Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

2938. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerkno, stran 8272.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 16. ter 111. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07 in 94/14) je Občinski svet Občine Cerkno na 6. redni seji dne 24. 9. 2015 sprejel
S P R E M E M B E I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A
Občine Cerkno
1. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na območju Občine Cerkno so ustanovljene naslednje krajevne skupnosti kot ožji deli občine, na katere občina prenaša izvajanje določenih nalog krajevnega pomena:
1. Krajevna skupnost Bukovo, s sedežem Bukovo 29a, ki obsega območja naselij Zakojca in Bukovo.
2. Krajevna skupnost Cerkno, s sedežem v Cerknem, Bevkova ulica 9, ki obsega območja naselij Cerkno, Poljane, Labinje, Čeplez in Planina.
3. Krajevna skupnost Gorje, s sedežem Poče 1a, ki obsega območja naselij Gorje, Poče, Trebenče in Laznica.
4. Krajevna skupnost Novaki, s sedežem Dolenji Novaki 49, ki obsega območja naselij Gorenji Novaki in Dolenji Novaki.
5. Krajevna skupnost Orehek-Jesenica, s sedežem Orehek 9a, ki obsega območja naselij Orehek in Jesenica.
6. Krajevna skupnost Otalež, s sedežem Otalež 1, ki obsega območja naselij Plužnje, Lazec, Otalež, Jazne in Travnik.
7. Krajevna skupnost Podlanišče, s sedežem Podlanišče 2, ki obsega območja naselij Podlanišče, Cerkljanski vrh in Podpleče.
8. Krajevna skupnost Ravne-Zakriž, s sedežem Ravne pri Cerknem 17a, ki obsega območja naselij Ravne in Zakriž.
9. Krajevna skupnost Straža, s sedežem Straža 7b, ki obsega območja naselij Straža, Police, Reka in Jagršče.
10. Krajevna skupnost Šebrelje, s sedežem Šebrelje 53, ki obsega območje naselja Šebrelje.«
2. člen
V drugem odstavku 13. člena se na koncu briše pika in doda naslednje besedilo:
»in s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.«
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Občina zagotavlja posredovanje informacij javnega značaja v skladu z zakonom.«
3. člen
V drugem odstavku 16. člena se na koncu trinajste alineje doda besedilo: »ter merila za izplačilo sejnin članom svetov ožjih delov občine.«
4. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z drugimi funkcijami v občini in z delom v občinski upravi ureja zakon.«
5. člen
V 32. členu se za besedno zvezo »na področju zaščite in reševanja« vejica nadomesti s piko, vse nadaljnje besedilo in alineje pa se črtajo.
6. člen
Peti odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči. O tem se obvesti občinski svet.«
7. člen
Drugi odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost funkcije člana nadzornega odbora z drugimi funkcijami v občini in z delom v občinski upravi ureja zakon.«
8. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor samostojno sprejme letni program nadzora.
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v letnem programu nadzora. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v letni program nadzora, mora najprej dopolniti ali spremeniti letni program nadzora. Dopolnitev in sprememba letnega programa nadzora mora biti obrazložena.
Letni program nadzora in njegove dopolnitve ter spremembe se objavijo na svetovnem spletu, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.«
9. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Član nadzornega odbora, ki ob nastopu funkcije ali med njenim izvajanjem ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, mora ravnati skladno z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
Izločitev člana nadzornega odbora zaradi dvoma o njegovi nepristranskosti, nasprotja interesov ali možnosti, da bi do njega prišlo, lahko zahteva tudi nadzorovana oseba ali član nadzornega odbora.«
10. člen
Na koncu 60. člena se doda nova alineja, ki se glasi:
»– upravljajo s pokopališči na svojem območju.«
11. člen
Tretji odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sveti krajevnih skupnosti štejejo od šest do deset članov, in sicer:
– svet Krajevne skupnosti Bukovo: osem članov,
– svet Krajevne skupnosti Cerkno: deset članov,
– svet Krajevne skupnosti Gorje: osem članov,
– svet Krajevne skupnosti Novaki: sedem članov,
– svet Krajevne skupnosti Orehek-Jesenica: šest članov,
– svet Krajevne skupnosti Otalež: devet članov,
– svet Krajevne skupnosti Podlanišče: osem članov,
– svet Krajevne skupnosti Ravne-Zakriž: sedem članov,
– svet Krajevne skupnosti Straža: sedem članov,
– svet Krajevne skupnosti Šebrelje: devet članov.«
V petem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da glasi:
»Nezdružljivost članstva v svetu krajevne skupnosti z drugimi funkcijami v občini in z delom v občinski upravi ureja zakon.«
Za petim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti določi občinski svet z odlokom.«
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
12. člen
V tretjem odstavku 63. člena se na koncu stavka za besedo »večino« doda beseda »opredeljenih«.
13. člen
68. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon.«
14. člen
Poglavje VII. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE se v celoti črta.
15. člen
Poglavje XI. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA se v celoti črta.
16. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0007-0002/2007-3
Cerkno, dne 24. septembra 2015
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost