Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

2887. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj, stran 8128.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 – ZFO-1, 7/07 – Odl. US, 53/07, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl. US in 111/13), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 9. seji dne 23. 9. 2015 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, (v nadaljevanju: ustanovitelj), javni zavod »Zavod za turizem in kulturo Kranj« (v nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti Mestne občine Kranj ima Svet Mestne občine Kranj.
Pristojnosti zavoda na področju kulture so trajno in nemoteno izvajanje kulturnega programa ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih vizualne, glasbene, uprizoritvene umetnosti ter drugih umetniških praks v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru, poleg tega pa tudi varovanje kulturne dediščine s področja likovne umetnosti. Zavod izvaja naloge s področja kulturne vzgoje in skrbi tudi za izvajanje, koordinacijo in promocijo prireditev.
Pristojnost zavoda na področju turizma je doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja, ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj. Zavod skrbi za sodelovanje in povezovanje vseh deležnikov, za informacijsko turistično dejavnost in izvajanje lokalne turistične vodniške službe. Zavod izvaja naloge s področja svoje dejavnosti za potrebe pravnih in fizičnih oseb in storitev, ki jih brezplačno nudi turistom.
II. NAZIV IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Zavod za turizem in kulturo Kranj.
Sedež zavoda je: Glavni trg 2, Kranj.
Skrajšano ime zavoda je ZTKK.
Zavod ima žig, ki se podrobneje opredeli s statutom.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Dejavnosti zavoda so:
– organizacija, ustvarjanje in izvajanje družabnih, kulturnih in umetniških prireditev,
– usklajevanje programov kulturnih ustanov in organizacij, ki delujejo na območju ustanovitelja,
– opravljanje dejavnosti prodajnih galerij, oddaja prostorov in opreme za kulturne, promocijske, turistične in podobne namene,
– izvajanje galerijske in razstavne dejavnosti,
– sodelovanje in medobčinsko, regijsko ter mednarodno povezovanje s sorodnimi kulturnimi in turističnimi organizacijami doma in v tujini,
– pripravljanje in izvajanje prireditvenih in promocijskih programov na področju kulture in turizma,
– izvajanje programov s področja kulturne vzgoje,
– programsko in poslovno sodelovanje z izvajalci s področja kulture in turizma doma in v tujini,
– izvajanje ostalih storitev v skladu z veljavnimi predpisi,
– raziskovanje in analiziranje trga na področju turizma,
– načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe na območju ustanovitelja,
– izvajanje programov na področju mestnega marketinga,
– uveljavljanje in promocija kulturno umetniške četrti v Starem Kranju,
– koordiniranje subjektov na področju turizma in drugih subjektov ter vodenje registra turističnih aktivnosti,
– informacijska turistična dejavnost,
– ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turizma,
– izvajanje lokalne turistične vodniške službe,
– opravljanje gostinske dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti,
– upravljanje z nepremičninami in premičninami,
– opravljanje storitev s področja svoje dejavnosti za potrebe pravnih in fizičnih oseb,
– opravljanje drugih storitev, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.
ZTKK opravlja svojo dejavnost na območju ustanovitelja ter na območjih drugih občin na podlagi pogodb, ki jih zainteresirana občina ali druga oseba javnega prava sklene z ZTKK s soglasjem ustanovitelja.
4. člen
Za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja zavod naloge, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v naslednje šifre kategorij in deskriptorjev:
C18.120 Drugo tiskanje
C18.130 Priprava za tisk in objavo
C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.201 Počitniški domovi in letovišča
I55.202 Turistične kmetije s sobami
I55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
I55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
I55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
I55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I56.101 Restavracije in gostilne
I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.103 Slaščičarne in kavarne
I56.104 Začasni gostinski obrati
I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290 Druga oskrba z jedmi
I56.300 Strežba pijač
J58.110 Izdajanje knjig
J58.130 Izdajanje časopisov
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 Drugo založništvo
J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120 Obratovanje spletnih portalov
J63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
J63.990 Drugo informiranje
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.200 Fotografska dejavnost
M74.300 Prevajanje in tolmačenje
M74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.200 Dejavnost klicnih centrov
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.920 Pakiranje
N82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q88.910 Dnevno varstvo otrok
R90.010 Umetniško uprizarjanje
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R90.030 Umetniško ustvarjanje
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.011 Dejavnost knjižnic
R91.012 Dejavnost arhivov
R91.020 Dejavnost muzejev
R91.030 Varstvo kulturne dediščine
R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
R93.190 Druge športne dejavnosti
R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
S94.120 Dejavnost strokovnih združenj
S94.990 Dejavnost drugih nerazvrščenih članskih organizacij
S96.090 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene dejavnosti.
Zavod lahko spremeni dejavnost le ob soglasju ustanovitelja.
Med dejavnosti, ki jih zavod lahko tudi prodaja na trgu (tržna dejavnost), se štejejo oddajanje prostora na prireditvah, oddajanje nepremičnin in premičnin, gostinska dejavnost, dejavnost trgovine, organizacija, izvedba programov in projektov za druge pravne in fizične osebe in agencijska dejavnost.
IV. ORGANIZACIJA ZAVODA
5. člen
V okviru zavoda delujejo naslednje organizacijske enote:
– Kranjska hiša,
– Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost,
– Letno gledališče Khislstein z gostinskim obratom.
Osnovno poslanstvo zavoda v okviru organizacijske enote Kranjska hiša je opravljanje javne službe na področjih turizma in kulture. Njegova naloga je organiziranje, spodbujanje in izvajanje turistične in kulturne dejavnosti, regionalno povezovanje na področju turizma in kulture, organiziranje in posredovanje kulturnih in drugih javnih prireditev v sodelovanju z ustanoviteljem in drugimi javnimi in zasebnimi partnerji, izvajanje projektov mestnega marketinga in upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena ter objekti, ki jih je nanj prenesel ustanovitelj.
Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine: proučuje, hrani, promovira in predstavlja dela najvidnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev, dobitnikov in nominirancev Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada. Lastnik zbirke umetniških del Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost je ustanovitelj, z njo pa upravlja Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost. Program Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost sprejema programski svet, ki ga na predlog uprave ustanovitelja imenuje župan za mandat 5 let. Programski svet sestavljajo predstavnik ustanovitelja, predstavnik zainteresirane javnosti, predstavnik ministrstva pristojnega za področje kulture, predstavnik nacionalne ali regionalne inštitucije s področja muzejske ali galerijske dejavnosti, predstavnik Upravnega odbora Prešernovega sklada in predstavnik dobitnikov Prešernove nagrade ali dobitnikov nagrade Prešernovega sklada.
Vodjo galerije imenuje direktor zavoda, ki z njim sklene pogodbo o izvajanju programa.
Osnovno poslanstvo zavoda v organizacijski enoti Letno gledališče Khislstein je upravljanje z objektom in izvajanje kakovostnih prireditev družabnega, kulturnega in umetniškega značaja s področja glasbene, gledališke, plesne in drugih dejavnosti ter upravljanje z gostinskim objektom.
Podrobnejše delovanje notranjih organizacijskih enot določi direktor zavoda v aktu o organizaciji dela.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
6. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register, z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more razpolagati z nepremičnim premoženjem in umetniškimi deli. S premičnim in nepremičnim premoženjem upravlja zavod samostojno.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod prevzema odgovornost za gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost in kot dober gospodarstvenik upravlja s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN NJEGOVE ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
7. člen
Za obveznosti zavoda podrejeno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
8. člen
Svet Mestne občine Kranj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– imenuje in razrešuje direktorja,
– imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
– na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda daje soglasje k načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja,
– imenuje in razrešuje predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja kulture in turizma v svet zavoda,
– daje predhodno soglasje k statutu in strateškemu načrtu zavoda.
Župan ima naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda z usmeritvami ustanovitelja,
– daje soglasje k aktom v zvezi s postopki naročanja blaga in storitev, ter postopki javnih razpisov za izvedbo programov in projektov s področja dela zavoda,
– daje soglasje k notranji organizaciji, aktu o sistemizaciji in kadrovskem načrtu, če ni z zakonom drugače določeno,
– sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja zavodu opravljanje osnovne dejavnosti, ki niso v pristojnosti Sveta Mestne občine Kranj,
– opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo in opravljanje dejavnosti, ki niso v pristojnosti Sveta Mestne občine Kranj.
VII. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organa zavoda sta:
– svet zavoda,
– direktor.
VIII. SVET ZAVODA
10. člen
Svet zavoda sestavlja sedem članov, in sicer:
– štirje predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja kulture,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja turizma.
Predstavnike ustanovitelja izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo zaposleni zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljen je kandidat, ki dobi večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dva kandidata dobita enako število glasov, se opravi drugi krog volitev. V primeru ponovno izenačenega rezultata se izvede žrebanje. Podrobneje se postopek določi v statutu zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja turizma in predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja kulture na predlog župana imenuje Svet Mestne občine Kranj na podlagi javnega poziva zavoda.
V javnem pozivu se lahko podrobneje opredelijo pogoji za oba predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Svet zavoda je konstituiran na 1. seji in lahko opravlja svoje delo, ko je imenovanih vsaj pet članov sveta zavoda.
11. člen
Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga izmed sebe izberejo člani sveta zavoda na prvi seji po imenovanju vseh članov sveta.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem prve seje sveta zavoda po imenovanju vseh članov sveta. Člani sveta zavoda so po poteku mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je o poteku mandata članom sveta zavoda dolžan obvestiti ustanovitelja 90 dni pred potekom mandata.
Svet zavoda veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
12. člen
Naloge sveta zavoda:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda, če z odlokom ali zakonom ni določeno drugače,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom,
– spremlja in ocenjuje delovanje javnega zavoda, ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je javni zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje soglasje k aktom v zvezi s postopki naročanja blaga in storitev, ter postopki javnih razpisov za izvedbo programov in projektov s področja dela zavoda,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda.
13. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
Člana sveta zavoda razreši tisti, ki ga je imenoval, na predlog sveta zavoda ali župana.
14. člen
Način dela sveta zavoda se določi s poslovnikom sveta zavoda.
IX. DIREKTOR
15. člen
Direktor, ki opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja, zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
Direktorja imenuje ustanovitelj, na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda. Hkrati z objavo javnega razpisa lahko ustanovitelj povabi k prijavi na razpis posamezne kandidate tudi neposredno.
Za vodenje postopka do imenovanja direktorja zavoda župan s sklepom imenuje petčlansko komisijo. Dva člana predlaga svet zavoda. Župan je predlog sveta zavoda za imenovanje komisije dolžan upoštevati. Komisija pripravi javni razpis, pregleda vloge in ustanovitelju v imenovanje predlaga najprimernejšega kandidata. Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, podpiše z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za čas trajanja mandata.
16. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma II. stopnjo po bolonjskem programu,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– strokovno pozna področje dela zavoda, o čemer ustanovitelj presoja na podlagi predloženega programa dela,
– izkazuje znanje enega od svetovnih jezikov na višji ravni,
– izpolnjuje ostale pogoje v skladu z zakonom,
– predloži program dela zavoda za mandatno obdobje.
17. člen
Naloge direktorja so:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela, sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest, sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– pripravi ustrezne akte v zvezi s postopki naročanja blaga in storitev, ter postopki javnih razpisov za izvedbo programov in projektov s področja dela zavoda,
– in druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in devete alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet javnega zavoda.
Strateški načrt iz prvega odstavka tega člena je dokument srednjeročnega razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in prioritete nacionalnega oziroma lokalnega programa za kulturo in strategije razvoja turizma v občini. Program dela pa je njegov letni izvedbeni načrt, katerega sestavni del je finančni načrt.
Strateški načrt se sprejme za obdobje petih let, pri čemer lahko vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje. Strateški načrt javnega zavoda obsega programske usmeritve in predviden obseg programa, organizacijske usmeritve, opredelitev investicij in investicijskega vzdrževanja ter podlage za kadrovski načrt, ki vključujejo tudi predvidene zunanje sodelavce. K strateškemu načrtu je treba pridobiti predhodno mnenje ustanovitelja in financerja javnega zavoda.
18. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese s posebnimi pooblastili opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizacijo delovnih mest.
19. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če da odpoved,
– če nastopi kateri od razlogov, zaradi katerih mu delovno razmerje preneha po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda, zlasti če krši zakon o javnih naročilih, ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njim,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti tako, da oteži ali onemogoči opravljanje dejavnosti zavoda,
– iz drugih razlogov določenih z zakonom.
Direktorja razreši ustanovitelj. Pred razrešitvijo direktorja si mora ustanovitelj pridobiti mnenje sveta zavoda. Svet zavoda mora mnenje izdati v 30 dneh, sicer se šteje, da se z razrešitvijo strinja. Direktorja je treba seznaniti o razlogih za njegovo razrešitev in mu dati možnost, da v se v roku 15 dni o njih izjavi.
X. SREDSTVA IN PREMOŽENJE ZAVODA
20. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotovi ustanovitelj.
21. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo na osnovi letnega izvedbenega načrta:
– z lastnimi prihodki (plačila za blago in storitve),
– s proračunskimi sredstvi ustanovitelja,
– s sredstvi proračuna Republike Slovenije,
– s sredstvi iz naslova javnih razpisov pristojnih ministrstev in drugih razpisov,
– z darili, volili in donacijami,
– z drugimi viri.
22. člen
Zavod upravlja z naslednjimi nepremičninami:
– poslovnim prostorom v poslovno stanovanjskem objektu na Glavnem trgu 2 v Kranju, stoječem na zemljišču parcelna številka 11 k.o. 2100 Kranj, ID znak: 2100-11/0-0, stanovanjska stavba v izmeri 470 m2, dvorišče v izmeri 77 m2, v izmeri 350,4 m2, ki obsega naslednje prostore:
– klet v skupni izmeri 43,3 m2;
– pritličje v skupni izmeri 229,9 m2;
– prvo nadstropje v skupni izmeri 77,2 m2;
– poslovnim prostorom v prvem nadstropju poslovno stanovanjskega objekta na Glavnem trgu 18 v Kranju, stoječem na zemljišču parcelna številka 146/2, k.o. 2100 – Kranj, ID znak: 2100-146/2-0 (Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost);
– Letnim gledališčem Khislstein (Tomšičeva 42), ki stoji na zemljišču par. št. 139/1, 139/2 in 140/0, k.o. 2100 – Kranj; ID znaki: 2100-139/1-0, 2100-139/2-0 in 2100-140/0-0;
– delom objekta Gradu Khislstein, ki je namenjen gostinski dejavnosti in stoji na zemljišču parcelne številke 137/0, k.o. 2100 – Kranj (Tomšiče;va 44), ID znak 2100-137/0-0;
– četrtim stolpom – razglednim prizoriščem (Vovkov vrt oziroma nadaljevanje vrta Khislstein), parcelna številka 121/0, k.o. 2100 – Kranj, ID znak 2100-121/0-0;
– Kranjskimi rovi, do katerih poteka dostop preko zemljišč parcelna številka 356/1, 710, 59/0, 292, 978/0, 1283 in 398/5, k.o. 2100 Kranj, ID znaki 2100-356/1-0, 2100-710/0-0, 2100-59/0-0, 2100-292/0-0, 2100-978/0-0, 2100-1283/0-0 in 2100-398/5-0;
– prostori v pritličju objekta na naslovu Glavni trg 17, parcelna številka 145/1, k.o. 2100 Kranj – skladišče, ID znak 2100-145/1-0;
– prostori v objektu na naslovu Gasilska ulica 17, Kranj, gospodarsko poslopje, ki stoji na zemljišču parc. št. 200/1, k.o. Stražišče, ID znak 2131-200/1-0.
Zavod upravlja tudi z vso opremo, ki je nameščena v zgoraj navedenih nepremičninah.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja zgoraj navedene objekte prenese v upravljanje drugim pravnim osebam.
XI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA PRIMANJKLJAJA
23. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari s povračilom za storitve, ki jih opravlja, s plačili za blago, ter z drugimi lastnimi prihodki.
Zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke za vsako organizacijsko enoto, pri čemer mora zagotavljati preglednost svoje finančne in organizacijske strukture tako, da vodi ločene računovodske evidence za posamezno enoto. Način vodenja računovodskih evidenc in poslovnih knjig se določi z aktom o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah materialno finančnega poslovanja zavoda.
Sredstva, ki jih zavod prejme kot nadomestilo za izvajanje javne službe posamezne organizacijske enote, se ne smejo uporabiti za financiranje drugih dejavnosti.
24. člen
K načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja na podlagi sanacijskega načrta, ki ga pripravi direktor, daje soglasje ustanovitelj, na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
25. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitve manjkajočih sredstev odloča ustanovitelj na podlagi sanacijskega načrta za pokrivanje primanjkljaja.
XII. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA
26. člen
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu, ali na podlagi sklepa ustanovitelja.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Zavod je pravni naslednik Zavoda za turizem Kranj s sedežem v Kranju, Glavni trg 2, Kranj.
28. člen
Za zastopnika zavoda se imenuje dosedanji zastopnik Zavoda za turizem Kranj na podlagi Sklepa Sveta Mestne občine Kranj, št. 900-9/2015-5-41/4 z dne 18. 2. 2015, ki zastopa in vodi zavod za čas do imenovanja direktorja zavoda.
Zastopnik zavoda je dolžan v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka izpeljati vse potrebne postopke za uskladitev statusno – pravne ureditve zavoda s tem odlokom in poskrbeti za vpis statusno – pravnih sprememb v ustrezne javne registre.
Javni razpis za imenovanje direktorja, ki ga pripravi uprava Mestne občine Kranj, se objavi v roku 15 dni od uveljavitve tega odloka.
29. člen
Svet Zavoda za turizem Kranj opravlja naloge sveta do imenovanje sveta skladno z določbami tega odloka, ki mora biti imenovan najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
Javni poziv za predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja turizma in kulture in razpis za volitve za predstavnika delavcev, ki ju pripravi zastopnik zavoda, morata biti objavljena v 7 dneh od uveljavitve tega odloka.
Javni poziv za predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja turizma in kulture se objavi na spletni strani zavoda in Mestne občine Kranj ter najavi v Gorenjskem glasu.
30. člen
Z začetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj (Uradni list RS, št. 28/13, 100/13 in 3/14).
Drugi splošni akti Zavoda za turizem Kranj se uporabljajo do sprejema splošnih aktov zavoda kolikor niso v nasprotju z določili tega odloka.
Zavod je dolžan sprejeti statut zavoda, strateški načrt ter druge splošne akte zavoda v devetih mesecih od uveljavitve tega odloka.
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2015-3-46/03
Kranj, dne 23. septembra 2015
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti