Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

2971. Pravilnik o uporabi službenega vozila Občine Kočevje v službene in privatne namene, stran 8352.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 11. redni seji dne 29. 9. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi službenega vozila Občine Kočevje v službene in privatne namene
1. člen
Ta pravilnik določa upravičenca do uporabe službenega vozila Občine Kočevje v službene in privatne namene, njegove pravice in dolžnosti ter način in pogoje uporabe.
2. člen
(1) Službeno vozilo po tem pravilniku je vozilo v lasti Občine Kočevje ter vozilo, ki ga ima Občina Kočevje v zakupu oziroma najemu.
(2) Upravičenec do uporabe službenega vozila v službene in privatne namene je lahko župan Občine Kočevje.
3. člen
Upravičenec službeno vozilo uporablja za opravljanje službenih nalog in za privatne namene.
4. člen
(1) Kot uporaba službenega vozila za službene namene se šteje uporaba vozila za potrebe opravljanja del in nalog, ki sodijo v okvir službenih obveznosti upravičenca.
(2) Kot uporaba službenega vozila v privatne namene se šteje uporaba vozila za potrebe, ki niso povezane z opravljanjem del in nalog, ki sodijo v okvir službenih obveznosti.
(3) Uporaba službenega vozila za vožnjo na delo in z njega se šteje kot uporaba službenega vozila v privatne namene.
5. člen
Upravičenec pridobi možnost do uporabe službenega vozila za službene in privatne namene z dnem potrditve mandata.
6. člen
(1) Upravičenec pridobi pravico do uporabe službenega vozila za službene in privatne namene s sklenitvijo pogodbe, ki jo s strani Občine Kočevje podpiše direktor občinske uprave iz razloga:
– stalne dosegljivosti,
– pogostega opravljanja nalog izven občine ali rednega delovnega časa in
– ekonomičnosti uporabe.
(2) Z dnem pridobitve pravice do uporabe službenega vozila za službene in privatne namene, upravičenec ni več upravičen do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela ali za uporabo lastnega vozila v službene namene.
(3) Uporaba službenega vozila za službene in privatne namene je boniteta, od katere se plačuje dohodnina. Akontacija dohodnine se obračunava mesečno in se odtegne od plače upravičenca.
(4) Upravičenec izgubi pravico do uporabe službenega vozila za službene in privatne namene z dnem prenehanja opravljanja funkcije. Vozilo mora vrniti takoj oziroma najkasneje v treh dneh po prenehanju funkcije.
(5) Ob prevzemu in vrnitvi vozila se sestavi primopredajni zapisnik s podrobno specifikacijo, ki ga podpišeta upravičenec in skrbnik službenih vozil.
7. člen
Upravičencu uporabniku službenega vozila se izda trajni potni nalog.
8. člen
(1) Upravičenec je dolžan s službenim vozilom ravnati kot skrben gospodar ter skladno s tehničnimi normativi proizvajalca, s cestno prometnimi predpisi in s tem pravilnikom.
(2) Upravičenec je zlasti dolžan skrbeti, da:
– ima veljavno vozniško dovoljenje in podlago za uporabo službenega vozila (potni nalog),
– je vozilo v času mirovanja pravilno parkirano na vnaprej določenem mestu oziroma garaži,
– ob morebitnem škodnem dogodku sestavi zapisnik o nezgodi,
– obvesti skrbnika službenih vozil o morebitni okvari oziroma v primeru prometne nesreče.
9. člen
Upravičenec pravice do uporabe ne more prenesti na drugo osebo, razen v izjemnih primerih (bolezen, slabo počutje), pri čemer mora biti sam prisoten pri vožnji.
10. člen
Upravičenec je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči naklepno ali iz hude malomarnosti. Odškodninsko odgovornost upravičenca se ugotavlja po splošnih predpisih o povrnitvi škode in odgovornosti delavcev v delovnopravnih razmerjih.
11. člen
(1) Vsi stroški, povezani z registracijo službenih vozil, rednim in izrednim vzdrževanjem, stroški goriva, maziva, cestnin oziroma vinjet, stroški obveznega in kasko zavarovanje ter drugi stroški, povezani z uporabo službenih vozil, se krijejo iz proračuna Občine Kočevje.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se stroški cestnin oziroma vinjet za tujino iz proračuna Občine Kočevje plačujejo le v primeru uporabe službenega vozila za službene namene.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2015-2104
Kočevje, dne 29. septembra 2015
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.
 

AAA Zlata odličnost