Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015

Kazalo

2869. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica, stran 8086.

  
Na podlagi 57. v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
1. člen
(Splošno)
S tem sklepom župan Občine Slovenska Bistrica določa začetek, vsebino in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica-1 UPB (Uradni list RS, 34/15; v nadaljnjem besedilu spremembe in dopolnitve PUP).
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo na način, kot ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter ostalimi podzakonski predpisi.
Spremembe in dopolnitve PUP se sprejmejo skladno z 61.a členom ZPNačrt po skrajšanem postopku.
2. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP)
Do uveljavitve novih planskih aktov na podlagi prostorske zakonodaje, torej izdelave občinskega prostorskega načrta (OPN) na celotnem območju Občine Slovenska Bistrica urejajo določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za celotno območje Občine Slovenska Bistrica.
Določila veljavnega odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica, ki zajemajo tudi del območja Pragersko, dovoljujejo le povečavo obstoječih industrijskih objektov kot nujne funkcionalne dopolnitve obstoječih dejavnosti. Iz tega izhaja dejstvo, da drugačen program industrijske dejavnosti na tem območju ni možen, prav tako ni možna novogradnja industrijskih objektov. S tem se preprečujejo potrebni investicijski posegi, kar predstavlja nepremostljivo oviro pri spreminjanju obstoječe dejavnosti na predmetnem območju, za katerega koli investitorja.
Da se zainteresiranim investitorjem omogoči opravljanje industrijske dejavnosti tudi z drugačnim programom in gradnjo novih industrijskih objektov, se je Občina Slovenska Bistrica kot pripravljavec akta odločila, da pripravi spremembe in dopolnitve PUP.
3. člen
(Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP)
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP je ZPNačrt in ostali podzakonski predpisi.
Ker se predvidene spremembe in dopolnitve nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost prostorskih ureditev, se postopek skladno z 61.a členom ZPNačrt vodi po skrajšanem postopku.
4. člen
(Določitev območja)
Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega del ureditvenega območja naselja Pragersko.
5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Ker gre za spremembe tekstualnega dela, ki se nanašajo na posamične spremembe in dopolnitve posebnih prostorskih izvedbenih pogojev odloka, pridobitev posebnih strokovnih rešitev ni predvidena.
6. člen
(Roki izdelave sprememb in dopolnitev PUP)
Za pripravo sprememb in dopolnitev PUP so opredeljeni naslednji okvirni roki:
AKTIVNOST
ROK IZDELAVE
1.
priprava dopolnjenega osnutka
po objavi sklepa v Uradnem listu RS
2.
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
prične 7 dni po objavi javne razgrnitve in traja 15 dni
3.
javna obravnava
v času javne razgrnitve
4.
stališča do morebitnih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave
7 dni po zaključku javne razgrnitve
5.
izdelava predloga akta
do 7 dni po sprejemu stališč
6.
priprava usklajenega predloga akta in sprejem na občinskem svetu 
na prvi seji občinskega sveta po javni
7.
objava sprejetega akta
po sprejemu na seji OS
7. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP)
Glede na predvidene spremembe in dopolnitve PUP, se ne predvideva pridobivanja splošnih smernic, posebnih smernic, ter mnenj, saj predvidene spremembe ne posegajo v pristojnost nosilcev urejanja prostora ker gre izključno za pristojnost občine, da določa pogoje za umeščanje posegov v prostor.
V postopek se lahko vključijo nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PUP in dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih morebiti zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovi pobudnik in pripravljavec sprememb in dopolnitev PUP, tj. Občina Slovenska Bistrica.
9. člen
(Veljavnost in objava sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2015-2-1032
Slovenska Bistrica, dne 30. septembra 2015
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost