Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2925. Ukaz o razglasitvi Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1)
2926. Ukaz o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1G)
2927. Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna policija za varno Slovenijo« (ReDRPPol)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2928. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

MINISTRSTVA

2929. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev
2930. Pravilnik o podelitvi statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti
2931. Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije
2932. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
2933. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov
2934. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu
2935. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2936. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2015

OBČINE

Braslovče

2967. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Kešpret)

Cerknica

2937. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Cerknica

Cerkno

2938. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerkno
2939. Odlok o razveljavitvi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno
2940. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno

Hodoš

2941. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Hodoš

Horjul

2942. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Hrpelje-Kozina

2943. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Hrpelje - Kozina

Kanal ob Soči

2944. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Kobarid

2968. Pravilnik o prevozu šoloobveznih otrok in otrok ter oseb s posebnimi potrebami
2969. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Kočevje

2970. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje«
2971. Pravilnik o uporabi službenega vozila Občine Kočevje v službene in privatne namene

Krško

2945. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev dela območja na Vidmu (umestitev stanovanjsko poslovnega objekta)
2946. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 5/2015

Kuzma

2947. Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2015

Ljubno

2948. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2015

Metlika

2949. Odlok o rabi javnih površin in občinskih taksah za rabo teh površin

Miren-Kostanjevica

2950. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica
2951. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren - Kostanjevica
2952. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in prevozov otrok s posebnimi potrebami v Občini Miren - Kostanjevica
2953. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica

Mirna Peč

2954. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2015 – 1. rebalans 2015
2955. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2016 – 1. spremembe sprejetega proračuna
2956. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
2957. Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Mirna Peč
2958. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Moravske Toplice

2959. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, Kétnyelvű Általános iskola Pártosfalva

Rogašovci

2960. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SE 9 – Romski zaselek Serdica

Semič

2961. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič

Slovenske Konjice

2962. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2015
2963. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Slovenske Konjice
2964. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Slovenske Konjice za programsko obdobje 2015–2020
2965. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge

Škocjan

2966. Poslovnik Občinskega sveta Občine Škocjan

Tolmin

2972. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2015

POPRAVKI

2973. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
2974. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev iz proračuna Občine Pivka

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

58. Uredba o ratifikaciji Poroštvene pogodbe med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska in Evropsko investicijsko banko o posojilih, ki jih Evropska investicijska banka da za investicijske projekte v afriških, karibskih in pacifiških državah ter v čezmorskih državah in ozemljih
59. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o upravljanju zaostalih plačil med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska in Evropsko investicijsko banko, ki ureja postopke plačil in povračil iz poroštvene pogodbe, ki zadevajo posojila, ki jih Evropska investicijska banka da za investicijske projekte v afriških, karibskih in pacifiških državah ter v čezmorskih državah in ozemljih
60. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Socialistične republike Vietnam o gospodarskem sodelovanju

Ministrstvo za zunanje zadeve

61. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju na področju izobraževanja
62. Obvestilo o začetku veljavnosti Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani s Sklepno listino
63. Obvestilo o začetku veljavnosti Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP-EU in o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe o delovanju Evropske unije
64. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju na področju informacijske in komunikacijske tehnologije
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti