Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015

Kazalo

2847. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja, stran 7994.

  
Na podlagi 107. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo mora vložnik priložiti:
(a) zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev iz prvega odstavka 100. člena ZBan-2, vključno z zahtevami glede poslovnega načrta iz 2. točke drugega odstavka 100. člena ZBan-2;
(b) zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje finančnih in dodatnih finančnih storitev iz prvega odstavka 104. člena ZBan-2, ter za statusna preoblikovanja iz prvega in drugega odstavka 105. člena ZBan-2, kadar se zahteva za izdajo dovoljenja v skladu z ZBan-2 in Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktobra 2013, str. 63) vloži pri Banki Slovenije.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(opredelitve pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-2 in Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1, v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013), ter v predpisih, izdanih na njuni podlagi.
2. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE BANČNIH STORITEV
3. člen
(splošno o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev)
Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev je potrebno za namen presoje Banke Slovenije glede izpolnjevanja zahtev iz prvega odstavka 102. člena ZBan-2 priložiti:
(a) splošne informacije in dokumentacijo o vložniku zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev,
(b) dokumentacijo o skladnosti statusnega ustroja banke z določbami 3. poglavja ZBan-2,
(c) poslovni načrt banke za prva tri leta poslovanja in dokumentacijo o skladnosti ureditve notranjega upravljanja z določbami 128. člena ZBan-2,
(d) dokumentacijo o izpolnjevanju drugih pogojev.
2.1. Splošne informacije in dokumentacija o vložniku zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev
4. člen
(splošne informacije o vložniku)
(1) Splošne informacije in dokumentacija o vložniku zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev iz točke a) 3. člena tega sklepa morajo vsebovati:
(a) izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra, če je vložnik pravna oseba, oziroma fotokopijo osebnega dokumenta (osebno izkaznico ali potni list), če je vložnik zahteve fizična oseba;
(b) statut vložnika oziroma glede na pravnoorganizacijsko obliko vložnika, drug akt, iz katerega je razviden njegov organizacijski ustroj;
(c) izpisek delničarjev iz knjige delničarjev oziroma, glede na pravnoorganizacijsko obliko vložnika, drug ustrezen dokaz o njegovi lastniški strukturi in informacija o morebitnem obstoju delničarskih sporazumov ali drugih povezav lastnikov, ki bi bistveno vplivale na upravljanje vložnika;
(d) letni poročili vložnika, ki vsebujeta primerljive podatke predhodnega leta, za zadnji dve poslovni leti;
(e) revizorjevi poročili k letnima poročiloma vložnika za zadnji dve poslovni leti, če je bil vložnik zavezan k reviziji letnega poročila;
(f) če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 6 mesecev, računovodske izkaze vložnika za tekoče poslovno leto;
(g) organigram in seznam oseb, ki so z vložnikom v razmerju tesne povezanosti, vključno z opisom načina povezave;
(h) seznam družb, v katerih ima vložnik lastniški delež, in višina deleža;
(i) mnenje pristojnega nadzornega organa tretje države o poslovanju vložnika v zadnjih treh letih, če je vložnik nadzorovana oseba s sedežem v državi, ki ni članica EU;
(j) podatke v zvezi s pravnomočno zaključenimi postopki proti vložniku, bodisi upravnimi postopki, bodisi civilnimi tožbami, bodisi v zvezi z drugimi sankcijami (odstop s položaja, razrešitev, disciplinski ukrepi ipd.) v povezavi z opravljanjem gospodarske dejavnosti, funkcije člana poslovodstva, stečajnega upravitelja, izvršitelja, člana višjega vodstva ali kot lastnika družbe, če je vložnik fizična oseba, oziroma navedene podatke za člane poslovodstva družbe, če je vložnik pravna oseba.
(2) Če je vložnik nadrejena družba v skupini, morajo splošne informacije in dokumentacija iz prvega odstavka tega člena vsebovati tudi:
(a) dokumentacijo iz točk d), e) in f) prvega odstavka tega člena na konsolidirani podlagi;
(b) podatke iz točke (j) prvega odstavka tega člena za člane poslovodstva družb v skupini;
(c) seznam nadzorovanih družb v skupini z imeni pristojnih nadzornih organov;
(d) opis dejavnosti in morebitnih drugih aktivnosti, s katerimi se ukvarja skupina kot celota ter posamezne družbe v njej;
(e) navedbo bonitetnih ocen družb v skupini, če jih imajo;
(f) opis ureditev notranjega upravljanja skupine, ki zajema organizacijsko strukturo, upravljanje tveganj, mehanizme notranjih kontrol in politike prejemkov v skupini.
2.2. Dokumentacija o statusnem ustroju banke
5. člen
(dokumentacija o statusnem ustroju)
(1) Dokumentacija za ugotavljanje skladnosti statusnega ustroja banke iz točke (b) 3. člena tega sklepa mora poleg dokumentacije iz 1., 3. in 4. točke drugega odstavka 100. člena ZBan-2 vsebovati dokazila, da kandidati za člane nadzornega sveta izpolnjujejo pogoje za imenovanje člana nadzornega sveta v skladu s 53. členom ZBan-2.
(2) Za dokazila iz prvega odstavka tega člena se štejejo:
(a) dokazila o ustreznem znanju, veščinah in izkušnjah kandidatov za člane nadzornega sveta v skladu s 1. točko prvega odstavka 53. člena ZBan-2, vključno z izpolnjenim vprašalnikom VPR iz Priloge 1 Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 73/15) za vsakega kandidata za člana nadzornega sveta;
(b) izpisek iz kazenske evidence in druga oblika dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke prvega odstavka 53. člena ZBan-2 za kandidata za člana nadzornega sveta;
(c) izjavo kandidata za člana nadzornega sveta oziroma ustrezna zagotovila glede izpolnjevanja pogoja iz 3. točke prvega odstavka 53. člena ZBan-2 za kandidata za člana nadzornega sveta.
2.3. Poslovni načrt in dokumentacija o ureditvi notranjega upravljanja
6. člen
(splošno)
(1) Poslovni načrt banke za prva tri leta poslovanja iz točke (c) 3. člena tega sklepa mora poleg podrobnejšega opisa storitev, ki jih namerava banka opravljati, iz prve alineje 2. točke drugega odstavka 100. člena ZBan-2, vsebovati:
– opis območja opravljanja storitev in trženja teh storitev;
– opis potencialnih konkurenčnih prednosti banke;
– finančni načrt vključno s projekcijo zagotavljanja kapitalske ustreznosti.
(2) Dokumentacija za ugotavljanje skladnosti ureditve notranjega upravljanja iz točke (c) 3. člena tega sklepa mora vsebovati opis ureditve notranjega upravljanja iz druge alineje 2. točke drugega odstavka100. člena ZBan-2, ki vključuje dokumentacijo o:
(a) organizacijski strukturi;
(b) procesih upravljanja tveganj;
(c) mehanizmih notranjih kontrol;
(d) politikah in praksah prejemkov.
7. člen
(dokumentacija o organizacijski strukturi)
Dokumentacija za presojo jasnosti organizacijske strukture banke iz točke (a) drugega odstavka 6. člena tega sklepa mora vsebovati:
(a) organigram, iz katerega je razvidno, da so upoštevana temeljna načela organiziranja, vključno z opisom razmejitev pristojnosti in odgovornosti ter poročevalskih tokov med različnimi hierarhičnimi in organizacijskimi ravnmi;
(b) pravilnike, navodila in druge akte, ki opredeljujejo izvajanje vseh delovnih postopkov v okviru opravljanja bančnih storitev;
(c) dokumentacijo, iz katere sta razvidna sistem sprejemanja odločitev in odgovornost posameznikov, ki sprejemajo odločitve pri posameznih delovnih procesih v okviru opravljanja bančnih storitev;
(d) dokumentacijo, iz katere so razvidne odgovornosti višjega vodstva ter način zagotavljanja učinkovitega nadzora uprave nad višjim vodstvom;
(e) dokumentacijo, iz katere je razvidna politika za preprečevanje nastanka nasprotja interesov;
(f) dokumentacijo:
– iz katere je razvidno število zaposlenih, ki bodo izvajali bančne storitve, njihova izobrazbena struktura in strokovna usposobljenost,
– ki dokazuje strokovno usposobljenost nosilcev ključnih funkcij;
(g) kodeks ravnanja članov upravljalnega organa in drugih zaposlenih, iz katerega je razvidna politika za doseganje visokih standardov korporativne kulture banke.
8. člen
(dokumentacija o procesih upravljanja tveganj)
Dokumentacija za presojo učinkovitosti procesov upravljanja tveganj banke iz točke (b) drugega odstavka 6. člena tega sklepa mora vsebovati:
(a) strnjeno izjavo upravljalnega organa o tveganju iz točke (f) prvega odstavka 435. člena Uredbe (EU) št. 575/2013;
(b) strategije in politike prevzemanja in upravljanja tveganj iz 5. in 6. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 73/15, v nadaljevanju sklep o upravljanju);
(c) opis procesov upravljanja tveganj iz 20., 21., 23. in 24. člena sklepa o upravljanju;
(d) opis notranjega poročanja o tveganjih iz 25. člena sklepa o upravljanju;
(e) politiko odobritve novih produktov iz 28. člena sklepa o upravljanju;
(f) politiko uporabe zunanjih izvajalcev iz 29. člena sklepa o upravljanju.
9. člen
(dokumentacija o mehanizmih notranjih kontrol)
Dokumentacija za presojo primernosti mehanizmov notranjih kontrol banke iz točke (c) drugega odstavka 6. člena tega sklepa mora vsebovati:
(a) dokumentacijo, iz katere je razvidna organiziranost mehanizmov notranjih kontrol z opisom pravil in kontrol nad izvajanjem organizacijskih, poslovnih in delovnih postopkov banke (notranje kontrole);
(b) dokumentacijo, iz katere je razvidna organiziranost in raven delovanja:
– službe notranje revizije pri vseh delovnih procesih v okviru opravljanja bančnih storitev, vključno s strategijo službe notranje revizije ter opisom notranjega revidiranja in obsega aktivnosti v prvih dveh letih poslovanja pri posameznih delovnih procesih v okviru opravljanja bančnih storitev,
– funkcije upravljanja tveganj in funkcije skladnosti poslovanja, vključno z internim aktom, ki določa namen, pomen in naloge posamezne funkcije, hierarhičnim položajem vodje posamezne funkcije ter letnim načrtom posamezne funkcije.
10. člen
(dokumentacija o politiki prejemkov)
Dokumentacija za presojo ustreznosti politike prejemkov banke iz točke (d) drugega odstavka 6. člena tega sklepa mora vsebovati politiko prejemkov iz prvega odstavka 169. člena ZBan-2, ki upošteva temeljna načela za določanje politike in praks glede prejemkov.
2.4. Dokumentacija o izpolnjevanju drugih pogojev
11. člen
(dokumentacija o izpolnjevanju drugih pogojev)
Dokumentacija za ugotavljanje izpolnjevanja drugih pogojev za izdajo dovoljenja banki za opravljanje bančnih storitev iz 5. točke drugega odstavka 100. člena ZBan-2 mora vsebovati:
(a) pogodbe ali druga pravna razmerja, sklenjena za namen izvajanja bančnih storitev;
(b) dokumentacijo glede tehnične opremljenosti prostorov, ki omogoča varno in nemoteno izvajanje poslovnih procesov v okviru opravljanja bančnih storitev ter zagotavlja ustrezno ločitev posameznih funkcij poslovanja in možnost njihove medsebojne povezave;
(c) strategijo razvoja informacijskih sistemov in politiko varnosti informacijskih sistemov, ki upošteva priporočila ustreznih standardov, ki jih izdaja Slovenski inštitut za standardizacijo oziroma drug pooblaščeni organ;
(d) dokumentacijo glede sposobnosti pravočasnega, točnega in standardiziranega poročanja Banki Slovenije in drugim nadzornim institucijam.
3. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FINANČNIH IN DODATNIH FINANČNIH STORITEV
12. člen
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za opravljanje finančnih in dodatnih finančnih storitev)
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje finančnih in dodatnih finančnih storitev mora banka zaradi presoje izpolnjevanja zahtev iz tretjega odstavka 104. člena ZBan-2 priložiti dokumentacijo iz drugega odstavka 104. člena ZBan-2.
(2) Za dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 2.2., 2.3. in 2.4. poglavja tega sklepa.
(3) V kolikor banka zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje finančnih storitev vloži hkrati z zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev, se zahtevana dokumentacija iz 2.2. in 2.3. poglavja tega sklepa za obe dovoljenji združi, razen v delih, kjer to ni smiselno.
4. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STATUSNA PREOBLIKOVANJA
13. člen
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za združitev – pripojitev ali spojitev)
(1) Banka, ki je udeležena pri pripojitvi kot prevzemna družba, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priložiti dokumentacijo iz 2. poglavja tega sklepa v smiselnem obsegu.
(2) Banka, ki je udeležena pri pripojitvi kot prevzeta družba, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priložiti:
(a) če prevzemna družba ni banka, dokumentacijo, iz katere izhaja, da je prenehala opravljati bančne storitve in da je obstoječe posle iz tega naslova bodisi zaključila bodisi prenesla na drugo pravno osebo z dovoljenjem za opravljanje bančnih storitev;
(b) če prevzemna družba hkrati vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev, dokumentacijo iz 2. poglavja tega sklepa v smiselnem obsegu.
(3) Banka, ki je udeležena pri spojitvi, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priložiti:
(a) če prevzemna družba ne bo banka, dokumentacijo, iz katere izhaja, da je prenehala opravljati bančne storitve in da je obstoječe posle iz tega naslova bodisi zaključila bodisi prenesla na drugo pravno osebo z dovoljenjem za opravljanje bančnih storitev;
(b) če namerava prevzemna družba opravljati bančne storitve, dokumentacijo iz 2. poglavja tega sklepa v smiselnem obsegu.
(4) V primeru iz točke (b) tretjega odstavka tega člena morajo banke, ki so udeležene pri spojitvi, v imenu in za račun nove družbe zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev prevzemne družbe priložiti dokumentacijo iz 2. poglavja tega sklepa.
(5) V primeru iz četrtega odstavka tega člena se zahtevana dokumentacija iz točke (b) tretjega odstavka in iz četrtega odstavka tega člena združi, razen v delih, kjer to ni smiselno.
14. člen
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za delitev)
(1) Banka, ki je udeležena pri delitvi, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za delitev priložiti dokumentacijo iz 2. poglavja tega sklepa v smiselnem obsegu.
(2) Če zaradi izvedbe delitve iz prvega odstavka tega člena nastane nova družba, ki bo opravljala bančne storitve, mora banka, ki je udeležena pri delitvi, v imenu in za račun nove družbe zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev priložiti dokumentacijo iz 2. poglavja tega sklepa.
15. člen
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za druga statusna preoblikovanja)
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi pri izdaji dovoljenj za druga statusna preoblikovanja, pri katerih je udeležena banka.
16. člen
(dokumentacija glede zajamčenih vlog)
(1) Banka, ki je udeležena pri pripojitvi kot prevzemna banka, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev poleg dokumentacije iz 13. člena tega sklepa priložiti tudi dokumentacijo, iz katere izhaja, da bodo vlagatelji ustrezno obveščeni o njihovih pravicah v primeru prekoračitve zajamčene vloge zaradi pripojitve.
(2) Banke, ki so udeležene pri spojitvi, morajo zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev poleg dokumentacije iz 13. člena tega sklepa priložiti tudi dokumentacijo, iz katere izhaja, da bodo vlagatelji ustrezno obveščeni o njihovih pravicah v primeru prekoračitve zajamčene vloge zaradi združitve.
6. IZKAZOVANJE BANKE S TABLO IN NALEPKO
18. člen
(tabla in nalepke)
(1) Banka Slovenije skupaj z odločbo o izdaji dovoljenja za opravljanje bančnih storitev izroči banki tablo z napisom Banka Slovenije, Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, za sedež banke in po eno nalepko z napisom Banka Slovenije, Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, za vsako njeno posamezno poslovalnico na podlagi predloženega seznama. Ob odprtju nove poslovalnice banka zaprosi Banko Slovenije za izdajo nove nalepke. Ob prenehanju poslovanja mora banka tablo in nalepke vrniti.
(2) Če je nalepka pri zamenjavi uničena, mora banka imenovati komisijo, ki o tem sestavi zapisnik. Banka posreduje zapisnik Banki Slovenije ali pa vrne uničeno nalepko.
(3) Banka Slovenije banki, ki to izrecno želi, izroči table in nalepke z dvojezičnim napisom (slovenskem in italijanskem ali slovenskem in madžarskem).
(4) Vsebino in obliko table in nalepke iz prvega odstavka tega člena določi Banka Slovenije z notranjim aktom.
7. KONČNI DOLOČBI
19. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja (Uradni list RS, št. 28/07, 89/11 in 74/13).
20. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. septembra 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost