
Na podlagi prejete vloge občina s starši oziroma zakonitimi zastopniki učenca sklene dogovor, s katerim se uredijo vse medsebojne pravice, dolžnosti in obveznosti.
Višina doplačila je enaka za vse učence, ne glede na dolžino relacije, ne glede na to ali koristijo avtobusni prevoz ali prevoz s kombiniranim vozilom ter ne glede na število mesečnih voženj učenca in znaša za prvega učenca v družini 10,00 EUR na mesec oziroma 5,00 EUR na mesec za vsakega naslednjega učenca v družini.
Starši oziroma zakoniti zastopniki učenca poravnavajo svoje obveznosti občini na podlagi izstavljenega računa.
V primeru, da na šolskemu prevozu ni prostih mest ima občina pravico, da vlogo za koriščenje plačljivega prevoza zavrne.
7. člen
Kolikor so na šolskem prevozu, ki ga organizira Občina Komen, še prosta mesta, lahko brezplačen prevoz koristijo tudi učenci s stalnim prebivališčem izven Občine Komen.
IV. PREVOZ UČENCEV, KI OBISKUJEJO OSNOVNO ŠOLO IZVEN MATIČNEGA ŠOLSKEGA OKOLIŠA
8. člen
Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima v skladu s tretjim odstavkom 56. člena Zakona o osnovni šoli pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu, le v primeru, če bi mu ta pravica pripadala tudi v šolskem okolišu, v katerem prebiva.
Kolikor je v izbranem šolskem okolišu razdalja od prebivališča do šole krajša, kot je razdalja od prebivališča do matične šole, se pri stroških prevoza upošteva dejanska razdalja.
Kolikor bi učenec lahko koristil organiziran šolski prevoz v matično osnovno šolo, mu pravica do povračila prevoznih stroškov v šolo izven šolskega okoliša ne pripada.
9. člen
Starši oziroma zakoniti zastopniki učenca lahko uveljavljajo pravico do povračila stroškov prevoza na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od prebivališča do matične osnovne šole in nazaj za dneve prisotnosti v šoli v posameznem mesecu.
Postopek ugotavljanja upravičenosti do povračila prevoznih stroškov vodi in o upravičenosti odloča pristojni občinski organ na podlagi pisnih vlog v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
Staršem oziroma zakonitim zastopnikom, katerih učenci obiskujejo šolo izven matičnega šolskega okoliša, občina mesečno poravnava prevozne stroške na njihov osebni račun, in sicer do 20. v mesecu za pretekli mesec, na podlagi zahtevka in poročila o prisotnosti učenca v šoli, v višini kot je določena s predpisi, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom javnih uslužbencev.
Prisotnost učenca v šoli občini sporoča šola, ki jo učenec obiskuje, najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec.
Število dejansko prevoženih kilometrov v postopku izdaje odločbe ugotavlja pristojni občinski organ, ki vodi postopek, upoštevaje najkrajšo pot.
V. PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
10. člen
Upravičenec do brezplačnega prevoza otrok s posebnimi potrebami je učenec, ki:
– potrebuje prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja, ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi;
– ima z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in je njegovo prebivališče od zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre.
11. člen
Prevoze otrok s posebnimi potrebami iz 10. člena tega pravilnika opravlja izvajalec, ki ga občina izbere na podlagi določil zakona, ki ureja javna naročila. Prevoze občina financira neposredno izvajalcu iz sredstev proračuna občine.
Kolikor je zaradi ekonomičnosti smiselno, da javno naročilo izvede šola oziroma zavod, župan pooblasti šolo oziroma zavod za urejanje prevoza otrok iz območja občine.
12. člen
Pravica do prevoza ne pripada otroku s posebnimi potrebami, ki je starejši od 18 let in je vključen v posebni program in uveljavlja pravice, določene v zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, razen v primeru, da je na relaciji že organiziran prevoz in da prevoz tega učenca ne predstavlja dodatnih finančnih sredstev za občino.
13. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do povračila prevoznih stroškov vodi in o upravičenosti odloča pristojni občinski organ na podlagi pisnih vlog, ki jih starši oziroma zakoniti zastopniki morajo vložiti v mesecu pred začetkom novega šolskega leta oziroma takoj po prejemu odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami, v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
14. člen
Kolikor občina prevoza ne organizira ter starši oziroma zakoniti zastopniki otroka soglašajo, da sami vozijo otroka v šolo in iz nje oziroma v zavod in iz njega, jim občina povrne stroške prevoza na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od prebivališča do osnovne šole oziroma zavoda in nazaj za dneve prisotnosti v šoli oziroma zavodu v posameznem mesecu.
Občina staršem oziroma zakonitim zastopnikom učenca mesečno povrne prevozne stroške na njihov osebni račun, in sicer do 20. v mesecu za pretekli mesec, na podlagi zahtevka in poročila o prisotnosti učenca v šoli oziroma zavodu, v višini kot je določena s predpisi, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom javnih uslužbencev.
Prisotnost učenca v šoli oziroma zavodu občini sporoča šola oziroma zavod, ki jo/ga učenec obiskuje, najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec.
15. člen
V času organiziranega počitniškega varstva občina staršem oziroma zakonitim zastopnikom otrok ne krije prevoznih stroškov.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Pristojni organ za preventivo v cestnem prometu sprejme dokument o presoji (ogroženosti) varnosti učencev na poti v šolo v roku 1 leta po uveljavitvi tega pravilnika.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. novembra 2015.
Št. 007-10/2015-5
Komen, dne 23. septembra 2015
Župan 
Občine Komen
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost