Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

2890. Akt o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o., stran 8136.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 7. redni seji dne 30. 9. 2015 sprejel
A K T
o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o.
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem aktom ustanovitelj Občina Litija (v nadaljevanju: družbenik) ustanavlja družbo z omejeno odgovornostjo Socialno varstveni center Litija, d.o.o. (v nadaljevanju: družba).
II. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE
2. člen
Firma družbe se glasi: Socialno varstveni center Litija, d.o.o.
Sedež družbe: Ljubljanska cesta 3, Litija.
Skrajšana firma družbe se glasi: SVC Litija, d.o.o.
3. člen
Sprememba firme družbe je mogoča samo z aktom ustanovitelja družbe.
III. DEJAVNOST DRUŽBE
4. člen
Družba opravlja dejavnost, ki je usklajena z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in spremembe) in obsega:
– 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
– 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
– 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
– 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
– 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
– 56.101 Restavracije in gostilne
– 56.103 Slaščičarne in kavarne
– 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
– 56.290 Druga oskrba z jedmi
– 56.300 Strežba pijač
– 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
– 68.200 Oddajane in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
– 81.210 Splošno čiščenje stavb
– 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
– 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
– 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
– 87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
– 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
– 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
– 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
– 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
– 96.021 Frizerska dejavnost
– 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
– 96.040 Dejavnosti za nego telesa
– 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
Družba lahko v manjšem obsegu opravlja tudi druge spremljajoče dejavnosti, ki se pojavljajo občasno, in dejavnosti, ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti in materiala in so namenjene glavni dejavnosti.
IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN POSLOVNI DELEŽI
5. člen
Osnovni kapital družbe znaša 7.078.905,14 EUR, in sicer na podlagi denarnega vložka družbenika v višini 6.067.500,00 EUR in stvarnega vložka družbenika v višini 1.011.405,14 EUR.
Stvarni vložek predstavljajo nepremičnine:
– parc. št. 1350/1, k.o. 1835 – Hotič (ID znak: 1835-1350/1-0),
– parc. št. 1350/26, k.o. 1835 – Hotič (ID znak: 1835-1350/26-0) in
– parc. št. 1350/30, k.o. 1835 – Hotič (ID znak: 1835-1350/30-0).
V osnovnem kapitalu je družbenik udeležen z enim poslovnim deležem v višini 100 %.
6. člen
Poslovni delež daje imetniku pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do sorazmernega deleža dobička in pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja v primeru likvidacije ali stečaja družbe.
V. POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DRUŽBE
7. člen
Družba ima v pravnem prometu s tretjimi osebami vsa pooblastila.
8. člen
Za nastale obveznosti družbe odgovarja družba z vsem svojim premoženjem. Družbenik za obveznosti družbe ne odgovarja.
VI. UPRAVLJANJE DRUŽBE
9. člen
Organi družbe so:
– družbenik,
– poslovodja (direktor),
– nadzorni svet.
10. člen
Družbenik odloča o:
– o sprejetju letnega poročila,
– o uporabi bilančnega dobička,
– vračanju naknadnih vplačil, delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodje,
– postavitvi prokurista,
– uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju, in
– drugih zadevah, za katere tako določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.
11. člen
Družbenik sprejema odločitve v obliki sklepov.
Vse odločitve, katere sprejme družbenik, je potrebno vpisati v knjigo sklepov, katero potrdi notar. Sklepi, kateri niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.
VII. POSLOVODJA (DIREKTOR) DRUŽBE
12. člen
Organ vodenja poslov družbe je poslovodja (v nadaljevanju: poslovodja), ki ga imenuje nadzorni svet s sklepom za obdobje 5 let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Poslovodja se imenuje na podlagi izvedenega javnega razpisa.
Poslovodja zastopa družbo nasproti tretjim osebam neomejeno.
13. člen
Poslovodja zastopa in predstavlja družbo doma in v tujini neomejeno.
14. člen
O datumu poteka mandata poslovodji mora družba obvestiti nadzorni svet najmanj 90 dni pred potekom mandata.
Javni razpis za zbiranje prijav kandidatov iz prejšnjega člena objavi v imenu nadzornega sveta družba.
Javni razpis se objavi v javno informacijskem sredstvu največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata direktorja.
V javnem razpisu mora biti poleg pogojev in zahtevanih dokazil določen rok za prijavo na razpis, ki pa ne sme biti krajši od osem dni.
15. člen
Nadzorni svet za izvedbo postopka imenovanja poslovodje družbe imenuje tričlansko komisijo, ki mora vse prispele vloge pregledati in ugotoviti, ali so pravočasne in popolne, ter ugotoviti, ali kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje, in pripraviti o tem poročilo. Nadzorni svet na podlagi poročila komisije, ki vsebuje ugotovitve, kateri od kandidatov izpolnjujejo razpisne pogoje, imenuje poslovodjo.
16. člen
Za poslovodjo družbe je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena zakona, ki ureja področje gospodarskih družb,
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje, ali izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza tej izobrazbi,
– da ima najmanj 5 let ustreznih vodstvenih izkušenj,
– da pozna delo in področja delovanja družbe.
VIII. NADZORNI SVET
17. člen
Družba ima tričlanski nadzorni svet. Nadzorni svet imenuje in razrešuje ustanovitelj. Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta.
Nadzorni svet ima sledeče pristojnosti:
– imenuje in razrešuje poslovodjo družbe,
– nadzoruje vodenje poslov družbe,
– preveri letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička in o tem sestavi pisno poročilo,
– sprejema plane in programe dela družbe,
– sprejema splošne akte družbe, razen tistih, za sprejem katerih je po zakonu, po tem aktu ali družbeni pogodbi pristojen drug organ,
– daje navodila in smernice za delo poslovodje,
– zastopa družbo v sodnih postopkih proti poslovodjem,
– daje soglasje k odločitvam poslovanja v primerih, ki jih določa zakon, ta akt ali družbena pogodba.
Nadzorni svet deluje v skladu s poslovnikom, ki ga sprejme.
IX. DELITEV DOBIČKA IN POKRIVANJE IZGUBE
18. člen
Dobiček družbe se ugotavlja za poslovno leto na podlagi letne bilance.
Družba razporedi čisti dobiček najkasneje v petih letih po sprejemu letnega poročila.
19. člen
O načinu kritja izgub odloča edini družbenik.
X. POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO
20. člen
Družba vodi poslovne knjige in izdeluje letna poročila v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter ob upoštevanju računovodskih standardov in načel ter splošnih računovodskih predpostavk, ki jih izdaja z zakonom pooblaščena organizacija.
Družba sestavlja poročila za vsako poslovno leto.
Za pravočasno izdelavo in pravilnost letnih poročil odgovarja poslovodja družbe.
Edinemu družbeniku pripada kopija letnega poročila.
Poslovodja mora družbeniku dostaviti kopijo le-tega poročila v roku 15 dni po sestavi le tega.
XI. DODATNA SREDSTVA
21. člen
Družba sme zbirati dodatna sredstva, ki so potrebna za njeno delo, z vpisom novih vlog ipd. v skladu s sklepom družbenika.
XII. ZAČETEK IN TRAJANJE DRUŽBE
22. člen
Z vpisom akta o ustanovitvi družbe v sodni register pridobi družba pravno in poslovno sposobnost.
Trajanje družbe ni časovno omejeno.
Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom.
XIII. SPREMEMBA AKTA O USTANOVITVI
23. člen
Sprememba akta o ustanovitvi je veljavna le, če je v pisni obliki podpisana s strani družbenika. Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Razmerja, pravice in obveznosti v družbi, ki niso urejena s tem aktom, se uredijo z drugimi akti družbe.
Za vsa razmerja, ki niso urejena s tem aktom ali drugimi akti družbe, se neposredno in smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja področje gospodarskih družb.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo veljati:
– Sklep o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o. (Uradni list RS, št. 34/09),
– Akt o spremembi Akta o ustanovitvi družbe Socialnovarstveni center Litija, d.o.o. (Uradni list RS, št. 12/11),
– Akt o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o. (Uradni list RS, št. 60/13),
– Akt o spremembi Akta o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o. (Uradni list RS, št. 33/14) in
– Akt o spremembi Akta o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o. (Uradni list RS, št. 7/15).
26. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2015
Litija, dne 30. septembra 2015
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti