Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

2972. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2015, stran 8353.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 8. seji dne 29. septembra 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2015 (Uradni list RS, št. 37/15) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI
17.231.833,05
TEKOČI PRIHODKI
9.405.635,37
70
DAVČNI PRIHODKI
7.858.499,00
700 Davki na dohodek in dobiček
7.053.399,00
703 Davki na premoženje
531.100,00
704 Domači davki na blago 
in storitve
274.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.547.136,37
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.395.986,35
711 Takse in pristojbine
4.500,00
712 Denarne kazni
7.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
27.800,00
714 Drugi nedavčni prihodki
111.850,02
72
KAPITALSKI PRIHODKI
173.949,95
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
4.500,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmet. dolgor. sredstev
169.449,95
74
TRANSFERNI PRIHODKI
7.652.247,73
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.533.195,74
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
6.119.051,99
II.
SKUPAJ ODHODKI
20.392.704,51
40
TEKOČI ODHODKI
3.090.326,46
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
530.463,00
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
78.492,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.280.219,46
403 Plačila domačih obresti
23.100,00
409 Sredstva, izločena v rezerve
178.052,00
41
TEKOČI TRANSFERI
4.718.057,93
410 Subvencije
145.988,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.095.427,70
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
279.411,76
413 Drugi tekoči domači transferi
2.197.230,47
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
12.345.748,12
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
12.345.748,12
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
238.572,00
431 Investicijski transferi prav. 
in fizič. osebam, ki niso pror. upor.
133.420,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
105.152,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–3.160.871,46
III./1
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–3.137.771,46
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
1.597.250,98
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
750 Prejeta vračila danih posojil
1.999,68
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
1.193.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.193.000,00
500 Domače zadolževanje
1.193.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
0,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
–1.965.871,78
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
1.193.000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE
3.160.871,46
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2014
1.965.871,78
«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0026/2014
Tolmin, dne 30. septembra 2015
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost