Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

2952. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in prevozov otrok s posebnimi potrebami v Občini Miren - Kostanjevica, stran 8315.

  
Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 s spremembami), 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3 s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07 in 69/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 11. seji dne 23. 9. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o organiziranju šolskih prevozov in prevozov otrok s posebnimi potrebami v Občini Miren - Kostanjevica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa:
– način in postopke organiziranja prevoza za učence osnovne šole na območju Občine Miren - Kostanjevica ter prevoza otrok s posebnimi potrebami,
– postopke za uveljavljanje pravice do povračila stroškov,
– določitev višine povračila stroškov in način izplačevanja prevoznih stroškov.
2. člen
Upravičenci po tem pravilniku so učenci osnovnih šol in otroci s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v Občini Miren - Kostanjevica.
II. BREZPLAČEN PREVOZ ŠOLOOBVEZNIH OTROK
3. člen
Upravičenec do brezplačnega šolskega prevoza je učenec, ki obiskuje osnovno šolo v šolskem okolišu Občine Miren - Kostanjevica in je njegovo prebivališče od matične osnovne šole oddaljeno več kot štiri kilometre oziroma ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča do osnovne šole, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.
Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu.
4. člen
Prevoze šoloobveznih učencev opravlja izvajalec, ki ga občina izbere na podlagi določil zakona, ki ureja javna naročila. Prevoze občina financira neposredno izvajalcu iz sredstev proračuna občine.
5. člen
Kolikor občina brezplačnega prevoza, zaradi odročnega kraja, premajhnega števila učencev za organiziran šolski prevoz, nevarnega dostopa do postajališča ali nevarne poti za prevoz učencev, ne more organizirati, starši oziroma zakoniti zastopniki učenca pa soglašajo, da učenca sami vozijo v šolo in iz nje, jim občina povrne stroške prevoza na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od prebivališča do matične osnovne šole in nazaj za dneve prisotnosti v šoli v posameznem mesecu.
Občina staršem oziroma zakonitim zastopnikom učenca mesečno povrne prevozne stroške na njihov osebni račun, in sicer do 20. v mesecu za pretekli mesec, na podlagi zahtevka in poročila o prisotnosti učenca v šoli, v višini kot je določena s predpisi, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom javnih uslužbencev.
Postopek ugotavljanja upravičenosti do povračila prevoznih stroškov vodi in o upravičenosti odloča pristojni občinski organ na podlagi pisne vloge v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
Prisotnost učenca v šoli občini sporoča šola, ki jo učenec obiskuje, najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec.
Kolikor starši oziroma zakoniti zastopniki učenca uveljavljajo pravico do povračila stroškov za več učencev iz iste družine, se stroški prevoza obračunajo le za en dnevni prevoz v šolo in iz nje.
Število dejansko prevoženih kilometrov v postopku izdaje odločbe ugotavlja pristojni občinski organ, ki vodi postopek, upoštevaje najkrajšo pot.
Kolikor starši oziroma zakoniti zastopniki učenca, kljub organiziranemu prevozu na relaciji, izberejo lasten način prevoza učenca, niso upravičeni do povračila prevoznih stroškov.
III. PREVOZ UČENCEV, KI OBISKUJEJO OSNOVNO ŠOLO IZVEN MATIČNEGA ŠOLSKEGA OKOLIŠA
6. člen
Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima v skladu s tretjim odstavkom 56. člena Zakona o osnovni šoli pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v matičnem šolskem okolišu, le v primeru, če bi mu ta pravica pripadala tudi v šolskem okolišu, v katerem prebiva.
Kolikor bi učenec lahko koristil organiziran šolski prevoz v matično osnovno šolo, mu pravica do povračila prevoznih stroškov v šolo izven šolskega okoliša ne pripada.
7. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do povračila prevoznih stroškov vodi in o upravičenosti odloča pristojni občinski organ na podlagi pisnih vlog v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
IV. PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
8. člen
Upravičenec do brezplačnega prevoza otrok s posebnimi potrebami je učenec, ki:
– potrebuje prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja, ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi;
– ima z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in je njegovo prebivališče od zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre.
9. člen
Prevoze otrok s posebnimi potrebami iz 8. člena tega pravilnika opravlja izvajalec, ki ga občina izbere na podlagi določil zakona, ki ureja javna naročila. Prevoze občina financira neposredno izvajalcu iz sredstev proračuna občine.
Kolikor je zaradi ekonomičnosti smiselno, da javno naročilo izvede šola oziroma zavod, župan pooblasti šolo oziroma zavod za urejanje prevoza otrok iz območja občine.
10. člen
Pravica do prevoza pripada vsem otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v posebni program.
11. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do povračila prevoznih stroškov vodi in o upravičenosti odloča pristojni občinski organ na podlagi pisnih vlog, ki jih starši oziroma zakoniti zastopniki morajo vložiti v mesecu pred začetkom novega šolskega leta oziroma takoj po prejemu odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami, v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
12. člen
Kolikor občina prevoza ne organizira ter starši oziroma zakoniti zastopniki otroka soglašajo, da sami vozijo otroka v šolo in iz nje oziroma v zavod in iz njega, jim občina povrne stroške prevoza na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od prebivališča do osnovne šole oziroma zavoda in nazaj za dneve prisotnosti v šoli oziroma zavodu v posameznem mesecu.
Občina staršem oziroma zakonitim zastopnikom učenca mesečno povrne prevozne stroške na njihov osebni račun, in sicer do 20. v mesecu za pretekli mesec, na podlagi zahtevka in poročila o prisotnosti učenca v šoli oziroma zavodu, v višini kot je določena s predpisi, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom javnih uslužbencev.
Prisotnost učenca v šoli oziroma zavodu občini sporoča šola oziroma zavod, ki jo/ga učenec obiskuje, najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2015.
Št. 007-20/2015
Miren, dne 23. septembra 2015
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost