Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

2947. Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2015, stran 8304.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12 in 101/13) ter 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10, 93/12, 69/14 in 19/15) je Občinski svet Občine Kuzma na 3. izredni seji dne 28. septembra 2015 sprejel
O D L O K
o II. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kuzma za leto 2015 (Uradni list RS, št. 17/15 in 22/15) se spremeni drugi odstavek 2. člena, ki se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Reb. proračuna 2015
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov Besedilo
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.702.935
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.245.767
70
DAVČNI PRIHODKI
993.117
700 Davki na dohodek in dobiček
883.977
703 Davki na premoženje
75.240
704 Domači davki na blago in storitve
33.800
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
252.650
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
17.305
711 Takse in pristojbine
12.500
712 Denarne kazni
775
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
222.070
72
KAPITALSKI PRIHODKI
10.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
10.000
73
PREJETE DONACIJE
1.500
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.500
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
235.192
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
230.798
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
4.395
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
1.210.476
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
1.210.476
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.918.154
40
TEKOČI ODHODKI
688.124
400 Plače in dodatki – zaposleni
153.721
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
58.760
402 Izdatki za blago in storitve
455.086
403 Plačila domačih obresti
11.557
409 Rezerve
9.000
41
TEKOČI TRANSFERI
494.564
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
328.100
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
108.408
413 Drugi tekoči domači transferi
58.056
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.721.815
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.721.815
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
13.651
430 Investicijski transferi drugim ravnem države
0
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam
13.651
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–215.219
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (SKUPAJ PRIHODKI OBEH PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS SKUPAJ ODHODKI BREZ PLAČIL OBRESTI)
–203.762
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41) (TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI)
63.079
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ. (750+751+752)
1.753
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
1.753
750 Prejeta vračila danih posojil
1.753
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
1.753
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
213.613
50
ZADOLŽEVANJE
213.613
500 Domače zadolževanje
213.613
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
35.659
55
ODPLAČILA DOLGA
35.659
550 Odplačila domačega dolga
35.659
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–35.512
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
177.954
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
215.219
Stanje sredstev na računih dne preteklega leta
35.512
«
2. člen
Vse ostale določbe iz Odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2015, ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem uradnem glasilu Občine Kuzma Uradne objave občine Kuzma.
Št. 900-0006/2015-4
Kuzma, dne 28. septembra 2015
Podžupan
Občine Kuzma
Drago Šafer l.r.

AAA Zlata odličnost