Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

2955. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2016 – 1. spremembe sprejetega proračuna, stran 8318.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. in 96. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 6. redni seji dne 24. 9. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2016 – 1. spremembe sprejetega proračuna
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2016 (Uradni list RS, št. 98/14) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016 v eurih
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
3.449.838,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
2.550.527,00
70
DAVČNI PRIHODKI
1.840.330,00
700 Davki na dohodek na dobiček
1.666.391,00
703 Davki na premoženje
131.285,00
704 Domači davki na blago in storitve
42.654,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710.197,00
710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja
176.199,00
711 Takse in pristojbine
2.400,00
712 Denarne kazni
4.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
525.498,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
198.960,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
198.960,00
73
PREJETE DONACIJE
1.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
699.351,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
571.231,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
128.120,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.322.840,98
40
TEKOČI ODHODKI
729.338,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
225.760,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
35.586,00
402 Izdatki za blago in storitve
409.359,00
403 Plačila domačih obresti
48.633,00
409 Rezerve
10.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.141.650,00
410 Subvencije
152.275,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
694.513,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
66.714,00
413 Drugi tekoči domači transferi
228.148,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.433.301,98
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.433.301,98
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
18.551,00
431 Investic. transferi pravnim in fiz. os., ki niso prorač. upor.
14.550,00
432 Investic. transferi proračunskim uporabnikom
4.001,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
126.997,02
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
127.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
127.000,00
550 Odplačila domačega dolga
127.000,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2,98
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–127.000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) =-III.
–126.997,02
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
26.626,78
«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2016.
Št. 410-06/2014-41
Mirna Peč, dne 25. septembra 2015
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost