Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

60. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Socialistične republike Vietnam o gospodarskem sodelovanju, stran 385.

  
Na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Socialistične republike Vietnam o gospodarskem sodelovanju
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Socialistične republike Vietnam o gospodarskem sodelovanju, podpisan v Ljubljani 16. junija 2015.
2. člen
Besedilo sporazuma se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu glasi:
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM ON ECONOMIC COOPERATION
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam (hereinafter referred to individually as »Party« and collectively as »Parties«),
Confirming friendly relations between their states and their inhabitants,
Desiring to promote the development of economic cooperation in the fields of mutual interest on the basis of equality, mutual benefit and reciprocity,
Considering the mutual benefit arising from increased trade and the desire to further strengthen these relations, especially through the promotion of bilateral trade, economic ties and closer cooperation, and
Considering the obligations of their respective states under international agreements,
Have agreed as follows:
Article 1
The Parties, within the framework of their laws and regulations and considering their international obligations and agreements, shall make their best efforts to develop and strengthen economic cooperation on the widest possible scale and in all fields deemed to be in their mutual interest and to their benefit.
Article 2
The Parties shall strive to create favourable conditions to strengthen economic cooperation, especially by:
– facilitating and supporting exchange and contacts between their economic operators;
– creating favourable investment conditions;
– facilitating the exchange of business and economic information;
– assisting each other with the organisation of fairs, exhibitions, symposiums and similar;
– facilitating the exchange of information on laws and regulations governing the economic activities in both countries;
– expanding their cooperation in the field of small and medium sized enterprises, investment, etc.;
– promoting trade in goods and services, and long-term cooperation in the fields of industry, agriculture, infrastructure, construction, information and communications, transport, environment protection, banking, finance and tourism.
Article 3
To this end, the Parties hereby establish the Intergovernmental Slovenia-Vietnam Commission for Economic Cooperation (hereinafter referred to as »Intergovernmental Commission«) which shall deal with the fields covered by this Agreement and:
– identify fields to which cooperation between the Parties may be extended, propose measures and make recommendations for their implementation;
– prepare proposals for improving the cooperation between economic operators of the two countries;
– exchange information on the economic situation in the two countries, on regulations, economic programmes, and other information of mutual interest;
– identify problems which hinder bilateral trade and economic cooperation, and propose measures for resolving these problems;
– identify other forms in the framework of the Intergovernmental Commission (such as subcommissions, working groups etc.) to which the cooperation between the Parties may be extended, propose measures and make recommendations for their implementation.
Article 4
1. The Intergovernmental Commission shall be composed of the representatives of the Parties under the chair of the leader of one ministry and/or equivalent government agency of each Party and, where necessary, the representatives of other public and/or private sector institutions may also be invited to participate.
2. The Parties shall agree upon the Rules of Procedure of the Intergovernmental Commission at its first meeting.
Article 5
1. The Intergovernmental Commission shall meet once a year or when necessary at the request of either of the Parties.
2. The dates and meeting agendas of the Intergovernmental Commission shall be agreed by both Parties.
3. The host Party shall take minutes of the Intergovernmental Commission meeting, to be signed by the heads of both delegations at the end of the meeting.
Article 6
This Agreement shall apply without prejudice to the rights and obligations arising from the international agreements binding on the Parties, as well as from their membership of international organizations. This Agreement shall apply without prejudice to the obligations arising from the membership of the Republic of Slovenia in the European Union.
Article 7
This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties and amendments shall be drawn up in separate Protocols forming an integral part of the Agreement.
Article 8
Any question and dispute arising in connection with the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be resolved through consultations in the framework of the Intergovernmental Commission.
Article 9
1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the date of receipt of the last notification by the Parties confirming that all internal legal procedures for the entry into force of the Agreement have been concluded.
2. This Agreement shall be concluded for a period of three years and shall be automatically extended for successive one-year periods unless either Party submits a written notification to the other of its intention to terminate the Agreement six months prior to its expiry.
Done at Ljubljana on the 16th day of June 2015, in two originals in the English language.
FOR THE GOVERNMENT 
OF THE REPUBLIC 
OF SLOVENIA 
 
Zdravko Počivalšek (s)
FOR THE GOVERNMENT 
OF THE SOCIALIST 
REPUBLIC VIET NAM
 
Vu Huy Hoang (s)
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SOCIALISTIČNE REPUBLIKE VIETNAM O GOSPODARSKEM SODELOVANJU 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Socialistične republike Vietnam (v nadaljnjem besedilu posamično: pogodbenica, in skupno: pogodbenici) sta se
ob potrditvi prijateljskih odnosov med državama in njunimi prebivalci,
z željo, da bi spodbujali razvoj gospodarskega sodelovanja na področjih skupnega interesa na podlagi enakosti, obojestranske koristi in vzajemnosti,
ob upoštevanju skupnih koristi, ki izhajajo iz povečanega trgovanja, in želje po nadaljnji krepitvi teh odnosov, zlasti s spodbujanjem dvostranske trgovine, gospodarskega povezovanja in tesnejšega sodelovanja, in
ob upoštevanju obveznosti svojih držav po mednarodnih sporazumih
dogovorili:
1. člen
Pogodbenici si v okviru svojih zakonov in predpisov ter ob upoštevanju svojih mednarodnih obveznosti in sporazumov po najboljših močeh prizadevata za razvoj in krepitev gospodarskega sodelovanja v najširšem možnem obsegu in na vseh področjih, za katera menita, da so v skupnem interesu in obojestransko korist.
2. člen
Pogodbenici si prizadevata ustvarjati ugodne pogoje za krepitev gospodarskega sodelovanja, zlasti tako da:
– omogočata in spodbujata izmenjave in stike med svojimi gospodarskimi subjekti;
– ustvarjata ugodne pogoje za naložbe;
– omogočata izmenjave poslovnih in gospodarskih informacij;
– sodelujeta pri organizaciji sejmov, razstav, simpozijev in podobnih dogodkov;
– omogočata izmenjavo informacij o zakonih in predpisih, ki urejajo gospodarske dejavnosti v obeh državah;
– krepita sodelovanje na področju malih in srednje velikih podjetij, naložb itd.;
– spodbujata trgovino z blagom in storitvami ter dolgoročno sodelovanje v industriji, kmetijstvu, infrastrukturi, gradbeništvu, informacijskih in komunikacijskih tehnologijah, prometu, varstvu okolja, bančništvu, financah in turizmu.
3. člen
V ta namen pogodbenici ustanovita Medvladno slovensko-vietnamsko komisijo za gospodarsko sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: medvladna komisija), ki obravnava področja iz tega sporazuma in:
– prepoznava področja, na katera lahko pogodbenici razširita sodelovanje, predlaga ukrepe in daje priporočila za njihovo izvajanje;
– oblikuje predloge za izboljšanje sodelovanja med gospodarskimi subjekti obeh držav;
– skrbi za izmenjavo informacij o gospodarskih razmerah v obeh državah, predpisih in gospodarskih programih ter drugih informacij v skupnem interesu;
– odkriva težave, ki ovirajo dvostransko trgovino in gospodarsko sodelovanje, ter predlaga ukrepe za njihovo reševanje;
– ugotavlja, na katere druge oblike v okviru medvladne komisije (kot so podkomisije, delovne skupine itd.) bi bilo mogoče razširiti sodelovanje med pogodbenicama, predlaga ukrepe in daje priporočila za njihovo izvajanje.
4. člen
1. Medvladno komisijo sestavljajo predstavniki pogodbenic, predsedujeta ji vodji ministrstva in/ali ustreznega vladnega organa vsake pogodbenice, po potrebi pa so lahko k sodelovanju povabljeni tudi predstavniki drugih ustanov javnega in/ali zasebnega sektorja.
2. Pogodbenici se na prvem sestanku medvladne komisije dogovorita o poslovniku.
5. člen
1. Medvladna komisija se sestane enkrat letno ali po potrebi na zahtevo ene od pogodbenic.
2. Pogodbenici se dogovorita o datumih in dnevnih redih sestankov medvladne komisije.
3. Pogodbenica gostiteljica pripravi zapisnik sestanka medvladne komisije, ki ga ob zaključku sestanka podpišeta vodji delegacij.
6. člen
Sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov, zavezujočih za pogodbenici, ali iz članstva v mednarodnih organizacijah. Sporazum ne vpliva na obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Evropski uniji.
7. člen
Sporazum se lahko spremeni s soglasjem pogodbenic in spremembe se pripravijo v obliki ločenih protokolov, ki so sestavni del sporazuma.
8. člen
Morebitni spori in vprašanja glede razlage ali izvajanja določb tega sporazuma se rešujejo s posvetovanji v medvladni komisiji.
9. člen
1. Sporazum začne veljati trideseti dan po datumu prejema zadnjega od uradnih obvestil, s katerima se pogodbenici obvestita, da so končani vsi notranjepravni postopki za začetek njegove veljavnosti.
2. Sporazum se sklene za obdobje treh let in se samodejno podaljšuje za nadaljnja enoletna obdobja, razen če ena od pogodbenic šest mesecev pred potekom njegove veljavnosti druge uradno ne obvesti, da ga namerava odpovedati.
Sestavljeno v Ljubljani dne 16. junija 2015 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
 
 
Zdravko Počivalšek l.r.
ZA VLADO
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE VIETNAM
 
Vu Huy Hoang l.r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-44/2015
Ljubljana, dne 30. septembra 2015
EVA 2015-1811-0184
Vlada Republike Slovenije
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost