Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

2960. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SE 9 – Romski zaselek Serdica, stran 8323.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in 31. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) sprejema župan Občine Rogašovci
S K L E P
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SE 9 – Romski zaselek Serdica
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SE 9 – Romski zaselek Serdica (v nadaljnjem besedilu: občinski podrobni prostorski načrt).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
V skladu s 27. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 100/12) je za območje enote urejanja prostora SE 9 predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev romskega zaselka.
Pobudo za začetek postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta je podala Občina Rogašovci.
3. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega zemljišča enote urejanja prostora SE 9 in del sosednjih, zaenkrat še nestavbnih zemljišč enote urejanja prostora EU 1, katerim se bo s spremembami in dopolnitvami Občinskega prostorskega načrta Občine Rogašovci, ki so v fazi priprave, spremenila namenska raba in se bodo priključila enoti urejanja prostora SE 9. Površina območja občinskega podrobnega prostorskega načrta meri približno 3,86 ha.
Območje podrobnega prostorskega načrta se lahko v fazi priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta spremeni.
4. člen
(nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti)
Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor–Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,
– Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci.
Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določbami Zakona o prostorskem načrtovanju.
6. člen
(roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Sprejem predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta je predviden v roku desetih mesecev po začetku postopka priprave. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta v celoti financira Občina Rogašovci.
8. člen
(objava in uveljavitev)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-6/2015-3
Rogašovci, dne 29. septembra 2015
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost