Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

2973. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika, stran 8354.

  
Občinski svet Občine Vrhnika je na podlagi 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) na 6. redni seji dne 24. 9. 2015 sprejel
T E H N I Č N I  P O P R A V E K
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
1. člen
S tem tehničnim popravkom se popravi Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika, Priloga 2: Posebni prostorski izvedbeni pogoji.
2. člen
Popravijo se posebni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) ZA_1818 (podrobnejša namenska raba: CD), in sicer:
– prvi odstavek se spremeni, tako da se glasi: »Dovoljeni so objekti tipa C (cerkev) in drugi objekti za potrebe delovanja pokopališke dejavnosti (mrliška vežica, širitev pokopališča ipd.).«,
– za prvim odstavkom se vstavi nov stavek, ki se glasi: »V 15 m pasu okoli EUP ZA_1818, v EUP ZA_129 in ZA_1819, je možna rušitev obstoječih objektov ter gradnja novih objektov in ureditve za potrebe delovanja pokopališke dejavnosti (mrliška vežica, zunanja ureditev, širitev pokopališča ipd.). Parcela, namenjena gradnji teh objektov, se lahko nahaja v eni, dveh ali treh EUP (ZA_1818, ZA_129, ZA_1819).«.
3. člen
Popravijo se posebni prostorski izvedbeni pogoji za EUP ZA_129 (podrobnejša namenska raba: SK), in sicer:
– prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Ohranja se obstoječe stanje. Novogradnje znotraj EŠD 10534 niso dopustne. Izjemoma je dopustna gradnja mrliške vežice in zunanja ureditev v skladu s Kulturnovarstvenim soglasjem, št. 35102-1278/2014-5-MAK, ki ga je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Ljubljana dne 3. 3. 2015.«,
– doda se novi drugi odstavek, ki se glasi: »V 15 m pasu okoli EUP ZA_1818, v EUP ZA_129 in ZA_1819, je možna rušitev obstoječih objektov ter gradnja novih objektov in ureditve za potrebe delovanja pokopališke dejavnosti (mrliška vežica, zunanja ureditev, širitev pokopališča ipd.). Parcela, namenjena gradnji teh objektov, se lahko nahaja v eni, dveh ali treh EUP (ZA_1818, ZA_129, ZA_1819).«.
4. člen
Za pogoje EUP ZA_1993 (podrobnejša namenska raba: ZS) se dodajo posebni prostorski izvedbeni pogoji za EUP VR_1819, in sicer:
»ZA_1819 (podrobnejša namenska raba: ZK)
V 15 m pasu okoli EUP ZA_1818, v EUP ZA_129 in ZA_1819, je možna rušitev obstoječih objektov ter gradnja novih objektov in ureditve za potrebe delovanja pokopališke dejavnosti (mrliška vežica, zunanja ureditev, širitev pokopališča ipd.). Parcela, namenjena gradnji teh objektov, se lahko nahaja v eni, dveh ali treh EUP (ZA_1818, ZA_129, ZA_1819).«.
5. člen
Ta tehnični popravek začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-2/2015(5-08)
Vrhnika, dne 28. septembra 2015
Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

AAA Zlata odličnost