Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

2954. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2015 – 1. rebalans 2015, stran 8317.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. in 96. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 6. redni seji dne 24. 9. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2015 – 1. rebalans 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/14) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2015 v eurih
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
3.504.438,12
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
2.736.509,00
70
DAVČNI PRIHODKI
1.838.946,00
700 Davki na dohodek na dobiček
1.666.391,00
703 Davki na premoženje
129.901,00
704 Domači davki na blago in storitve
42.654,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
897.563,00
710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja
176.107,00
711 Takse in pristojbine
2.400,00
712 Denarne kazni
6.365,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
711.691,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
267.967,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
12.125,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
255.842,00
73
PREJETE DONACIJE
1.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
364.686,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
265.215,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
99.471,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.394.544,00
40
TEKOČI ODHODKI
833.826,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
235.791,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
36.327,00
402 Izdatki za blago in storitve
504.415,00
403 Plačila domačih obresti
47.293,00
409 Rezerve
10.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.200.632,00
410 Subvencije
164.275,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
700.575,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
75.812,00
413 Drugi tekoči domači transferi
259.970,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.341.455,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.341.455,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
18.631,00
431 Investic. transferi pravnim in fiz. os., ki niso prorač. upor.
12.130,00
432 Investic. transferi proračunskim uporabnikom
6.501,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
109.894,12
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
103.168,00
55
ODPLAČILA DOLGA
103.168,00
550 Odplačila domačega dolga
103.168,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
6.726,12
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–103.168,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) =-III.
–109.894,12
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
19.900,66
«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2015.
Št. 410-06/2014-40
Mirna Peč, dne 25. septembra 2015
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost