Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2015 z dne 9. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2015 z dne 9. 10. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2975. Zakon o dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1F)
2976. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-C)
2977. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

2978. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dve prosti mesti dveh viceguvernerjev, članov Sveta Banke Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3015. Uredba o določitvi načina izračunavanja in plačila pravičnega nadomestila za uporabo del, ki jim preneha status osirotelega dela
3016. Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin

Odloki

3017. Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020

Sklepi

3018. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi in imenovanju Sveta za slovenski znakovni jezik

MINISTRSTVA

2979. Pravilnik o sledljivosti in uničenju človeških organov namenjenih za presaditev ter o nacionalni identifikacijski številki
2980. Pravilnik o poročanju in obvladovanju hudih neželenih dogodkov in hudih neželenih reakcij pri ravnanju s človeškimi organi

USTAVNO SODIŠČE

2981. Odločba o delni razveljavitvi 3. točke prvega odstavka 197. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju

OBČINE

Brežice

2982. Odlok o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice
2983. Odlok o spremembi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice
2984. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova

Celje

3005. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015–2020
3006. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje

Grosuplje

2985. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2015
2986. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2016
2987. Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki

Jesenice

3007. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Jesenice v letu 2015 in v letu 2016 za odpravo posledic naravne nesreče

Koper

2988. Obvezna razlaga prvega stavka sedmega odstavka 24. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem
2989. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbirni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč«
2990. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Koper za programsko obdobje 2015–2020
2991. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju oktober–december 2015
2992. Sklep o potrditvi mandata članoma občinskega sveta Mestne občine Koper
2993. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Koper na naslednjega kandidata
2994. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Koper na naslednjega kandidata

Kranj

3008. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj
3009. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj

Lendava

2995. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava

Medvode

2996. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2015
2997. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode
3010. Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v Občini Medvode

Murska Sobota

2998. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (območje 1. faze)

Piran

2999. Sklep o cenah storitev posameznih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki

Ribnica

3011. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015–2020
3012. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah
3013. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Rogaška Slatina

3014. Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas

Sveti Jurij ob Ščavnici

3000. Odlok o spremembi Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 12. in 16. septembrom 2014

Šentjur

3001. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za suhi zadrževalnik Lokarje (EUP ŠE23/1)

Tišina

3002. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Tišina

Trebnje

3003. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje

Žalec

3004. Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LO-7

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti